21/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 27-03-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   21/ 2018

Περίληψη: «Περί κληρώσεως μέλους για την συγκρότηση διενέργειας   επιτροπής διαγωνισμών   κυλικείων, ως εξής:

                        

                       Α.- 1ον ΕΠΑ. Λ – 2ον  ΓΕΛ   – 1ου Ε. Κ. ΚΙΑΤΟΥ   και

                     Β.- 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Mαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)               1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                            2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                           3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                    4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Αικατερίνη       Λούτα                                                                                       

 

                                                                                                    

Θέμα   5ον

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κληρώσεως μέλους για την συγκρότηση διενέργειας επιτροπής διαγωνισμών κυλικείων, ως εξής: Α.- 1ον ΕΠΑ. Λ – 2ον  ΓΕΛ – 1ον Ε. Κ. ΚΙΑΤΟΥ   και   β.- 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων, στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1003/30-05-2008, έχει δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. 64321/Δ4/ 16-05-2008, με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι :

«Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκρο­τείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του Σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου της Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των γονέων στη Σχολική Επιτροπή, αν υπάρχει σύλλογος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων.

Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής σχολι­κής μονάδας και ένας πρόεδρος συλλόγου γονέων ή εκπρόσωπος των γονέων με κλήρωση ενώπιον ειδικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής, κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.»

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, επειδή στο 1ον ΕΠΑ. Λ – 2ον    ΓΕΛ – 1ον Ε. Κ. ΚΙΑΤΟΥ , συστεγάζονται τρία (3) Σχολεία μαζί, υπάρχουν και τρείς -3- Διευθυντές, αντιθέτως Πρόεδροι Συλλόγων γονέων δεν υπάρχει για κανένα από τα προαναφερόμενα σχολεία, συνεπώς πρέπει να γίνει σχετική κλήρωση μόνο για τους Δ/ντές των εν λόγω Σχολείων και αφού δεν υπάρχει Σύλλογος Γονέων στην εν λόγω επιτροπή θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων.

Επίσης και στο 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ , υπάρχουν δύο (2) Διευθυντές και πρέπει να γίνει και εκεί σχετική κλήρωση, ενώ υπάρχει Σύλλογος γονέων για τον εν λόγω σχολείο.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

.Α . ΓΙΑ ΤΟ 1ΟΝ ΕΠΑ. Λ – 2ΟΝ ΓΕΛ – 1ΟΝ  Ε. Κ.   ΚΙΑΤΟΥ

   Α.   Για   τους Διευθυντές των Σχολείων .

Αφού αναγράψαμε τα ονόματα των τριών (3) Διευθυντών ήτοι του 1ου ΕΠΑ. Λ τον κ. Σιετή Ευάγγελο, του 2ου ΓΕΛ κ. Θεοφιλόπουλο Γεώργιο και του 1ου Ε. Κ κ. Δούρο Παλαιολόγο, σε τρία (3) ξεχωριστά χαρτιά ,   ίδιου   μεγέθους και χρώματος λευκού,   κλείσθηκαν ομοιόμορφα και ανακατεύθηκαν ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής, αφού στη συνέχεια έγινε η κλήρωση από μέλος της Σχολικής Επιτροπής, βρέθηκε να έχει το όνομα του κ. Θεοφιλόπουλου Γεωργίου.

Β . ΓΙΑ ΤΟ 2ΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ   ΚΙΑΤΟΥ

   Β. Για   τους Διευθυντές των Σχολείων .

Αφού αναγράψαμε τα ονόματα των δύο (2) Διευθυντών ήτοι του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κιάτου την κ. Λούτα Αικατερίνη και , του Εσπερινού Γυμνασίου Κιάτου κ. Πάππα Κων/νο , σε δύο (2) ξεχωριστά χαρτιά ,   ίδιου   μεγέθους και χρώματος λευκού,   κλείσθηκαν ομοιόμορφα και ανακατεύθηκαν ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής, αφού στη συνέχεια έγινε η κλήρωση από μέλος της Σχολικής Επιτροπής, βρέθηκε να έχει το όνομα του κ. Πάππα   Κων/νου .

Συνεπώς μέλη των επιτροπών   διενέργειας των διαγωνισμών Κυλικείων:

Α.- Για 1ΟΝ ΕΠΑ. Λ – 2ΟΝ ΓΕΛ – 1ΟΝ  Ε. Κ.  ΚΙΑΤΟΥ   είναι:

1.- O Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος

2.- Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκος Δημήτριος και

3.- Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου κ. Σπυρόπουλος Σπυρίδων, σε έλλειψη

     Προέδρου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Β.- Για 2ΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ     ΚΙΑΤΟΥ   είναι:

1.- O Διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου   Κιάτου κ. Πάππας   Κων/νος

2.- Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκος Δημήτριος και

3.- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Δεληστάθης Κων/νος.

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                                                        

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                     

                                                                                                            

Ακριβές Αντίγραφο

Κιάτο   28-03-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email