202/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/30.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 202/2019  

Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11446/26.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Ρουμπέκας Γεώργιος
3.     Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη δαπανών                                      μισθοδοσίας έως 31/12/2019».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 30/09/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις ν. 3852/2010 (Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 30/09/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

 

1. 1. Από Κ.Α.02.00.6121.002 «Αντιμισθία Αντιδημάρχων»,  ποσού 110.000,00€ μεταφέρει  ποσό 3.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 107.000,00€

 

Μεταφέρει

Πίστωση συνολικού ποσού

22.700,00€

1.- Στον Κ.Α.02.00.6053.001 των εξόδων «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», ποσό 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.200,00€.
  2. Από Κ.Α.02.10.6011.002 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 117.000,00€  μεταφέρει  ποσό 4.000,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 113.000,00€ 2.- Στον Κ.Α. 02.00.6126 των εξόδων «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», ποσό 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 28.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 28.500,00€.
  3. Από Κ.Α.02.30.6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσού 273.000,00€  μεταφέρει  ποσό    7.000,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 266.000,00€ 3.- Στον Κ.Α.02.10.6011.001 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 6.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 586.044,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 592.044,00€.
  4. Από Κ.Α.02.70.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους»,  ποσού 13.600,00€  μεταφέρει  ποσό 8.700,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.900,00€ 4.- Στον Κ.Α.02.10.6021 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 9.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.000,00€.
5.- Στον Κ.Α.02.10.6052.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ IKA-TEAM», ποσό 2.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.400,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.900,00 €.
6.- Στον Κ.Α. 02.35.6011 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 3.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 116.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 119.500,00€.
2. 1.- Από Κ.Α.02.20.6063.001  «Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και μικροβιολογικός έλεγχος υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας σύμφωνα με υπόδειξη του Ιατρού Εργασίας»,  ποσού 3.500,00€ μεταφέρει  ποσό 3.500,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μεταφέρει

Πίστωση συνολικού ποσού

115.500,00€

1.- Στον Κ.Α.02.20.6011  των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσό  45.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 302.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 347.000,00€.
  2.- Από Κ.Α.02.20.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους»,  ποσού 20.000,00€  μεταφέρει  ποσό 12.000,00€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00€ . 2.- Στον Κ.Α.02.20.6041  των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσό  40.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 164.387,50€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 204.387,50€.
  3.- Από Κ.Α.02.20.6211.001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»,  ποσού 720.849,56€  μεταφέρει  ποσό 100.000,00€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 620.849,56€ . 3.- Στον Κ.Α.02.20.6051.001  των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)»,  ποσό  1.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.000,00€.
4.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.003  των εξόδων «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)»,  ποσό  1.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.000,00€.
5.- Στον Κ.Α.02.20.6051.005  των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου)»,  ποσό  5.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 31.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 36.000,00€.
6.- Στον Κ.Α.02.20.6051.002  των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ)»,  ποσό  8.500,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, δημιουργώντας νέα πίστωση.
7.- Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ)»,  ποσό  15.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 47.375,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 62.375,00€.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email