151/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  18ης/06-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( με τηλεδιάσκεψη ) . Αρ. Απόφασης: 151/2021 Περίληψη: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Γ’ Κατανομή)».   Στο  Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο

144/2021 Απόφαση Δημάρχου “Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο”

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΔΑ:9ΦΔΩ1Θ-Υ6Η ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 144  Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 142/2021 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 142  Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 143 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          ΑΔΑ:6Β17Ω1Θ-5ΥΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 143 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 141 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ:901ΠΩ1Θ-ΥΚ3     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 141 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 140 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:ΩΝ5ΗΩ1Θ-Σ9Γ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 140 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 139 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ:60Ψ2Ω1Θ-ΓΡ8 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 139 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 138/2021″ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΔΑ:ΨΗΜ7Ω1Θ-ΞΧΒ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.  138 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

242/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 242/2021   14ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την […]

Όλο το άρθρο

241/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28ης/06.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 241/2021   13ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Αποδοχή Δωρεάς από «ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική […]

Όλο το άρθρο