26η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   26η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 Κιάτο 30/09/2020 αρ. πρωτ.:  9745     Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκος Δημήτριος Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ » (CPV 45212224-2)   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν […]

Όλο το άρθρο

255/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/28.09.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 255/2020   Θέμα 2ο : Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) προς ενίσχυση ευπαθών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19). […]

Όλο το άρθρο

254/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/28.09.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 254/2020   Θέμα: Πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σικυωνίων. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

25η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   25η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020 Κιάτο 21/09/2020 αριθ. πρωτ.: 9268     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο       προέδρους […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 10ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 24  Σεπτεμβρίου 2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν Της  αριθ. 10/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 23-9-2020 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ     Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το […]

Όλο το άρθρο

32/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ΑΔΑ:ΨΠΙ8ΟΚ3Ξ-1ΧΗ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                        Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 10/23-9-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.      Αριθμός Απόφασης  32/2020   Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  […]

Όλο το άρθρο

31/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                       ΑΔΑ:9ΒΚ6ΟΚ3Ξ-ΕΓΦ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 10/23-9-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  31/2020   Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού […]

Όλο το άρθρο

30/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                        ΑΔΑ:Ω7ΠΙΟΚ3Ξ-ΞΑ7  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 10/23-9-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  30/2020   Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού […]

Όλο το άρθρο

29/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΑΔΑ:Ω543ΟΚ3Ξ-ΣΓΒ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 10/23-9-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  29/2020   Περίληψη: Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια Σχολικών […]

Όλο το άρθρο