208/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 24ης/8.12. 2022  έκτακτη  (δια ζώσης)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ.  Απόφασης:   208/2022

Περίληψη: Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Δ΄ Κατανομή ).

          Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη (δια ζώσης) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19748/8-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος   παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                          12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Θελερίτης Γεώργιος  14. Λέγγας Μάρκος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κων/νος 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης 
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

   
  1. Γκούμας Σταμάτιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       Ουδείς    
                 (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
32.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 33. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 34. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού 35.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
36. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

2ο    Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του 2ου θέματος αυτής με τίτλο:  «Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων                      (Δ΄ Κατανομή)»,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο Ομόφωνα  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 80596/30-11-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία κατανέμει στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 63.480,00€  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων .

 

Β. Την αρθ. 6/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6  /  05 –  12  – 2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   /  2022

 

Περίληψη: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Σικυωνίων  ποσού  63.480,00  €  (Δην Κατανομή 2022).»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    5ην    Δεκεμβρίου   έτους  2022,  ημέρα της εβδομάδας   Δευτέρα   και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 10/30-11-2022  έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα    -7- μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)    1.- Παναγιώτης       Κατσούλας               Μέλος

2.- Παλαιολόγος      Δούρος                     Μέλος        2.- Ιωάννης             Σωτηρόπουλος        Μέλος

3.- Κων/νος             Κελλάρης                 Μέλος

4.- Βασίλειος           Μπόκιας                   Μέλος

5.- Αικατερίνη         Λούτα                        Μέλος

6.- Σοφία                 Παπαχρήστου          Μέλος

7.- Αριστείδης         Βαφειαδάκης            Μέλος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     1ο

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική, εισηγούμενη  το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  63.480,00  €  (Δην Κατανομή  2022)»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 80596/30-11-2022   απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική  Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής  Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α.,  κατανεμήθηκε  το ποσό των 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της χώρας,  για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των  σχολείων  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων  τετρακοσίων ογδόντα    ευρώ (63.480,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.-  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.-  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κυρίας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  ως   (Δην  κατανομή   για  το έτος  2022).

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.-    Κατανέμει το ποσό των εξήντα τριών  χιλιάδων   τετρακοσίων ογδόντα    ευρώ (63.480,00)  το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ,  ως   (Δην  κατανομή   έτους  2022),   για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των  σχολείων της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 31.740,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 31.740,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 63.480,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                         Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  05-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα,

 

Α.  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β. Εγκρίνει,την  Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας

& Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Δ΄ Κατανομή)»,  ποσού των εξήντα  τριών  χιλιάδων

τετρακοσίων ογδόντα € (63.480,00)  προερχόμενα από έσοδο ΚΑΠ, όπως ανά Σχολική Επιτροπή

κατανέμεται ως ακολούθως:

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 31.740,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 31.740,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 63.480,00

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 208/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email