204/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ς /17.07.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 204/2019

Περίληψη : Αποδοχή της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 μ.μ συνήλθε, (μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις τις αριθ. 7992/5-7-2019 και 8261/11-7-2019)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ η  συνεδρίαση  με αριθμ. πρωτ. 8458/16-7-2019  έγγραφη 3η συνεχής  πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  12 μέλη  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96  παρ. 3 του Ν. 3463/2006)   δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης 11 Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Σπανός Κωνσταντίνος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Γεώργας Χρήστος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Κελλάρη Ιωάννα 12. Πανάγου Αθανάσιος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14.  Χρυσικός Παύλος 15 Κουκουμέλης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Γ. Ρουμπέκας  κατά την συζήτηση του 23ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

1ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 5-7-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:   .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 05.07.2019

                 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Αποδοχή της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: οικ.2489/26.03.2018 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης : 10.4c.15.1.2-3, Α/Α Ο.Π.Σ.:2451) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 10 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ), που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμ. 15/2018 (ΑΔΑ:Ψ99ΝΩ1Θ-ΠΩΝ) Απόφαση Δ.Σ. περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» συνολικού Προϋπολογισμού 700.000,00 €, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
 3. Την με Α.Π.: 4633/08.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου και το από 04.07.2019 Εγκεκριμένο από την ΕΥΔ Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).
 4. Τον με Α.Π.: οικ.ΕΥΣ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5507/05.06.2019 (ΑΔΑ:6ΣΧΧ465ΧΙ8-Ω6Ε) Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων, μετά την εξέταση των ενστάσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 5. Την  με οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης /  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: οικ. . ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για Ένταξη της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 10 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ), που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.
Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την με Α.Π.: οικ.2489/26.03.2018 Πρόσκληση
 • την αριθμ. 15/2018 (ΑΔΑ:Ψ99ΝΩ1Θ-ΠΩΝ) Απόφαση Δ.Σ.
 • την με Α.Π.: 4633/08.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου
 • τον με Α.Π.: οικ.ΕΥΣ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5507/05.06.2019 (ΑΔΑ:6ΣΧΧ465ΧΙ8-Ω6Ε) Οριστικό Πίνακα
 • την με αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφαση του Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης , και-
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

 1. Αποδέχεται, την με αριθ. πρωτ.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Ένταξης της Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, συνολικού προϋπολογισμού 000,00 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 10 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 2. Εξουσιοδοτεί, τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου,  για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 204/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18.07.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email