3/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 03 – 03 – 2020 Αριθμός Απόφασης: 3 / 2020 ΘΕΜΑ: 1ον «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο» Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Κιάτο, 10-03-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 2314 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τακτικής συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις  27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 5ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

5ην TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-3-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κιάτο 13-03-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                Aριθ. Πρωτ. 50 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική 2.- Παπαβασιλείου Νικόλαο 3.- Νανόπουλο Βασίλειο 4.- Βαφειαδάκη Αριστείδη 5.- Λούτα Αικατερίνη 6.- Βυτινιώτη Δήμητρα […]

Όλο το άρθρο

56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 56/2020 Περίληψη: Επί της αρίθμ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καισαρίου με θέμα : «Μεταφορά (ξερίζωμα) μικρού πλατάνου και κατασκευή σιντριβανιού στην πλατεία της Κοινότητας». […]

Όλο το άρθρο

55/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 55/2020 Περίληψη: Επί της αρίθμ. 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαλιωτίου με θέμα: «Παραχώρηση Διαχείρισης των νερών των πηγών Δουδούμη , Ρέτσου και Σούφι» . […]

Όλο το άρθρο

53/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 53/2020 Περίληψη: Επί της αριθ. 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020». Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ                                                                                                   ΑΔΑ:6ΛΔΩΩ1Θ-6Ν6 Αριθμ. Πρωτ:2488 Απόφαση Δημάρχου αριθ.51 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) […]

Όλο το άρθρο

11/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      ΑΔΑ:94ΕΕΟΚ3Ξ-21Μ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4/9-3-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 17/2020 Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω Σχολικών μονάδων: 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο

54/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/04.03.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 54/2020 Θέμα: Ανάκληση της 28/2020 απόφασης ΟΕ περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 & πρόσληψη υδρονομέων στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

39/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/04.03.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 39/2020 Θέμα: Ανάκληση της 61/2019 και λήψη νέας περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην κοινότητα Μεσινού. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια […]

Όλο το άρθρο