Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.855.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 35/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204257

Continue Reading