208/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/05.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

208/2020

  Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (107/2020 ΑΟΕ) για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6683/31.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν                   – 6 –  ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4.Ρουμπέκας Γεώρ.
  5.Ζάρκος Δημήτριος 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι.      

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (107/2020 ΑΟΕ)

για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων,

οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 31/07/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

 

Με την αρίθμ. 107/13-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.20.6331.001, 02.10.6331.001, 02.30.6331.001 το αριθμ. 153/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 570,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2901, KHΥ 2236, KHΙ 5497, KHI 5519, KHΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211.

 με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 13-08-2020.

          Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         1) Για το ΚΗH-2901 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ.245/05-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          2) Για το ΚΗY-2236 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 €  σύμφωνα  με το αριθμ.3141/05-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          3)  Για το ΚΗΥ-2227 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 €  σύμφωνα με το αριθμ.3150/10-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          4)  Για το ΚΗΥ-5128 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 286/18-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          5)  Για το ΚΗΥ-5122 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 334/01-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          6)  Για το  ΚΗΙ 5497  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 350/07-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

          7)  Για το  ΚΗΙ 5519  δαπανήθηκε το ποσό των  59,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 415/28-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

          8)  Για το  ΚΗΥ 2216 δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 429/30-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

          9)  Για το  ΚΗΗ 2925 δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 403/24-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         10)  Για το  ΚΗΥ 2211 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 425/29-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΟ=539,00 €

 Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 570,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 539,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 31,00 € (570,00-539,00=31,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ.  370A   Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   31  Ιουλίου  2020

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 107/2020 (6ΣΜΩΩ1Θ-ΗΓΖ) απόφαση ΟΕ «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας                      Νικολάου Τσήρου με αριθμ. 153/2020 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 570,00€ με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 13/08/2020, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

α/α Αρ. κυκλοφορίας οχήματος ποσό παραστατικό
1. ΚΗH 2901 41,00 € 245/05-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2. ΚΗY 2236 41,00 € 3141/05-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
3. ΚΗΥ 2227 34,00 € 3150/10-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
4. ΚΗΥ 5128 66,00 € 286/18-06-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
5. ΚΗΥ 5122 34,00 € 334/01-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
6. ΚΗΙ 5497 66,00 € 350/07-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
7. ΚΗΙ 5519 59,00 € 415/28-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
8. ΚΗΥ 2216 66,00 € 429/30-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
9. ΚΗΗ 2925 66,00 € 403/24-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
10. ΚΗΥ 2211 66,00 € 425/29-07-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
    539,00€ μερικό σύνολο
11.   31,00 € 370A   Γραμμάτιο Είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας
    570,00€ σύνολο

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email