203/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      ορθή επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 23ης/28.11. 2022  έκτακτη  (δια ζώσης)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ.  Απόφασης:   203/2022

Περίληψη: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:  «Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων 2022» μετά την αριθ. 409/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής». 

          Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 συνήλθε σε έκτακτη (δια ζώσης) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.18937/28-11-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος   παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Θελερίτης Γεώργιος  14. Λέγγας Μάρκος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κων/νος 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης 
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανοπουλος Βασιλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γκούμας Σταμάτιος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      Ουδείς    
                 (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
32.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 33. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 34. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού 35.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
36. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

2ο  Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του 2ου θέματος αυτής με τίτλο:  «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:  «Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων 2022» μετά την αριθ. 409/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά Πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 409/2022 με ΑΔΑ: ΨΠΖΞΩ1Θ-ΧΨΧ σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

37η/28 .11. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

409/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

«Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18872/25.11.22 και σε ορθή επανάληψη 18892/25.11.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι. – Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε στα μέλη ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 294/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την ανάγκη λήψης του περιεχομένου της, σε ορθή επανάληψη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • τα από 01.09.2022 & 02.09.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την 294/2022 (Ω21ΙΩ1Θ-6Τ1) απόφαση ΟΕ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

 1. B. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου

ΛΑΜΒΑΝΕΙ σε ορθή επανάληψη το περιεχόμενο της 294/2022 προηγούμενης απόφασης ως κάτωθι:

Ι. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,87  – 4.345,13 – 1.588,50 – 15.711,27 – 7.954,67 – 2.877,00 – 2.480,00 – 28.782,46 – 3.111,05 – 8.043,88 – 8.040,00 – 1.000,00)  26.087,91€  μειώνουμε κατά  9.575,01€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.512,90€ (26.087,91 – 9.575,01) και το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.6041.001 με τίτλο  «Αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.716,80€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6054.001 με τίτλο  «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ)»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.858,21€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Από Κ.Α. 02.30.7111.003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις (Αποζημιώσεις δικαιούχων που θα προκύψουν από κυρωμένες  Πράξεις Εφαρμογής) στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού  223.783,07€ προερχόμενη από Επιστροφή Δανείο από Τ.Π. & Δανείων  μειώνουμε κατά 219.200,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.783,07€ και το μεταφέρει μέσω Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

2α.1 Στον Κ.Α.  02.30.7112.003 με   τίτλο  «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων»,  πίστωση ποσού 120.000,00€  προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 22.940,00€ προερχόμενη από ΥΠ.ΕΣ.-ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 142.940,00€
2α.2 Στον Κ.Α. 02.30.7135.018 με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων.
2α.3 Στον Κ.Α. 02.30.7135.019 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων.
2α.4 Στον Κ.Α. 02.70.7135.023 με τίτλο  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων.
Από Κ.Α. 02.25.7135.006 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού  24.800,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 μειώνουμε κατά 15.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.800,00€ και το μεταφέρει μέσω Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 2β.1 Στον Κ.Α. 02.25.7135.001 με τίτλο  «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  15.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019.

 

 

ΙΙ Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 409/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.11.2022

ο πρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 294/2022 με ΑΔΑ: Ω21ΙΩ1Θ-6Τ1απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
 • την αριθ. 171/2022 με ΑΔΑ: ΨΛΔΚΩ1Θ-0ΝΤ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • την αριθ. 409/2022 με ΑΔΑ: ΨΠΖΞΩ1Θ-ΧΨΧ σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

 

 Α. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάρκου  Λέγγα  ο οποίος έδωσε αρνητική ψήφο αναφέροντας ότι το εν λόγω θέμα δεν είναι έκτακτο και κατεπείγον διότι το γνώριζε η υπηρεσία πριν από πολλές ημέρες),  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

 Β. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Μ. Λέγγα,  Β. Γαλάνη και Ν. Ζαχαρόπουλου, (οι οποίο έδωσαν αρνητική ψήφο αναφέροντας ότι δεν συμφωνούν με την προαναφερόμενη τροποποίηση), Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την  αριθ. 409/2022 με ΑΔΑ: ΨΠΖΞΩ1Θ-ΧΨΧ σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και π ρ ο β α ί ν ε ι , με την παρούσα στην Ορθή Επανάληψη της 171/2022 με ΑΔΑ: ΨΛΔΚΩ1Θ-0ΝΤ  προηγουμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί η αριθ. 294 /2022 με ΑΔΑ: Ω21ΙΩ1Θ-6Τ1προηγουμένη απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής .

 

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 203/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 11 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ     

Print Friendly, PDF & Email