21/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 21/2017
Θέμα : Έγκριση της αρ. 64/2016 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης περί«Τοποθέτησης προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/27.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Απόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος
2. Ρουμπέκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2. Κελλάρη Ιωάννα »
3. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 3. Θελερίτης Γεώργιος »
4. Μυττάς Ιωάννης Μέλος 4. Καρακούσης Ευάγγελος »
5. Τσιάνος Ιωάννης » 5. Ζάρκος Δημήτριος »
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων » 6. Λαλιώτης Γεώργιος »
7. Μπούρης Ευάγγελος » 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης » 8. Μπακόλιας Παναγιώτης »
9. Φιακάς Παναγιώτης »
10. Χρυσικός Παύλος »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. »
13. Δομετίου Βασίλειος »
14. Σπανός Κωνσταντίνος »
15. Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.
16. Κελλάρης Βασίλειος »
17. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Νανόπουλος Βασίλειος »
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1 Καλαντζής Π. (Γονούσας) 1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)
2.,Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου 8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
11.Κοτσίρης Β. (Στενού)
12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
18.Σκούπας Α. (Μποζικών)
19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 15ο
Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αρ. 64/2016 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης περί«Τοποθέτησης προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της της Σχολικής Επ. Β’ θμιας Εκπαίδευσης το σώμα της οποίας ακολουθεί :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριιθ. 16/29-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 64 / 2016
ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί συζητήσεως του εγγράφου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στο Σχολείο τους»
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 197/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
2.- Ο. Πανδής Μέλος 2.- Β. Kελλάρης Μέλος
3.- Α. Βυτινιώτης Μέλος 3.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
4.- Δ. Ασβεστόπουλος Μέλος 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Μέλος
5.- Α. Λεονάρδος Μέλος
Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Γ. Λαλιώτης .
ΘΕΜΑ 3ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί συζητήσεως του εγγράφου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στο Σχολείο τους» εξέθεσε ότι:
Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, κ. Λούτα Αικατερίνη, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 384/15-12-2016 σχετικό έγγραφό της, με το οποίο μας ενημερώνει τα εξής:
«… Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2015-2016 και το σχολικό έτος 2016-2017 λειτουργούν δέκα (10 ) τμήματα όσες και οι αντίστοιχες Αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, όταν τα τμήματα χωρίζονται στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά) και σε επίπεδα στο μάθημα των Αγγλικών.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας προέβη σε άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας, δωρεά της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ.
Θα σας παρακαλούσαμε πρώτον να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας στο σχολείο μας και δεύτερον για την γνωμάτευση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να τοποθετηθεί σε χώρο κατάλληλο για την ασφάλεια των μαθητών και την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι πάγιο αίτημά του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια ήταν η κατασκευή μιας επιπλέον αίθουσας…»

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:
Η Σχολική Επιτροπή
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Την ανάγκη προμήθειας μίας (1) προκατασκευασμένης αίθουσας ως δωρεά για το 2ον Γυμνάσιο Κιάτου.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6.- Το υπ’ αριθ. 384/15-122016 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Κιάτου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται την αίθουσα – προκατασκευασμένη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου από
την κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ και
Β.- Τον χώρο που θα τοποθετηθεί και την γνωμάτευση εάν είναι κατάλληλη ή όχι η εν λόγω αίθουσα θα την κάνει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων που έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία πάνω στα θέματα των προκάτ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδου Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Πανδής Οδυσσέας
4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 30-12-2016
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζάρκος Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την αε. 64/2016 απόφαση του Ν.Π.
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. ΔΕΝ Εγκρίνει την αρ. 64/2016 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης περί «Τοποθέτησης προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου» το σώμα της οποίας περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

2. Την αναγκαιότητα κατασκευής αίθουσας αλλά όχι προκατασκευασμένης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να μελετήσει τη δυνατότητα προσθήκης αίθουσας στο εν λόγω σχολείο.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 21/2017
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 3 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email