203/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25ης/12.08.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 203/2021   2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 12η Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9583/12.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Λέγγας Μάρκος    

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, υπενθύμισε το έκτακτο & κατεπείγον της και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29.07.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  που ακολουθεί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Επειδή για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη,  προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. Δ.Υ./12-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού και το υπ’ αρίθμ. 41234/07-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων  σχετικά με την   χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας),  στη ************************, σύζυγο του *****************************,  σύμφωνα και με την αρίθμ. 37331/14-09-2016 απόφαση της έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων, ποσού 771,00€ μηνιαίως, και σε συνδυασμό με το με  αρίθμ. πρωτ. 09-27258/15-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ και  το επισυναπτόμενο σε αυτό με αρίθμ. πρωτ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.12371/261/06-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης     από το οποίο προκύπτει  ότι  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Π4α/Φ.οικ. 4184 ΚΥΑ (ΦΕΚ 692/Β΄/1993) με την οποία ορίζεται ότι «Η δαπάνη του επιδόματος σε παραπληγικούς και βαρύνει για μεν τους εν ενεργείας και τα μέλη των οικογενειών τους το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο κατέχουν οργανική θέση, για δε τους συνταξιούχους, τον ασφαλιστικό τους φορέα»,  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου που θα ορισθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,  ποσού 1.542,00 €   (771,00€ Χ 2 μήνες)  και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούλιο  και Αύγουστο  2021, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572), και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003

Εξουσιοδοτήσει τον ή την υπάλληλο που θα ορισθεί  να διαχειρισθεί το ποσό των 1.542,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ  2021   και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3)  μηνών.

Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης 120/2021 με αρίθμ. πρωτ. 1904/24-02-2021, ποσού 9.252,00€ που αφορά την κάλυψη δαπάνης μέχρι 31-12-2021.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής 19/2021.

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο  29  Ιουλίου 2021

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου  και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Με την παράκληση όπως ορίσει υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί  το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γκαβάγια Γεωργίας, ποσού 1.542,00€ (771,00€ x 2μήνες) σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572) και σε βάρος του ΚΑ 02.10.6011.003.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 1.542,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για του μήνες  ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

 

Δ. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6011.003 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, δεδομένου ότι με την 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω ΚΑ ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής. (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 120/2021).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email