209/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 209/2016

Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 5591 /25-4-2016 αιτήματος της Επιτροπής κατοίκων Οικ. Νεάπολης Κιάτου με θέμα: «Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Μ. Μπότσαρη».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 2ο

         Στο 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 5591 /25-4-2016 αιτήματος της Επιτροπής κατοίκων Οικ. Νεάπολης Κιάτου με θέμα: «Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Μ. Μπότσαρη», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 38/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων (Κιάτου)η οποία έχει ως εξής :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 10 / 31-05-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης : 38 / 2016

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτηση κατοίκων του οικισμού Νεάπολη για αλλαγή χρήσης της οδού Μπότσαρη από πεζόδρομο

                         σε δρόμο.-

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 7494 / 27-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                   1. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              2. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

   Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση κατοίκων του οικισμού Νεάπολη για αλλαγή χρήσης της οδού Μπότσαρη από πεζόδρομο σε δρόμο», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των Συμβούλων την από 25-04-2016 αίτηση πολιτών και την από 25-05-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Η οδός Μπότσαρη (στον οικισμό Νεάπολη) να παραμείνει πεζόδρομος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Β. Την αριθ. 17/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 07-06-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   17 /2016

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως κατοίκων της Δ. Κ. Κιάτου σχετικά με την οδό Μπότσαρη»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7839/02-062016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα- 4 –   ήτοι:    

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                           1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος    (Μέλος)                             2.- Παναγιώτης   Μπακόλιας         (Μέλος)

3 .-Βασίλειος     Δομετίου             (Μέλος)                             3.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)              

4.- Ιωάννα         Κελλάρη            (Μέλος)                              

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                          

Θέμα   1ον

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι, κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και ειδικότερα του οικισμού Νεάπολης υπέβαλαν αίτηση για αλλαγή χρήσης της οδού Μπότσαρη από πεζόδρομο σε δρόμο, ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα η οδός Μπότσαρη (στον οικισμό Νεάπολης της Δ.Κ. Κιάτου) να παραμείνει πεζόδρομος, επίσης ο Πρόεδρος ανάφερε ότι ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, με την από 25-05-2016 εισήγησή του, μας γνωρίζει πως βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθορίζεται η χρήση της οδού ως πεζόδρομος με τοποθέτηση της πινακίδας Ρ-55.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 25-04-2016 αίτηση των κατοίκων της Δ.Κ. Κιάτου (Οικισμού Νεάπολη).

3.-   Την από 25-05-2016 εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του

         Δήμου μας.

4.-   Την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση της Δ.Κ. Κιάτου

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί όπως   η οδός Μπότσαρη (στον οικισμό Νεάπολης) της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου να παραμείνει πεζόδρομος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2016

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μυττάς   Ιωάννης

           

Γ. Την από 25/05/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σχετικά με προτάσεις των κατοίκων της οδού Μπότσαρη (αρ. Απόφασης 34 / 2016)

Σχετ.:

1. Το Ρυμοτομικό σχέδιο Νεάπολης Κιάτου, που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 684/3-7-2003.

2. Η υπ’ αρ. 11818/12-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για κύρωση της πράξης εφαρμογής της    

     πολεοδομικής ενότητας Νεάπολης.

3. Ο Νόμος υπ’ αριθμ. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

4. Η με αρ. πρωτ. 5599 / 25-6-2016 αίτηση κατοίκων της οδού Μπότσαρη.

Σύμφωνα με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Νεάπολης Δ.Κ. Κιάτου, που εγκρίθηκε με το (1) σχετικό και την πράξη εφαρμογής, που κυρώθηκε με το (2) σχετικό, η οδός Μπότσαρη χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας -(3) σχετικό- καθορίζεται η χρήση της οδού ως πεζόδρομου, με τοποθέτηση της πινακίδας Ρ-55: “Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων εκτός από πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες)”.

Κατόπιν των παραπάνω, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η τοποθέτηση επιπρόσθετης πινακίδας, που να υποδεικνύει διαφορετική χρήση του πεζόδρομου (π.χ. διαμπερής κυκλοφορία οχημάτων), σύμφωνα με την πρόταση που αναφέρεται στο (4) σχετικό, δεν συνιστά διαδικασία εντός των ορίων του ΚΟΚ.

Επιπλέον, η διαμπερής διέλευση οχημάτων από τον συγκεκριμένο δρόμο, αποτελεί πηγή κινδύνου για τους πεζούς, λόγω της στενότητας του δρόμου και της έλλειψης πεζοδρομίων.

Επισυνάπτεται απόσπασμα του (3) σχετικού με την πινακίδα Ρ-55.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με αρ. πρωτ. 5599/25.06.2016 αίτηση,
  • την αρ. 38/2016 απόφαση Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου),
  • την αρ. 17/2016 απόφαση της Ε.Π. Ζωής,
  • την από 25/05/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Δεν κάνει δεκτό το με αρ. πρωτ. 5599/25.06.2016 αίτημα των κατοίκων της περιοχής Νεάπολης Κιάτου , ως μη σύννομο σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο Νεάπολης Κιάτου και τις διατάξεις του ΚΟΚ .

2.Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα , Τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης Νεάπολης και συγκεκριμένα,   τον αποχαρακτηρισμό της οδού Μ. Μπότσαρη από Πεζόδρομο σε δρόμο (ήπιας κυκλοφορίας).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 209/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email