21η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

21η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Κιάτο    08/07/2021

αρ. πρωτ.:   7030

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
2.                  Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών πριν τη σύνταξη ΑΠΕ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
3.                  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 08/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2021».
4.                  Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠIΔ «KΟΔΕΔΗΣ» σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση.
5.                  Άσκηση η μη ένδικων μέσων -κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της 18/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
6.                  Άσκηση η μη ένδικων μέσων -κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της 1/2021  απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κλπ.

 

7.                  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
8.                  Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην κοινότητα Καλλιάνων από Κοσμά Γεώργιο και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου.
9.                  Ορισμός δικηγόρου για -εκπροσώπηση- του Δήμου ενώπιον του -Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- κατά τη συζήτηση έφεσης της Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. (αγωγή 68/ΤΜ68/2017)
10.             Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/2.7.2018).
11.             Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α112/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡ252/13.7.2018).
12.             Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α114/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΠΡ253/13.7.2018).
13.             Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας.
14.             Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email