21η/2022 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ. 17704/8-11-2022

21η  ΤΑΚΤΙΚΗ

Δευτέρα  14 Νοεμβρίου  2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

Η προγραμματισθείσα συνεδρίαση της 9η Νοεμβρίου 2022, αναβάλλεται  για την

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 μ. μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3

παρ. 10 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   14η  Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα  και

ώρα 19:30 μ. μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον

Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 46731/13-7-2022 για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Κατάθεση προτάσεων των Δημοτικών παρατάξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο : «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.».
2.                  Έγκριση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) έτους 2022»  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. ).
3.                  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου  του Δήμου Σικυωνίων  με τον αναπληρωτή του,  στην Γενική Συνέλευση του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε. «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε».
4.                  Σύσταση Επιτροπής «Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου Σικυωνίων» .
5.                  Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Μικ. Βάλτου».
6.                  Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Μοσιάς ».
7.                  Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Πασίου».
8.                  Επί της από 1-11-2022 Εισήγησης του Αντ/ρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με Θέμα:  «Έναρξη διαδικασιών Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης στην Κοινότητα Πασίου».
9.                  Έγκριση του αριθ. 8/2022 Πρακτικού της Επιτροπής  Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλότητας & εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Τζανακόπουλου στην Κοινότητα Λαλιωτίου ».
10.                Έγκριση του αριθ. 9/2022 Πρακτικού της Επιτροπής  Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτων Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλότητας & εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Παναγιώτας Πραξούλη στην Κοινότητα Κρυονερίου ».
11.                Ανάκληση της αριθ. 179/2022 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου μετά την κατάργηση των σχετικών διατάξεων,  με το άρθρο 12 του Ν.4257/2014.
12.                Επί αιτήματος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  περί  παραχώρησης  χρήσης αίθουσας Δημοτικού θεάτρου  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – συζήτηση με θέμα «Έκφυλη Βία» .
13.                Επί της αριθ. 31/2022 απόφασης Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων»
14.                Επί της αριθ. 37/2022 απόφασης Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων» .
15.                Επί της αριθ. 38/2022 απόφασης Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων» .
16.                Επί του με αριθ. πρωτ. 17500/4-11-2022  εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Εισήγηση έπι αιτήματος της κ. Κατσαρέλα Κυριακούλας για ονομασία οδού στην Κοινότητα Διμηνιού» .
17.                Λήψη απόφασης επί του από 12-9-2022 εγγράφου του «Σωματείου Καθαριστών & Καθαριστριών Κιάτου».
18.                Έγκριση της αριθ. 33/2022  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος -Κιάτου με θέμα: «Απόκτηση ακινήτων για την Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
19.                Έγκριση της αριθ. 351/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: « Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022»
20.                Έγκριση της αριθ. 369/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: « Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με κωδικό ΟΠΣ 5130586 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους».
21.                Έγκριση της αριθ. 350/2022 απόφαση Ο.Ε.  με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής».
22.                Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022.
23.                Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022

 

Print Friendly, PDF & Email