206/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ς /17.07.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 206/2019

Περίληψη : Ορισμός  Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ

 

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 μ.μ συνήλθε, (μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις τις αριθ. 7992/5-7-2019 και 8261/11-7-2019)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ η  συνεδρίαση  με αριθμ. πρωτ. 8458/16-7-2019  έγγραφη 3η συνεχής  πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  12 μέλη  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96  παρ. 3 του Ν. 3463/2006)   δηλαδή:

 

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης 11 Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Σπανός Κωνσταντίνος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Γεώργας Χρήστος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Κελλάρη Ιωάννα 12. Πανάγου Αθανάσιος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14.  Χρυσικός Παύλος 15 Κουκουμέλης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Γ. Ρουμπέκας  κατά την συζήτηση του 23ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

3ο  Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  το με αρ. πρωτ. 293/4-7-2019 έγγραφο του  Ν.Π.Ι.Δ.» Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ με το οποίο μας διαβιβάζει τις παρακάτω προσφορές:

 

  1. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. η οποία ζητά για την εργασία  ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ χρήσης 2018 το ποσό των 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

  1. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία ζητά για την εργασία  ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ χρήσης 2018 το ποσό των 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 25/2019 Α.Δ.Α Ω382ΟΚΣ9-Ω3Ν απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»,
  • το με αρ. πρωτ. 293/4-7-2019 έγγραφο του Ν.Π.Ι.Δ.  «Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»,
  • την με αριθ. πρωτ. 290/04.07.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»,
  • τις σχετικές προαναφερόμενες προφορές, και-
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τον ορισμό της εταιρείας AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο AUDIT OPINION ΕΠΕ, με ΑΦΜ: 800552214 ΔΟΥ Μοσχάτου, με έδρα Χρυσοστόμου Σμύρνης 79, 18345 Μοσχάτο, για την εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», σύμφωνα με την 9/2019 μελέτη, συνολικής  δαπάνης 3.720,00€ συμπεριλάμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», για δικές της ενέργειες .

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 206/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18.07.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email