209/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

16η/14 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

209/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 09/06/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 8/2021 της Τ. Υ.  του Δήμου
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 72.800,00 € (με ΦΠΑ 24%),
Πηγή χρηματοδότησης:  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019.
Ανάθεση: Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο (364/2021 Απόφαση  Δημάρχου).    
Ανάδοχος:            Σπαθόπουλος Σ.  Ιάκωβος  ΕΔΕ.
Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.  488/14-1-2022
Αρχική  προθεσμία  περαίωσης  έργου: 14-07-2022
1η Παράταση προθεσμίας έως:           14-10-2022 υπό έγκριση
Ποσό συμφωνητικού: 56.080,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Επιβλέπων:          Β. Κατσιμπούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.

2) Την αριθ. 8409/7-6-2022 αίτηση του Σπαθόπουλου Σ.  Ιάκωβου  ΕΔΕ, αναδόχου του έργου,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: « Oδοποϊϊα Δ.Ε. Στυμφαλίας» με αναθεώρηση τιμών  έως 14-10-2022,  σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του.

Ο Διευθυντής

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της αρ. 8/2021 μελέτης της ΤΥ του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών  έως 14.10.2022  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email