21/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 12-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   21 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης της Σχολικής Επιτροπής

                   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/06-06-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Ν.   Σκαρμούτσος

3.- Α. Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                  «                                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    6ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης της Σχολικής

Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

  1. Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση όλων  των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»,
  2. Η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με υπ’ αριθ 1324/16-6-2011, που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και με βάση την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίστηκε η λειτουργία Σχολικών Επιτροπών από την ανωτέρω συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 114 Α)».

            

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων να λειτουργήσει χρειάζεται να προβούμε άμεσα σε προμήθεια γραφικής ύλης για τις λειτουργικές ανάγκες της και μας υπεβλήθη μία (1) προσφορά ήτοι:

1.- Προσφορά της κ. Αναστασοπούλου Ελένης,   ποσού (281,03)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι   η προσφορά της κ. Αναστασοπούλου Ελένης είναι συμφέρουσα και πρέπει με απόφασή μας, να προβούμε άμεσα στην ανάθεσή της εν λόγω προμήθειας στην   κ. Αναστασοπούλου Ελένη,   που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο στην οδό Σικυώνος     αριθ. (2) με Α.Φ.Μ. 034631764 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με βάση την από 28-05-2017 προσφορά της.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι   για την δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς ή προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης , βάσει της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 καταργείται.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια.

2.- Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης της παραπάνω προμήθειας, {προμήθεια γραφικής ύλης}   στην Σχολική

     Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των σχετικών διατάξεων παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.

2.- Αναθέτει απευθείας την προμήθεια  { Γραφικής ύλης }   έναντι ποσού ( 281, 03 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α

   24%,   στην  κ.  Αναστασοπούλου Ελένη,   που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο στην οδό Σικυώνος   αριθ. (2) με

   Α.Φ.Μ. 034631764 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με βάση την   28-05-2017 προσφορά της.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί

     από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εξοφλήσει την κ. Αναστασοπούλου Ελένη τμηματικά με την πρόοδο

       των προμηθειών, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

4.– Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή προμήθειας (Γραφικής   ύλης) από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

     ως εξής:     α) Ασβεστόπουλο Δημήτριο   β) Λεονάρδου   Αναστάσιο και   γ)     Βυτινιώτη Αλέξιο.

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    21 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-06-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email