208/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 208/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 10/2016 μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                             16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 10/2016 μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 03/06/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την αριθ. 10/2016 μελέτη με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”, και προϋπολογισμό 940.000,00 €, με ΦΠΑ, την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του Π.Δ/τος 171/87, αντικείμενο της οποίας είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης στην Τ.Κ. Κλημεντίου του Δήμου Σικυωνίων.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συνολικά 9 κτίρια [4 κοιτώνες, χώρος εστίασης, μαγειρείο-      διαχείριση, γραμματεία, ιατρείο & κτίριο προσωπικής υγιεινής (ντουζιέρες-WC)], σε χώρο          συνολικής επιφάνειας 7.396,29 m2. Τα κτίρια λόγω της παλαιότητάς και της ελλιπούς        συντήρησης παρουσιάζουν φθορές και χρήζουν άμεσης επισκευής και εκσυγχρονισμού                 προκειμένου να καταστούν λειτουργικά.

  • Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”, μετά των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού 940.000,00 €, με ΦΠΑ, βάσει διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014), όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 03/06/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 10/2016 μελέτη της Τ.Υ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αρ. 10/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 208/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email