208/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

16η/14 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

208/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001

«Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 10/06/2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1 του άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019), «Ο ∆ήµαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγουμένη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκείμενου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού».

Τέτοιες πιστώσεις που χρήζουν εξειδίκευση με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202
του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι « Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ii. ….., iii. …….., iv. ………….., καθώς και v. ………. .

Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται πλέον με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή ως όργανο αρμόδιο για την εξειδίκευση της πίστωσης, ενώ  για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» έχει εγγραφεί συνολική εξειδικευμένη πίστωση ποσού  30.000,00€ , η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετη.

Επειδή η ανωτέρω πίστωση,  δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα εξειδικεύει την ως άνω πίστωση θα ορίζει ονομαστικά σε ποιους θα χορηγηθεί,  και το αντίστοιχο ποσό  (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού), ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την Α.Α.Υ. του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής.

Κιάτο   10 Ιουνίου   2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου  & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

και α/α

Γεωργία Βλ. Μιχαλοπούλου

(Προϊσταμένη Εσόδων & Περιουσίας)

 

Στη συνέχεια ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Ζάρκος Δημήτριος πρότεινε να επιχορηγηθούν οι πολιτιστικοί  σύλλογοι με τα ποσά που αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 26.500,00€ στον ΚΑ 02.00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 30.000,00€ για την επιχορήγηση των παρακάτω Συλλόγων,  για να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναγράφεται στην αίτησή τους, η οποία θα διατεθεί με χρηματικά εντάλματα του Δήμου, βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

α/α Επωνυμία συλλόγου ποσό σε €
1.         Πολιτιστικός Σύλλογος  «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 4.000,00€
2.         Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Κρυονερίου 2.000,00€
3.         Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού «Η ΝΕΦΕΛΗ». 1.000,00€
4.         Λύκειο των Ελληνίδων  (Παράρτημα Κιάτου) 1.500,00€
5.         Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μουλκίου 2.000,00€
6.         Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σουλίου Σικυωνίας 1.500,00€
7.         Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μεσινιωτών « Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 1.000,00€
8.         Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου «ΑΓ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» 4.000,00€
9.         Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρχαίας Σικυώνας «Ο ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ» 1.000,00€
10.       Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γκούρας Κορινθίας 1.000,00€
11.       Φιλοπρόοδος Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Διμηνιού «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 2.000,00€
12.       Σύλλογος φίλων Φιλαρμονικής «Ο Απόλλων 1936» 2.000,00€
13.       Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΥΧΑΡΙΣ» 1.000,00€
14.       Πολιτιστικός Σύλλογος Πασίου «ΑΛΚΥΟΝΗ» 1.000,00€
15.       Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου 1.500,00€

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email