205/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη (ΙΙ)

16η/14 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

205/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 1/6/2022 σε 2η ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 1/6/2022 σε 2η ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022,

αύξηση στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 19.990,42€ ως κάτωθι:

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος
06.00.0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 30.000,0 0,00 30.000,00
06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 4.080,0 0,00 4.080,00
06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 12.000,0 0,00 12.000,00
06.00.0122.002 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 6.549,0 0,00 6.549,00
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 15.000,0 0,00 15.000,00
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.400.000,0 -14.090,36 2.385.909,64
06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 365,0 0,00 365,00
06.00.0331.001 Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 35.000,0 0,00 35.000,00
06.00.0331.002 Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.240,0 0,00 2.240,00
06.00.0331.003 Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 31.660,0 0,00 31.660,00
06.00.0331.004 Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 25.665,0 0,00 25.665,00
06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 9.000,0 0,00 9.000,00
06.00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 40.500,0 0,00 40.500,00
06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 5.000,0 0,00 5.000,00
06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 117.680,0 0,00 117.680,00
06.00.0417.002 Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία 500,0 0,00 500,00
06.00.0441.001 Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 120.000,0 0,00 120.000,00
06.00.0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)-Κατανομή ΥΠΕΣΔΔΑ, Ν.2130/93 37.610,0 0,00 37.610,00
06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,0 0,00 100,00
06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 6.000,0 0,00 6.000,00
06.00.0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.000,0 0,00 2.000,00
06.00.0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8.000,0 0,00 8.000,00
06.00.0461.004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.-  (άρθρο 3 Ν 1080/80) 100,0 0,00 100,00
06.00.0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) 18.000,0 0,00 18.000,00
06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 180.000,0 0,00 180.000,00
06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97, άρ. 2 ν. 4315/2014) 0,0 0,00 0,00
06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.500,0 0,00 1.500,00
06.00.0529.002 Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 600,0 0,00 600,00
06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 1.000,0 0,00 1.000,00
06.00.0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 1.500,0 0,00 1.500,00
06.00.0715.001 Τέλη Διαφήμισης (Αρθρ. 9, Ν. 2880/2001) 49.780,0 0,00 49.780,00
06.00.0719.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) 1.200,0 0,00 1.200,00
06.00.0719.002 Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων 7.150,0 0,00 7.150,00
06.00.0719.003 Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων 6.000,0 0,00 6.000,00
06.00.0719.004 Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου 1.000,0 0,00 1.000,00
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 10.000,0 0,00 10.000,00
06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 13.000,0 0,00 13.000,00
06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000,0 0,00 2.000,00
06.00.1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 2.000,0 0,00 2.000,00
06.00.1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 5.000,0 0,00 5.000,00
06.00.1699.002 Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις 300,0 0,00 300,00
06.00.1699.004 Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών 139,20 0,00 139,20
06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 29.268,30 0,00 29.268,30
06.00.2111.002 Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.500,0 0,00 1.500,00
06.00.2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 50.000,0 0,00 50.000,00
06.00.2113.002 Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους 8.475,0 0,00 8.475,00
06.00.2113.004 Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.000,0 0,00 2.000,00
06.00.2113.010 Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 10.000,0 0,00 10.000,00
06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.500,0 0,00 1.500,00
06.00.2119.001 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους 1.000,0 0,00 1.000,00
06.00.2119.004 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 870,0 0,00 870,00
06.00.2119.005 Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών 0,0 0,00 0,00
06.00.2119.009 Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 500,0 0,00 500,00
06.00.2119.014 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών,  των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 6.000,0 0,00 6.000,00
06.00.2119.018 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 2.000,0 0,00 2.000,00
06.00.2119.020 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. 500,0 0,00 500,00
06.00.2119.024 Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων 500,0 0,00 500,00
06.00.2211.005 Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) 12.000,0 34.080,78 46.080,78
    3.335.331,50 19.990,42 3.355.321,92

 

2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2021 προέκυψαν τα ακόλουθα:

 

α) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2021 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 164.605,38  €

 

β) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό  188.494,69  €

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ΑΡΝΗΤΙΚΗ διαφορά 23.889,31€.

 

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2021 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2020, στον προϋπολογισμό έτους 2022, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2020, ήτοι 188.494,69€.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 4α)
Κ.Α. 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.  
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021  
(Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α  
 
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  
 
Έτος 2022,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 4.032.023,36  
Περίοδος  2021,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 164.605,38  
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 188.494,69  
Διαφορά  περιόδου 2021/2020 : € -23.889,31  
 
Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 188.494,69  
 
   
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της  
ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί  
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό  
του έτους 2020, δηλαδή € 188.494,69  
 
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων  
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022  
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 188.494,69) από το ύψος  
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:  
 

4.032.023,36 188.494,69 = 3.843.528,67  

****************************

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ   (Σχετ. 4β)

 
Κ.Α. 3211 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021
(Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Έτος 2022,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 408.346,99
Περίοδος  2021,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 8.579,49
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 5.825,79
Διαφορά  περιόδου 2021/2020 : € 2.753,70
Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 5.825,79
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της
ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό
του έτους 2020 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (5.825,79 + 2.753,70) 8.579,49
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 8.579,49) από το ύψος
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:
408.346,99 8.579,49 = 399.767,50

 

****************************

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 4γ)  
Κ.Α. 3213 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021
(Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Έτος 2022,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 483.477,72
Περίοδος  2021,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 38.383,51
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 35.343,55
Διαφορά  περιόδου 2021/2020 : € 3.039,96
Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 35.343,55
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της
ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό
του έτους 2020 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (35.343,55  + 3.039,96) 38.383,51
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 38.383,51) από το ύψος
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:
483.477,72 38.383,51 = 445.094,21

 

****************************

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 4δ)  
Κ.Α. 3219 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55040/26-07-2021
(Β’ 3291/26-07-2021) Κ.Υ.Α
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Έτος 2022,  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 271.732,80
Περίοδος  2021,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 18.174,96
Περίοδος  2020,  εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 17.870,06
Διαφορά  περιόδου 2021/2020 : € 304,90
Έτος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 17.870,06
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2021 έναντι της
ίδιας περιόδου του 2020 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό
του έτους 2020 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (17.870,06 + 304,90) 18.174,96
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2022
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 18.174,96) από το ύψος
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:
271.732,80 18.174,96 = 253.557,84
 

*********************

 

Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»  έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ύψους 3.578.369,19 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2021 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 4.032.023,36 ευρώ . Διαφορά 453.654,17 €

 

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2022 πίστωση συνολικού ποσού 3.389.874,50 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 3.843.528,67 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2021, ήτοι αύξηση  ποσού 453.654,17 € (Ανείσπρακτα 31/12/2021 ποσό 4.032.023,36 – εισπράξεις 31/12/2021 ποσό 164.605,38 = 3.867.417,98 € – {23.889,31€ [Η διαφορά των εσόδων του 2020 με το 2021]})= 3.843.528,67 €.

 

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 453.654,17 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 4.032.023,36 ευρώ) και αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 ποσού 453.654,17 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.843.528,67 ευρώ).

 

Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Ως προς τους Κ.Α. την ομάδας 32: (Σχετ. 5)

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2021 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ             (+ / -)
06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 185.048,47 408.346,99 223.298,52
06.00.3212.001 Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 123.596,24 123.120,11 -476,13
06.00.3212.002 Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 94.852,55 94.611,99 -240,56
06.00.3212.004 ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού 5.317,50 5.317,50 0,00
06.00.3213.001 Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων 229.907,89 270.505,55 40.597,66
06.00.3213.002 Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας 187.616,59 212.972,17 25.355,58
06.00.3215.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων 145.312,41 170.933,74 25.621,33
06.00.3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.583,40 1.580,34 -3,06
06.00.3216.001 Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων 3.075,94 3.032,18 -43,76
06.00.3216.002 Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων  Ν.1828/89 25.440,00 25.440,00 0,00
06.00.3216.003 Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 11.767,50 11.767,50 0,00
06.00.3217.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 159.446,81 172.307,70 12.860,89
06.00.3217.002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 69.820,61 66.295,26 -3.525,35
06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων 415.013,53 413.457,91 -1.555,62
06.00.3219.001 Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια  Ταφής) 214.230,90 255.032,14 40.801,24
06.00.3219.002 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων 13.200,09 13.200,09 0,00
06.00.3219.003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 271.011,96 282.085,68 11.073,72
06.00.3219.004 Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) 70.952,07 74.091,72 3.139,65
06.00.3219.005 Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών  Αγορών 19.182,25 20.565,03 1.382,78
06.00.3219.011 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 4.888,82 4.878,82 -10,00
06.00.3219.012 Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 17.052,23 17.047,19 -5,04
06.00.3219.014 Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας 1.760,82 1.760,82 0,00
06.00.3219.017 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας 13.051,91 14.899,74 1.847,83
06.00.3219.019 Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων  Δ.Ε. Στυμφαλίας 27.060,99 22.724,68 -4.336,31
06.00.3219.021 Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 11.831,84 11.821,84 -10,00
06.00.3219.023 Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 21.623,30 21.566,72 -56,58
06.00.3221.002 Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες  Παραβάσεις 917.338,32 979.266,98 61.928,66
06.00.3221.003 Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) 166.136,33 166.749,44 613,11
06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 8.447,48 7.755,82 -691,66
06.00.3222.002 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων,  λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 116.090,22 129.595,30 13.505,08
06.00.3222.005 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 26.710,22 29.292,41 2.582,19
  Γενικά Σύνολα : 3.578.369,19 4.032.023,36 453.654,17

 

Ως προς τους Κ.Α. του 8511: (Σχετ. 6)

  Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ  
  00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.636.243,64 108.865,48 2.745.109,12  
  20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 177.647,47 222.120,03 399.767,50  
  25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 363.662,17 81.432,04 445.094,21  
  45-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 212.321,22 41.236,62 253.557,84  
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.389.874,50 453.654,17 3.843.528,67  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Σχετ. 7)

Κ.Α. ΠΟΣΟ 32      ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 4.032.023,36 188.494,69 3.843.528,67 3.389.874,50 453.654,17  
02.20.8511 408.346,99 8.579,49 399.767,50 177.647,47 222.120,03  
02.25.8511 483.477,72 38.383,51 445.094,21 363.662,17 81.432,04  
02.45.8511 271.732,80 18.174,96 253.557,84 212.321,22 41.236,62  
02.00.8511 2.868.465,85 123.356,73 2.745.109,12 2.636.243,64 108.865,48  

 

Ανταποδοτικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Σχετ. 8)

Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει μείωση των εσόδων της κατά 15.118,30 € ως εξής:

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0311 2.400.000,00 -14.090,36 2.385.909,64
0313 365,00 0,00 365,00
2111.001 29.268,30 0,00 29.268,30
3211 185.048,47 223.298,52 408.346,99
Χ.Υ. (5111) 128.267,08 -223.147,97 -94.880,89
ΣΥΝΟΛΟ 2.742.948,85 -13.939,81 2.729.009,04

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 20-8511 κατά 222.120,03€ και θα μειωθούν οι:  Κ.Α. 20-6063.004  κατά  4,84€ ,  Κ.Α. 20-6063.005  κατά  606,14€ ,  Κ.Α. 20-6633 κατά  3.999,16€ ,  Κ.Α. 20-6635.004  κατά 6.510,00€,  Κ.Α. 20-6691.005  κατά 9.920,00€ , Κ.Α. 20-6721.004  κατά 67.916,35€ , Κ.Α. 20-7135.002  κατά 2.480,00€ , Κ.Α. 20-7135.003  κατά 2.480,00€ , Κ.Α. 20-8113.002  κατά 120.564,63€ και Κ.Α. 20-8116.010  κατά 8.666,85€  προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Κ. Α. Π.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ Κ.Α. (ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΑΝΤΑΠ/ΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1η ΑΝΑΜ/ΣΗ (29 Α.Δ.Σ.) ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜ/ΣΗ 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ Χ.Υ. ) ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ  
02.20.6011       480.000,00 480.000,00   480.000,00   480.000,00  
02.20.6012       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00  
02.20.6021 75.000,00 0,00     75.000,00   75.000,00   75.000,00  
02.20.6022 2.000,00 0,00     2.000,00   2.000,00   2.000,00  
02.20.6041   55.500,00   139.500,00 195.000,00   195.000,00   195.000,00  
02.20.6042.001       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00  
02.20.6051.001       26.000,00 26.000,00   26.000,00   26.000,00  
02.20.6051.002       30.000,00 30.000,00   30.000,00   30.000,00  
02.20.6051.003       15.000,00 15.000,00   15.000,00   15.000,00  
02.20.6051.005       50.000,00 50.000,00   50.000,00   50.000,00  
02.20.6052.001 14.000,00       14.000,00   14.000,00   14.000,00  
02.20.6052.002 5.000,00       5.000,00   5.000,00   5.000,00  
02.20.6052.003 4.000,00       4.000,00   4.000,00   4.000,00  
02.20.6052.004 3.000,00       3.000,00   3.000,00   3.000,00  
02.20.6054.001   16.400,00   38.600,00 55.000,00   55.000,00   55.000,00  
02.20.6063.002       24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00  
02.20.6063.004     14.000,00   14.000,00 0,00 14.000,00 -4,84 13.995,16  
02.20.6063.005     6.840,80   6.840,80 -4.052,18 2.788,62 -606,14 2.182,48  
02.20.6063.007       14.000,00 14.000,00   14.000,00   14.000,00  
02.20.6151.001       70.000,00 70.000,00   70.000,00   70.000,00  
02.20.6211.001       800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00  
02.20.6252       1.500,00 1.500,00   1.500,00   1.500,00  
02.20.6253       9.074,00 9.074,00 0,00 9.074,00   9.074,00  
02.20.6263.001         0,00 3.037,88 3.037,88   3.037,88  
02.20.6263.003       90.000,00 90.000,00 -3.037,88 86.962,12 0,00 86.962,12  
02.20.6265.001       4.000,00 4.000,00   4.000,00   4.000,00  
02.20.6322       5.500,00 5.500,00   5.500,00   5.500,00  
02.20.6331.001       1.300,00 1.300,00   1.300,00   1.300,00  
02.20.6411.001       8.000,00 8.000,00   8.000,00   8.000,00  
02.20.6422       2.000,00 2.000,00   2.000,00   2.000,00  
02.20.6633       7.999,16 7.999,16   7.999,16 -3.999,16 4.000,00  
02.20.6635.001       10.000,00 10.000,00   10.000,00 0,00 10.000,00  
02.20.6635.004     6.510,00   6.510,00   6.510,00 -6.510,00 0,00  
02.20.6641.001       60.000,00 60.000,00   60.000,00   60.000,00  
02.20.6641.002     0,00 70.000,00 70.000,00   70.000,00   70.000,00  
02.20.6691.005   9.920,00     9.920,00   9.920,00 -9.920,00 0,00  
02.20.6691.007   9.920,00     9.920,00 -9.920,00 0,00   0,00  
02.20.6691.011   15.000,00     15.000,00   15.000,00   15.000,00  
02.20.6691.012   15.000,00     15.000,00   15.000,00   15.000,00  
02.20.6691.013   12.000,00     12.000,00   12.000,00   12.000,00  
02.20.6721.004     67.916,35   67.916,35   67.916,35 -67.916,35 0,00  
02.20.6721.005       300.000,00 300.000,00   300.000,00   300.000,00  
02.20.7135.002   2.480,00     2.480,00   2.480,00 -2.480,00 0,00  
02.20.7135.003   2.480,00     2.480,00   2.480,00 -2.480,00 0,00  
02.20.7135.006   37.200,00     37.200,00 0,00 37.200,00   37.200,00  
02.20.7135.007       5.000,00 5.000,00   5.000,00 0,00 5.000,00  
02.20.7135.008   299.927,97     299.927,97 0,00 299.927,97   299.927,97  
02.20.7135.022   15.000,00     15.000,00   15.000,00   15.000,00  
02.20.7135.023   15.000,00     15.000,00   15.000,00   15.000,00  
02.20.7135.024   18.000,00     18.000,00   18.000,00   18.000,00  
02.20.7325.001   54.048,43     54.048,43   54.048,43   54.048,43  
02.20.8113.002     165.769,20   165.769,20   165.769,20 -120.564,63 45.204,57  
02.20.8116.001         0,00 9.920,00 9.920,00   9.920,00  
02.20.8116.010     11.000,00   11.000,00   11.000,00 -8.666,85 2.333,15  
02.20.8116.030         0,00 4.052,18 4.052,18   4.052,18  
02.20.8511     0,00 177.647,47 177.647,47   177.647,47 222.120,03 399.767,50  
ΣΥΝΟΛΟ 103.000,00 577.876,40 272.036,35 2.443.120,63 3.396.033,38 0,00 3.396.033,38 -223.147,97 3.395.005,44  
2.715.156,98  

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0311 2.400.000,00 -14.090,36 2.385.909,64 ΚΑΠ 103.000,00 0,00 103.000,00
0313 365,00 0,00 365,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 577.876,40 -14.880,00 562.996,40
2111.001 29.268,30 0,00 29.268,30 8511 177.647,47 222.120,03 399.767,50
3211 185.048,47 223.298,52 408.346,99 Χ.Υ. 272.036,35 -208.267,97 63.768,38
Χ.Υ. (5111) 128.267,08 -223.147,97 -94.880,89 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2.265.473,16 0,00 2.265.473,16 2.729.009,04
ΣΥΝΟΛΟ 2.742.948,85 -13.939,81 2.729.009,04 3.396.033,38 -1.027,94 3.395.005,44

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

  Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ  
  0311 2.400.000,00 -14.090,36 2.385.909,64  
  0313 365,00 0,00 365,00  
  2111.001 29.268,30 0,00 29.268,30  
  3211 185.048,47 223.298,52 408.346,99  
  Χ.Υ. (5111) 128.267,08 -223.147,97 -94.880,89  
  ΣΥΝΟΛΟ 2.742.948,85 -13.939,81 2.729.009,04  
  ΚΑΠ + COVID-19 103.000,00 0,00 103.000,00  
  ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ 577.876,40 -14.880,00 562.996,40  
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.423.825,25 -28.819,81 3.395.005,44  
   

 

 

 

 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΠ 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ 577.876,40 0,00 577.876,40 -14.880,00 562.996,40
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 177.647,47 0,00 177.647,47 222.120,03 399.767,50
Χ.Υ. 272.036,35 0,00 272.036,35 -208.267,97 63.768,38
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2.265.473,16 0,00 2.265.473,16 0,00 2.265.473,16
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3.396.033,38 0,00 3.396.033,38 -1.027,94 3.395.005,44

 

ΕΣΟΔΑ 3.395.005,44
ΕΞΟΔΑ 3.395.005,44
ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00

***************************************

Υπηρεσία Νεκροταφείων (Σχετ. 9)

Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 70.019,08 € ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
K.A. ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
  0411 40.500,00 0,00 40.500,00
  0412 5.000,00 0,00 5.000,00
  0413 117.680,00 0,00 117.680,00
  0417.002 500,00 0,00 500,00
  2119.009 500,00 0,00 500,00
  3219 230.951,56 40.781,24 271.732,80
  Χ.Υ. (5111) 82.849,49 29.237,84 112.087,33
  ΣΥΝΟΛΟ 477.981,05 70.019,08 548.000,13

 

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθούν  ο Κ.Α. 45-8511 κατά 41.236,62€ , και οι α)  Κ.Α. 45-6271  κατά 5.782,46 € και β) Κ.Α. 45-7112.001  κατά 23.000,00 € (Από το Αποθεματικό Κ.Α. 90.9111, μειώνοντάς το κατά 28.782,46€),  προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ
02.45.6262.001 24.773,34 0,00 24.773,34 0,00 24.773,34
02.45.6262.002 24.793,80 0,00 24.793,80 0,00 24.793,80
02.45.6262.003 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.45.6262.004 20.000,00 20.000,00 20.000,00
02.45.6262.005 24.787,48 0,00 24.787,48 0,00 24.787,48
02.45.6262.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.45.6271 5.078,85 5.782,46 10.861,31 0,00 10.861,31
02.45.7326.003 22.320,00 22.320,00 22.320,00
02.45.7326.006 42.320,00 42.320,00 42.320,00
02.45.7112.001 52.000,00 23.000,00 75.000,00 75.000,00
02.45.8113.001 24.786,36 24.786,36 24.786,36
02.45.8511 212.321,22 41.236,62 253.557,84 253.557,84
ΣΥΝΟΛΟ 477.981,05 70.019,08 548.000,13 0,00 548.000,13

****************************************************

Υπηρεσία Άρδευσης  (Σχετ. 10)

Από τις αυξομειώσεις του έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 65.953,24 € ως εξής:

  ΑΡΔΕΥΣΗ
  K.A. Προϋπολογισμός ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
0331.001 35.000,00 0,00 35.000,00
0331.002 2.240,00 2.240,00
0331.003 31.660,00 31.660,00
0331.004 25.665,00 25.665,00
0332 9.000,00 9.000,00
2113.001 50.000,00 50.000,00
2113.002 8.475,00 8.475,00
2113.004 2.000,00 2.000,00
2113.010 10.000,00 10.000,00
3213 417.524,48 65.953,24 483.477,72
ΣΥΝΟΛΟ 591.564,48 65.953,24 657.517,72

 

Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 25-8511 κατά 81.432,04 € και θα μειωθούν οι  Κ.Α. 25-6211  κατά  14.796,08€ και  Κ.Α. 25-6331.001  κατά  682,72€ προκειμένου να παραμείνει η υπηρεσία ισοσκελισμένη

 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 31-12 ΣΥΝΟΛΟ 2022 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
02.25.6041.001 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
02.25.6054.001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
02.25.6117.002 0,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00
02.25.6211 221.736,87 -14.796,08 206.940,79 0,00 0,00 206.940,79
02.25.6262.006 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
02.25.6262.008 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
02.25.6262.012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.25.6262.013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.25.6331.001 682,72 -682,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.25.6331.002 682,72 682,72 0,00 682,72
02.25.7135.006 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.25.7135.007 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00
02.25.7135.012 0,00 9.167,25 9.167,25 9.167,25
02.25.7312.005 0,00 45.709,36 45.709,36 45.709,36
02.25.7412.005 0,00 145.723,93 145.723,93 145.723,93
02.25.8511 363.662,17 81.432,04 445.094,21 0,00 0,00 445.094,21
ΣΥΝΟΛΟ 591.564,48 65.953,24 657.517,72 321.900,54 0,00 321.900,54 979.418,26

 

ΕΞΟΔΑ 979.418,26
ΕΣΟΔΑ 657.517,72
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 321.900,54
Χ.Υ.
0,00

****************************************************

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2021 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε  και  βεβαίωσε  χρηματικό  υπόλοιπο της 31-12-2021 στη χρήση  οικονομικού  έτους  2022  συνολικού ποσού 5.617.895,83 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:

Τακτικά έσοδα                            1.626.752,95  €

Έκτακτα  ανειδίκευτα έσοδα         706.490,85  €  και

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα       3.284.652,03  €  .

 

Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής (Σχετ. 11) :

 

Κ.Α. Αιτιολογία ΠΟΣΟ
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.626.752,95
06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 706.490,85
06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 2.330.188,03
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών 838.508,87
06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 79.711,28
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 36.243,85
ΣΥΝΟΛΟ   5.617.895,83

 

 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό  6.982.163,81 € και το οποίο σύμφωνα με την από 30 / 09 / 2021 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:

 

06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 2.652.887,89 €

06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών799.954,23 €

06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 2.357.932,84

06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 962.231,09 €

06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ): 171.086,01

06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 38.071,75 €

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Σχετ. 12):

Π/Υ 2022  ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.Α. 5123 (ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 962.231,09 – 41.293,91 = 920.937,18 31/12/2021 ΒΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
5111 2.652.887,89 1.626.752,95 -1.026.134,94
5121.001 799.954,23 706.490,85 -93.463,38
5122 2.357.932,84 2.330.188,03 -27.744,81
5123 920.937,18 838.508,87 -82.428,31
5124 171.086,01 79.711,28 -91.374,73
5129 38.071,75 36.243,85 -1.827,90
ΣΥΝΟΛΑ 6.940.869,90 5.617.895,83 1.322.974,07

 

Δηλαδή θα πρέπει να γίνει  μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 026.134,94 € (Κ.Α. 5111)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 463,38 € (Κ.Α. 5121.001.)
 • Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά 744,81€ (Κ.Α. 5122) )
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά428,31 € (Κ.Α. 5123)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών και ειδικότερα από πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες προερχόμενες από το ΠΔΕ κατά 374,73 € (Κ.Α. 5124) -και-
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 827,90 € (Κ.Α. 5129

Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2021 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

 

 1. 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.652.887,89 €  μειώνουμε  κατά 1.026.134,94 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.626.752,95

 

 1. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 799.954,23μειώνουμε κατά 93.463,38 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 706.490,85

 

 1. 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.357.932,84μειώνουμε κατά 27.744,81 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.330.188,03 €.

 

 1. 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την διαμορφωμένη πίστωση  ποσού (962.231,09 – 41.293,91) 920.937,18 € με την 63/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Μείωση για τακτοποίηση εσόδου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) μειώνουμε κατά 82.428,31 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 838.508,87

 

 1. 5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 171.086,01μειώνουμε κατά 91.374,73 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 79.711,28

 

 1. 6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 38.071,75μειώνουμε κατά 1.827,90 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.243,85

 

Μετά την μείωση του α) (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 1.026.134,94 €  β)  (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 93.463,38 €  γ)  (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»  κατά 27.744,81 δ)  (Κ.Α. 5123) με τίτλο  «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 82.428,31 €  ε)  (Κ.Α. 5124) με τίτλο  «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά 91.374,73 στ)  (Κ.Α. 5129) με τίτλο  «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 1.827,90ήτοι συνολικού ποσού 1.322.974,07 €  προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή  – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, καθώς και άλλων πιστώσεων που ενεγράφησαν κατά την κατάρτισή του Π/Υ 2022,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

 

(Σχετ. 13)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.00.6111.004 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2019) 4.805,16 307,72 4.497,44
02.00.6111.005 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2020) 12.437,12 1.062,68 11.374,44
02.00.6111.006 Αμοιβές Νομικών  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή το 2021) 10.000,00 1.492,36 8.507,64
02.00.6117.005 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 7.000,00 6,40 6.993,60
02.00.6117.010 Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) 2.000,00 512,00 1.488,00
02.00.6117.014 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 4.371,00 4.371,00 0,00
02.00.6117.016 Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας μετά την 151/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Υπουργείου Εσωτερικών)  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.100,00 3.100,00 0,00
02.00.6117.029 Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.178,00 1.178,00 0,00
02.00.6117.032 Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών] με τίτλο {Ανάπτ 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6117.033 Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, Πολιτισμός, ..] ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6117.034 Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρημ/τησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτ/τητας [Περιβάλλον] με τίτλο {Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων} 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6117.035 Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρημ/τησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ψηφιακή Σύγκλιση] με τίτλο {Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6117.036 Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρημ/τησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτερ/τητας [Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός & Αθλητισμός] με τίτλο { Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6117.038 Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός] με τίτλο {Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021} 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6117.039 Υπηρεσίες συμβούλου για σύντ. & προετ/σία φακ.υποβολής αίτησης χρημ/σης [Ευφυείς εφαρμογές, συστ/τα & πλατφ/μες του Δ.Σικυωνίων για την προστασία του π/ντος & του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 6.200,00 6.200,00 0,00
02.00.6221.001 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου 14.000,00 10,00 13.990,00
02.00.6221.006 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου (ΕΩΣ 11/2/2022) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 5.315,79 5.315,79 0,00
02.00.6434.005 Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά) 1.000,00 295,62 704,38
02.00.6495.008 Απόδοση μισθωμάτων στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ (12ος /2020 και 4ος /2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1.875,45 1.875,45 0,00
02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 553.883,37 475.370,26 78.513,11
02.00.6738.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 50.000,00 50.000,00 0,00
02.00.8112.003 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 3.000,00 2.135,72 864,28
02.00.8112.004 Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 300,00 14,80 285,20
02.00.8112.005 Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το προηγούμενο έτος 500,00 500,00 0,00
02.00.8112.007 Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφους για την σύνταξη συμβολαίων 500,00 500,00 0,00
02.00.8113.002 Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 100,00 17,35 82,65
02.00.8113.047 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 300,00 300,00 0,00
02.00.8115.007 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το παρελθόν έτος 500,00 500,00 0,00
02.00.8117.010 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021 17.200,00 17.200,00 0,00
02.00.8117.011 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021 24.500,00 24.500,00 0,00
02.10.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 482,50 279,44 203,06
02.10.6115.001 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2021 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2020 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 17.980,00 17.980,00 0,00
02.10.6117.001 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2020 από Ορκωτό Ελεγκτή ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 10.000,00 10.000,00 0,00
02.10.6142.001 Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 19.964,00 18.042,00 1.922,00
02.10.6264.007 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ από 09-11-2020 έως 31-10-2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 360,00 360,00 0,00
02.10.6264.008 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ από 11-11-2020 έως 31-10-2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 446,40 446,40 0,00
02.10.6265.005 Αναγόμωση πυροσβεστήρων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1.123,44 1.123,44 0,00
02.10.6265.006 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.921,44 706,80 2.214,64
02.10.6265.007 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022=2.300,00€ + ΓΙΑ ΤΟ 2023=25.300,00€) 2.300,00 2.300,00 0,00
02.10.6265.008 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 22.503,69 2.616,57 19.887,12
02.10.6265.009 Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ από 30-10-2020 έως 29-10-2021) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 3.513,33 3.513,33 0,00
02.10.6266.004 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.164,60 5.164,60 0,00
02.10.6266.006 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου 5.000,00 1.934,72 3.065,28
02.10.6613.004 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 3.903,52 3.903,52 0,00
02.10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.993,24 5.993,24 0,00
02.10.7134.002 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.095,53 0,28 5.095,25
02.10.8111.003 Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 300,00 300,00 0,00
02.10.8113.004 Οφειλόμενα για τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE), σύμφωνα με την αρίθμ. 9/2021  Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 5.164,60 5.164,60 0,00
02.10.8113.005 Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 2.045,83 2.045,83 0,00
02.10.8115.003 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το προηγούμενο έτος 500,00 485,12 14,88
02.10.8116.001 Οφειλόμενα από προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 3.999,35 3.087,35 912,00
02.15.6262.001 Συντήρηση, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα ΑμεΑ στη θάλασσα ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 6.138,00 6.138,00 0,00
02.15.6474.003 Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- 9.768,10 14,88 9.753,22
02.15.6474.008 Καταπολέμηση κουνουπιών ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.208,00 5.208,00 0,00
02.15.6481.003 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- 5.998,94 2.192,99 3.805,95
02.15.6481.004 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2020 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 5.751,70 5.751,70 0,00
02.15.6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Επιχ/ση Υπουργείου  για ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 23.883,39 638,50 23.244,89
02.15.6632.002 Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτιση (ταίστρων, ποτιστρών κ.λ.π.) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 3.000,00 3.000,00 0,00
02.30.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.500,00 334,96 2.165,04
02.30.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 1.670,60 430,76 1.239,84
02.30.6117.001 Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του Δήμου Σικυωνίων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2.108,00 2.108,00 0,00
02.30.6262.002 Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 37.200,00 49,60 37.150,40
02.30.6262.007 Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 24.800,00 24.800,00 0,00
02.30.6266.003 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικής περιόδου από 01.08.2021 έως 31.07.2022 } ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.145,20 714,98 1.430,22
02.30.6266.004 Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 694,40 694,40 0,00
02.30.6266.008 Τεχνική υποστήριξη Τοπογραφικού Εξοπλισμού 1.500,00 222,80 1.277,20
02.30.6661.007 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 8.275,95 8.105,28 170,67
02.30.6662.008 Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 2019-ΥΠ. ΕΣ.=0,67€) και (Από Ιδίους Πόρους : 11.894,14€) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11.894,81 42,89 11.851,92
02.30.7111.004 Αποζημίωση των ιδιοκτητών του ακινήτου που είχε δεσμευτεί για Τελωνείο και πεζόδρομο στο Ο.Τ.59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου, για τη μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 44.246,12 44.246,12 0,00
02.30.7112.002 Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ) 34.500,00 34.500,00 0,00
02.30.7135.001 Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1.043,46 1.043,46 0,00
02.30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 36.727,44 20.101,17 16.626,27
02.30.7322.010 Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018)  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 4.284,11 4.281,78 2,33
02.30.8111.001 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις  τους εκτός έδρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 200,00 200,00 0,00
02.35.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.000,00 0,07 999,93
02.35.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 1.010,90 584,78 426,12
02.35.6262.006 Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων, για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου 23.436,00 23.436,00 0,00
02.35.6692.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 12.400,00 0,17 12.399,83
02.64.6662.008 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 48.497,64 14.077,72 34.419,92
02.64.7323.004 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ –  {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 56.947,97 56.947,97 0,00
02.64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 39.500,00 20.349,04 19.150,96
02.70.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8.500,00 138,61 8.361,39
02.70.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 4.406,06 2.595,61 1.810,45
02.70.6236.002 Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 3.700,00 0,09 3.699,91
02.70.6236.005 Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.943,20 3.943,20 0,00
02.70.6262.004 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.993,60 6.993,60 0,00
02.70.6262.005 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 10.812,80 10.812,80 0,00
02.70.6262.006 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 6.138,00 6.138,00 0,00
02.70.6262.028 Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 22.037,28 22.037,28 0,00
02.70.7135.006 Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας {Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ: (2019=0,50€) + (2021 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ*=10.068,78€)} -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 10.069,28 10.069,28 0,00
02.70.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 8.000,00 2.000,00 6.000,00
Γενικά Σύνολα : 1.064.356,88

 

 

 

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Σχετ. 14)

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.20.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14.000,00 4,84 13.995,16
02.20.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 2.788,62 606,14 2.182,48
02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7.999,16 3.999,16 4.000,00
02.20.6635.004 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 6.510,00 6.510,00 0,00
02.20.6691.005 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 9.920,00 9.920,00 0,00
02.20.6721.004 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2021 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 67.916,35 67.916,35 0,00
02.20.7135.002 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2.480,00 2.480,00 0,00
02.20.7135.003 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 2.480,00 2.480,00 0,00
02.20.8113.002 Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Γ΄&  Δ΄ Τρίμηνο 2021) 165.769,20 120.564,63 45.204,57
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 11.000,00 8.666,85 2.333,15
Γενικά Σύνολα : 223.147,97

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  (Σχετ. 15)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων 221.736,87 14.796,08 206.940,79
02.25.6331.001 Περιβαλλοντικό τέλος αρδευτικού έργου Λαύκα-Καστανιά-Δροσοπηγή, αποδοτέο στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 682,72 682,72 0,00
Γενικά Σύνολα : 15.478,80

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: (Σχετ. 14)

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 1.322.974,07
ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ) 1.064.356,88
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 223.147,97
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 15.478,80
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.302.983,65
ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ- 19.990,42 €  
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 19.990,42€  
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 0,00€  

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email