207/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21/08.10.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 207/2019   Θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου σε υπόθεση Γεώργα Χρήστου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12044/08.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου σε υπόθεση Γεώργα Χρήστου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λαμβανομένου υπόψη επικείμενου δικαστηρίου και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

 

Με την 205/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικαιροποιείθηκε η υπ’ αριθμ. 138/2015 όμοια απόφαση κατά το σκέλος που ορίζει το Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Ζαρρή Κωνσταντίνο, να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως) κατόπιν της κατάθεσης έφεσης από το Γεώργα Χρήστο του Γεωργίου .

 

Κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση παράστασης του πληρεξούσιου δικηγόρου Ζαρρή Κωνσταντίνου του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση του  Γεώργα Χρήστου και πρότεινε τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Σικυώνος                                 Χριστίνας Γιαμπουράνη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • την 433/12061/08.10.2019 (ΨΚΠ0Ω1Θ-Μ73) ΑΑΥ
  • όλα τα ανωτέρω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, ένεκα της ορισθείσας για την 8η10.2019 δικασίμου.

 

Β. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος Γιαμπουράνη Χριστίνα προκειμένου να συντάξει πληρεξούσιο, για τη νομιμοποίηση παράστασης πληρεξούσιου του Δήμου Σικυωνίων δικηγόρου Ζαρρή Κωνσταντίνου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση του Γεώργα Χρήστου .

 

Γ. Η δαπάνη για την αμοιβή συμβολαιογράφου ανέρχεται σε 47,64€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων»

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του  πληρεξούσιου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.10.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email