203/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

16η/14 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

203/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός -όρων- διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος, κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Μαυρούλια 5 στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 8126/02.06.22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που ακολουθεί,

 

Η Οικονομική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις :

1) του άρθρου 24 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του Ν.4223/13,

2) της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 1/ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/06-03-2014 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,

3)την από 28/03/2022 μελέτη εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας Αγγελικής Σταματοπούλου, του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 29 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26),

4) την  υπ’ αριθ. 20/15-02-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια» με φορέα το Δήμο Σικυωνίων, που βρίσκεται επί της οδού Μαυρούλια αριθ. 5 στο Κιάτο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και

5) την υπ’ αριθ. 1/20-05-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, ενεργόν ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, περί ορισμού τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία με έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την εκμίσθωση του καταστήματος, επί της οδού Μαυρούλια αρ. 5, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» με φορέα Διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών,  με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, έχει στην αποκλειστική κυριότητά του ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στη Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου, επί της οδού Μαυρούλια αρ.5, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κύριο χώρο εμβαδού 183,35 τ.μ. και ισόγειο βοηθητικόχώρο εμβαδού 53,87 τ.μ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 237,22 τ.μ.. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των γραπτών προσφορών ορίζεται η 2η μηνός Σεπτεμβρίου 2022 με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. (Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενδέχεται να αλλάξει αναλόγως της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών).

 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) εντός κλειστού φακέλου και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως, όπου θα λαμβάνει βεβαίωση υποβολής προσφοράς ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία θα δηλώσουν την πρόθεση τους να μισθώσουν το συγκεκριμένο κατάστημα καθώς και το μίσθωμα που επιθυμούν να καταβάλλουν μηνιαίως (ολογράφως και αριθμητικώς), υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται κατωτέρω. Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται σε κλειστό φάκελο:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Γεωργίου Γεννηματά 2, 20200 Κιάτο.

Υπόψη «ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Α.Δ.».

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής των προσφορών, αυτές να περιέρχονται οπωσδήποτε εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας.

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη (απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία, ή αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής ή φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης) και πρωτοκολλούνται.

Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά το πέρας της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία εντός της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας.

Η υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου της προσφοράς ή για την μη προσήκουσα κατάσταση του φακέλου αυτού ή για το περιεχόμενου του.

Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται.

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται το ποσόν των 2.125,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%, σύμφωνα με την έκθεση μισθωτικής αξίας που συντάχθηκε από πιστοποιημένη εκτιμήτρια.

 

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και μισθωτή, καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως.

 

Άρθρο 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Άρθρο 6

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηναία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ 9 του αρ. 24 του Ν 4182/2013 και συμψηφίζεται με την εγγυητική συμμετοχής.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

Άρθρο 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 10η εκάστου μηνός στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας ή στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Σικυωνίων αποκλειστικά για την οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, το μίσθωμα επιβαρύνεται με κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του συνόλου αυτού καθώς και με κράτηση 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε ένα χρόνο κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε), αποκλειόμενης κάθε μείωσης του αρχικού μισθώματος. Η αναπροσαρμογή αυτή (αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) θα γίνεται κάθε ένα χρόνο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η μίσθωση. Σε περίπτωση μηδενικής ή αρνητικής τιμής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το μίσθωμα δεν αναπροσαρμόζεται.

 

Άρθρο 8

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 10η εκάστου μηνός, χωρίς άλλη ειδοποίηση προς το μισθωτή. Σε περίπτωση καθυστερήσεως εγκαίρου πληρωμής των μισθωμάτων ή παραβάσεως οιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας διακήρυξης ή του μισθωτηρίου όλων χαρακτηριζομένων ουσιωδών, ο εκμισθωτής δικαιούται να κάνει έξωση στο μισθωτή εκ της κατοχής του μισθίου, θεωρουμένης αυτοδικαίως λυμένης της συμβάσεως καθώς και να απαιτήσει την είσπραξη των μισθωμάτων με κάθε νόμιμο μέσο.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (ενεργόν αυτό ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο της αρχικής μίσθωσης, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους. Η ως άνω παράταση θα λαμβάνει χώρα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είχε κατά την διαρρεύσασα μισθωτική περίοδο συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσης και κατέβαλλε εγκαίρως όλες τα μισθώματα, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την παράτασή της.

Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενεργόν αυτό ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

 

Άρθρο 9

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται επί πλέον του μισθώματος και στις εξής υποχρεώσεις:

Α) Στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Β) Στην πληρωμή των τελών Φωτισμού και Καθαριότητας,

Γ) Στην πληρωμή του χαρτοσήμου και της επί αυτού κράτησης υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς επίσης και κάθε φόρου ή τέλους που βαρύνει αυτόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δε θα υποχρεώνεται σε οποιαδήποτε κατασκευή στο μισθωμένο κτίσμα, κάθε δε δαπάνη επισκευής ή συντήρησης, είτε αναγκαία είναι είτε επωφελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ούτε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή αφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Παρέχεται το δικαίωμα στον τελευταίο πλειοδότη – εκμεταλλευτή του μισθίου, να επιφέρει εξωτερικές ή εσωτερικές τροποποιήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθίου, πάντα με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής.

Σε περίπτωση που λάβουν χώρα κατασκευές χωρίς την προγενέστερη άδεια της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος δύναται να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και την επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο άρθρο 8ο κατά τα ανωτέρω. Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως, παραιτείται δε ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Δήμου σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

 

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς το Δήμο Σικυωνίων .
 6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή.

 

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1)Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή. Εφόσον ο συμμετέχων τυγχάνει νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή έγγραφα ΓΕΜΗ καθώς και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ότι δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση. Σε περίπτωση  Α.Ε., εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι  Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ι.Κ.Ε., από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

Εφόσον για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία έχει δοθεί εντολή σε τρίτο πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εκ του οποίου να προκύπτει η ρητή εντολή περί εκπροσώπησης του φυσικού/νομικού προσώπου στην εν λόγω δημοπρασία.

2)Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  εκ της οποίας να προκύπτει ότι:

 • ο συμμετέχων και ο εγγυητής έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
 • ότι δεν είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητούνται με την παρούσα καθώς και
 • ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφθείσα σύμβαση με το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

3)Εφόσον ο συμμετέχων ή ο εγγυητής τυγχάνει νομικό πρόσωπο, πλέον της ως άνω, απαιτείται και δεύτερη υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ της οποίας να προκύπτει ότι:

 • δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία πτώχευσης, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
 • δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης,
 • δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

4) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού € 6.375,00. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ποσού ίσου με το μίσθωμα έξι (6) μηνών, όπως αυτό θα προκύψει από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια αυτής θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.

Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

5)Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου/νομικού προσώπου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και του εγγυητή για συμμετοχή σε δημοπρασία.

6)Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι το συμμετέχον φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, και ο εγγυητής, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρ. 285 του ν. 3463/2006 – Α’ 114).

7)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ανά περίπτωση, και του εγγυητή.

8) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης του μισθίου την οποία και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δε θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για άλλους λόγους πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα Διακήρυξη.

 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος ή να έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού κράτους gov.gr .

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Άρθρο 12

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι προσφορές θα σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ,

αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, υποβληθέντα δικαιολογητικά (πχ εγγυητικές), τίμημα, ημερ/νία προσφοράς. Οι προσφέροντες οι οποίοι υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον θα γίνονται αποδεκτές και

προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή η με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Στην περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα (μετά την παρέλευση των είκοσι ημερών) ο διαχειριστής καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα, να παραστούν σε κοινή ακρόαση όπου ζητά να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

Αν δεν υποβληθούν προσφορές παρά την τήρηση των διαδικασιών δημοσιοποίησης, ή αν

οι υποβληθείσες δεν είναι συμφέρουσες, μπορεί ο διαχειριστής Δήμος Σικυωνίων να απευθυνθεί σε μεσίτες ακινήτων (οι οποίοι δικαιούνται την συμφωνηθείσα αμοιβή τους). Συνιστάται ο διαχειριστής κοινωφελούς περιουσίας να απευθύνεται σε τουλάχιστον τρεις μεσίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ακινήτου, κοινοποιώντας στην αρμόδια αρχή το σχετικό συμφωνητικό.

Η αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει την κατ΄άλλο τρόπο εκμίσθωση ακινήτου της περιουσίας όπως στην περίπτωση της απευθείας μίσθωσης, πρόσληψης συνεταίρου, μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης.

Μετά το πέρας των είκοσι (20) ημερών ο διαχειριστής υποβάλλει πλήρη φάκελο ο οποίος θα περιέχει το πρακτικό προσφορών και τον πίνακα υποβολής συνοδευομένα με το σύνολο των δικαιολογητικών τα οποία έχουν ζητηθεί στην ανακοίνωση (πχ. Έγγραφες προσφορές , εγγυητικές επιστολές). Προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα της κοινωφελούς περιουσίας η αρμόδια αρχή θα προβεί στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών του αποτελέσματος (α)προσφερόμενο τίμημα και ονοματεπώνυμο προσφέροντα σε περίπτωση υποβολής προσφορών ή β)αναφορά περί μη υποβολής προσφορών) για δεκαπέντε (15) ημέρες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η αρμόδια αρχή οφείλει να μην εκδώσει απόφαση αναμένοντας τυχόν υποβολή αναφορών– καταγγελιών που θα αφορούν αποκλειστικά τη τήρηση της διαδικασίας και μόνο. Τυχόν υποβολή αναφοράς-καταγγελίας αναστέλλει την προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών ενώ διερευνάται η καταγγελία. Εφόσον αποδειχθεί το βάσιμο αυτής επιβάλλονται πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

Μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας και σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αναφορές – καταγγελίες, τότε:

 α)σε περίπτωση που το προσφερόμενο τίμημα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 85% της προεκτιμηθείσας αξίας, ο διαχειριστής της περιουσίας προχωρά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης εφ’όσον παρέλθει διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος στην αρμόδια αρχή, εκτός αν διατάξει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, τη μη σύναψη της σύμβασης. Ενδεικτικοί λόγοι απαγόρευσης της μίσθωσης αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. β) Εφόσον το επιτευχθέν τίμημα δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας, για την σύναψη της σύμβασης απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή άρνησης του αγοραστή να υπογράψει το συμβόλαιο μίσθωσης του ακινήτου μέσα σε εύλογη προθεσμία (που θέτει ο διαχειριστής και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα), επιβάλλεται σε βάρος του (με εισήγηση του διαχειριστή και απόφαση της αρμόδιας αρχής) χρηματική ποινή ίση με τρία μηναία μισθώματα της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εν συνεχεία μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα μίσθωσης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας (ενώ αν είναι μικρότερο απαιτείται, για τη σύναψη της σύμβασης, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, έγκριση της αρμόδιας αρχής).

Το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, κατακυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 13

ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Άρθρο 14

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της προκήρυξης:

α)θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα

β)θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.kiato.gov.gr

γ)Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α’ 112).

Επίσης, σχετική ανακοίνωση για τη δημοπρασία, αναρτάται με μέριμνα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, η δε έναρξη της διαδικασίας θα γίνει μετά την εν λόγω δημοσίευση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας από την ως άνω αναφερόμενη αρχή.

Άρθρο 15

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τα αρ. 11 & 12 του Ν. 4122/2013 (Α’ 42) και τον νέο Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367/τ. Β’/12-07-2017) για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του μισθίου.

 

Άρθρο 16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, στα τηλέφωνα: 2742360138-139, καθώς και με
ηλεκτρονική αλληλογραφία στο:  d.sikyonion.oik@1497.syzefxis.gov.gr

 

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

H Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας

Μιχαλοπούλου Γεωργία

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει & Καθορίζει τους -όρους- διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος, κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Μαυρούλια 5 στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email