456/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   42η/21 .12. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   456/2022   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης 1ο/16.12.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 1/2019 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 […]

Όλο το άρθρο

1η/2023 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  1ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (30-01-2023) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  26-01-2023 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Κακαβάκη  Φωτεινή  Διευθύντρια του  7ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

479/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   43η/27.12.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   479/2022   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση  ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΘΑΣ αναφορικά με την  298/2020 απόφαση Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη […]

Όλο το άρθρο

20/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Αρ.  Απόφασης:   20/2023 Περίληψη:  Επί της αριθ. 8/2022 απόφασης Κοινότητας Λαλιωτίου με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης του […]

Όλο το άρθρο

17/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Αρ.  Απόφασης:   17/2023 Περίληψη: Επί της αριθ. 4/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση εισόδου- εξόδου […]

Όλο το άρθρο

16/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Αρ.  Απόφασης:   16/2023 Περίληψη: Επί της αριθ. 3/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση εισόδου […]

Όλο το άρθρο

13/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. πρωτ:1240 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ημ/νία: 26-1-2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ:ΨΖΦΕΩ1Θ-Α7Ε  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 13 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

12/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Αρ.  Απόφασης:   12/2023 Περίληψη:  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς». […]

Όλο το άρθρο

10/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Αρ.  Απόφασης:   10/2023 Περίληψη:  Έγκριση,  «Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  έτους 2022» στους τομείς […]

Όλο το άρθρο

9/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Αρ.  Απόφασης:   9/2023 Περίληψη:  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Nέο Τοπικό Πρόγραμμα “LEADER 2023-2027” Βόρειας  Πελοποννήσου […]

Όλο το άρθρο