206/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης/23.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 206/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού -ελέγχου δικαιολογητικών-

της επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 23η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9935/19.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Σώκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3. Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/12.08.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 12/08/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 4562/12.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008589962 2021-05-12

 

 2o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ΟΥ & 2ΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

 

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:  (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4562/12.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

(3) Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή  Διαγωνισμού του ως άνω      έργου.

(4)  Η υπ’ αριθμ. 159/28-06-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 99Ο5Ω1Θ-ΙΙ9) περί έγκρισης 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

(5) Η Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/1359/08.07.2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».

(6) Η από 22-07-2021 δήλωση παραίτησης της «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» από την προαναφερόμενη Προδικαστική προσφυγή.

(7) Το υπ΄ αριθ. 184/02-08-2021 Πρακτικό της Προέδρου του 7ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.

(8) Το υπ’ αριθμ. 9054/02-08-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται  ο  προσωρινός

ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

(9) Η υπ’ αριθμ. 9505/11-08-2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ARTE

CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ », περί υποβολής

δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 12η  Αυγούστου 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 :00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  «ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για  το  έργο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ΟΥ & 2ΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ  ».

 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν κ. Μαστέλλου Γεωργία, κ. Στούκας Νικόλαος και κ. Τσέκος Παναγιώτης. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος  «ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,  υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τ.Υ. του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας   από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 19567/24-05-2021 (Αργύριος Αναστασάτος)

 

 

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΝΑΙ 190576/28-05-2021 (Θεοφύλακτος Αναστασάτος)
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 70806468/19-04-2021 (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

71692664/10-08-2021( ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 584760/10-03-2021( ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)  

 

 

ΕΦΚΑ

 

 

 

ΝΑΙ 441532/25-02-2021(Αργύριος Αναστασάτος)
ΝΑΙ 1112939/28-04-2021(Θεοφύλακτος Αναστασάτος) ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  736349/23-03-2021( ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

736327/23-03-2021( ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

197/02-06-2021( ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

1689378/26-06-2021( ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.08.2021

 

 

Θεοφύλακτος Αναστασάτος

 

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ αρ.πρωτ.2332/29-12-2020 ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ Τ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε.Δ.Ε. αρ.πρωτ.184/29-12-2020 ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βεβαίωση ΠΗΔΜΗΕΔΕ αρ. πρωτ.906/29-12-20 ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βεβαίωση ΣΑΤΕ αρ πρωτ. Β1640/1316/29-12-20 Θεοφύλακτος Αναστασάτος

Αργύριος Αναστασάτος)

Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ. 31038/12533/29-12-20 ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ.31038/26543/29-12-20

 

 

Αργύριος Αναστασάτος)
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ.31038/112892/29-12-20 Θεοφύλακτος Αναστασάτος
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.08.2021

 

Θεοφύλακτος Αναστασάτος
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-

Αρ. Πιστοποιητικού: 73008/10-08-2021

 

 

Πρωτοδικείο  Αθηνών (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  

ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-

Αρ. Πιστοποιητικού: 73008/10-08-2021

 

 

Πρωτοδικείο  Αθηνών (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  

ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-

Αρ. Πιστοποιητικού: 73008/10-08-2021

 

 

Πρωτοδικείο  Αθηνών (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ  

1565589.2268768/23-07-2021

 

Γ.Ε.ΜΗ.

Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης

 

Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Νομικού προσώπου

Α.Α.Δ.Ε. (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.08.2021

 

 

Θεοφύλακτος Αναστασάτος

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 18228/112892/22-7-2021  (Θεοφύλακτος Αναστασάτος) Τ.Ε.Ε.- ΑΘΗΝΑΣ

 

18228/26543/22-7-2021(Αργύριος Αναστασάτος) Τ.Ε.Ε.- ΑΘΗΝΑΣ

 

 1194/22-07-2021(Αργύριος Αναστασάτος ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

291/22-7-20212021 (Θεοφύλακτος Αναστασάτος ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

ΒΠ1640/1317/29-12-2020 ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

 

ΠΕΔΜΕΔΕ  &  ΠΕΔΜΗΕΔΕ & ΣΑΤΕ

Περίπτωση του άρ. 22 παραγρ. Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ  Υ.Δ.  10.08.2021 σύμφωνα με το αρθ.74 του ν.4412/2016 Θεοφύλακτος Αναστασάτος
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ 19051/2009/09-04-2010με αριθμο μητρώου 9564

(Αργύριος Αναστασάτος)

 

21448/2016/03-11-2016 με αριθμό μητρώου 35446 (Θεοφύλακτος Αναστασάτος)

 

Δ15/25337/29-11-2016 με αριθμό μητρώου 1812/28-11-2016 (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ  

19051/2009/09-04-2010 με αριθμό μητρώου 9564(Αργύριος Αναστασάτος)

 

21448/2016/03-11-2016 με αριθμό μητρώου 35446 (Θεοφύλακτος Αναστασάτος)

 

Δ15/25337/29-11-2016 με αριθμό μητρώου 1812/28-11-2016 (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης, μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016] ΝΑΙ Κατάσταση οικονομικών στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2017,2018,2019 ΑΑΔΕ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ.  10.08.2021 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων

 

Θεοφύλακτος Αναστασάτος

 

Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

19051/2009/09-04-2010 με αριθμό μητρώου 9564(Αργύριος Αναστασάτος)

 

21448/2016/03-11-2016 με αριθμό μητρώου 35446 (Θεοφύλακτος Αναστασάτος)

 

Δ15/25337/29-11-2016 με αριθμό μητρώου 1812/28-11-2016 (ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ ΦΕΚ.13211/27-11-2008 σύστασης

ΦΕΚ.3232/12-5-2010 τροποποίηση σύστασης

9.363/6-5-2010

αρ. πρωτ. 323169.456977 (Γ.Ε.ΜΗ.)

 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων  489/27-05-2021 περί συμμετοχής & εκπροσώπησης ARTE CONSTRUCTIOΝS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
Υ.Δ περί ακρίβειας των υποβληθέντων αντιγράφων εγγράφων   Υ.Δ. 10-08-2021 (Θεοφύλακτος Αναστασάτος

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ΟΥ & 2ΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ » του Δήμου Σικυωνίων » με έκπτωση   45,12   % , ήτοι στο ποσό των 300.118,97€ τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.Τσέκος Παναγιώτης                                                                         2.  Στούκας Νικόλαος

ΠΕ9 Γεωπόνων                                                                                   ΤΕ4 Ηλεκ/γων Μηχ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την 198.1.1/2020 (6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ένταξη του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 313.970,00€,
 • Την 344/2020 (ΨΡΘΖΟΡ1Φ-ΕΞ2) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2020»,
 • Την 291/2020 (ΩΧΣΩΩ1Θ-Τ58) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 5060,29404πε /15.01.2021 (ΨΡΘΖΟΡ1Φ-ΕΞ2) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • Την 31/2021 (9Ψ0ΟΩ1Θ-3ΧΟ) απόφαση ΟΕ, «τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2021 ».
 • Την 32/2021 (ΨΔΓΖΩ1Θ-9ΚΠ) απόφαση ΔΣ, «έγκριση της ανωτέρω απόφασης».
 • Την 41118/01.04.2021 (6ΡΚΤΟΡ1Φ-ΦΜΨ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 8/2020 μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV:45300000-0) συνολικού π/υ (544.354,84+130.645,16 ΦΠΑ 24%) 675.000,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.70.7331.005 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}», ποσού 675.000,00€  προερχόμενο από α) Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019} με το ποσό των 313.970,00€ , β) ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 με το ποσό των 1.364,02€ , γ) από  ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 43.900,73€ , ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€ , δ) ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 45.569,57€ , ε)  ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 64.802,65€ στ)  ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€ και ζ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 με το ποσό των 89.243,03€.
 • το 21REQ008563824 2021-05-06 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 252/4362/06.05.2021 (ΨΜ77Ω1Θ-8ΔΑ)(21REQ00856280 2021-05-06) ΑΑΥ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 113/2021 (6Β5ΧΩ1Θ-6ΡΔ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 4562/12.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008589962 2021-05-12,
 • την 4564/12.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008590264 2021-05-12,
 • την 4568/12.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ω340Ω1Θ-012,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/22.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 159/2021 (99Ο5Ω1Θ-ΙΙ9) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με μέση έκπτωση 45,12%.
 • το 2ο/12.08.2021 Πρακτικό ελέγχου δικ/κων κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 2ο/12.08.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» με αρ. μελέτης 8/2020 (CPV:45300000-0) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (544.354,84+130.645,16 ΦΠΑ 24%) 675.000,00€.

 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον  μειοδότη οικονομικό φορέα «ARTE CONSTRUCTIONS  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» [998133200] με μέση έκπτωση 45,12 %  επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 300.118,97€ + ΦΠΑ 24%.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email