206/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21/08.10.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 206/2019   Θέμα: Επικαιροποίηση της αρ. 139/2015 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας Μάρθας Μιχαλοπούλου κλπ» κατά το σκέλος που αυτή δεν έχει εκτελεστεί.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12044/08.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Επικαιροποίηση της αρ. 139/2015 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας Μάρθας Μιχαλοπούλου κλπ» κατά το σκέλος που αυτή δεν έχει εκτελεστεί.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λαμβανομένου υπόψη επικείμενου δικαστηρίου και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

 

1]την υπ’ αριθμ. 139/2015 (7Χ23Ω1Θ-Ι2Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

2]το από 25/08/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας & Εγκατάστασης της νέας δημοτικής αρχής,

3)την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατατεθείσα έφεση της Μαρίας Μάρθας Μιχαλοπούλου κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ,

4)τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με τις οποίες η νόμιμη αμοιβή για τις αναφερόμενες στην παρούσα ενέργειες της εντολοδόχου δικηγόρου ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ανέρχεται στο ποσό των 19.371,40€ (0,5%*2*1.937.140,00€)

4)τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12053/08.10.2019 δήλωση περιορισμού αμοιβής της Σουζάνας Λένη,

5)την 430/12063/08.10.2019 (ΩΛΓΧΩ1Θ-ΡΜΘ) Α.Α.Υ.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, ένεκα της ορισθείσας για την 8η10.2019 δικασίμου.

 

Β. Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 139/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων κατά το σκέλος που ορίζει τη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Σουζάνα Λένη, να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως) κατόπιν της κατάθεσης έφεσης από τη Μαρία Μάρθα Μιχαλοπούλου.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης .

 

Γ. Η δαπάνη ανέρχεται σε 8.060,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.10.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email