209/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/14.10.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 209/2019 Θέμα: Ορισμός δικηγόρου περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, κατόπιν της 162/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12204/10.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη:
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μυττάς Ιωάννης
3.     Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, κατόπιν της 162/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 162/2019 απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης και πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

 

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε ο κ. Μάρκος Λέγγας ο οποίος εξέφρασε τη γνώμη ότι η αγωγή των υπαλλήλων είναι δίκαιη, εφόσον έχει κριθεί και στο εφετείο και πρωτόδικα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • την 162/2019 (6ΥΨΘΩ1Θ-Ω4Χ) απόφαση ΟΕ,
  • την Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης
  • την 435/12263/11.10.2019 (ΩΛΗΛΩ1Θ-5ΘΕ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

μειοψηφούντος του κ. Λέγγα Μάρκου

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο,  Τσατσάνη Βασίλειο, προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, καθώς και παράσταση-σύνταξη υπομνήματος κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας αίτησης αναίρεσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 1.628,12€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email