202/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

16η/14 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

202/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 6/6/2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 4559/28-06-2022 (ΑΔΑ:6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ 2021) για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης για τη δράση: Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π.2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
 2. Τον Οδηγό Διαχείρισης για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 2021, Δράση Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. έκδοση Ιούνιος 2021, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανωτέρω πρόσκλησης.
 3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την την περ. ζ, παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4495/2017, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αρ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών, υφίσταται ανάγκη προώθησης του χωρικού σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της εφαρμογής σχεδίου πόλης και της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε επίπεδο διοικητικών ορίων Δήμου, της ιεράρχησης ως προς την απόκτησή τους προκειμένου να μην απολέσουν τον χαρακτήρα τους να ανατρέψουν το χωρικό σχεδιασμό καθώς και να μετατραπούν αυτοί σε οικοδομήσιμους, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό δυσμενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του ανωτέρω Χρηματοδοτικού Προγράμματος δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:              «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:              39.680,00 € (32.000,00€ + 7.680,00€ ΦΠΑ 24%).

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση ενός και μοναδικού υποέργου, ως ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του οποίου ταυτίζεται με το ύψος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα του συνοδευτικού της πρόκλησης  Οδηγού Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, Δράση «Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και έχει υπολογιστεί αναλυτικώς: 

 • για δήμους με πληθυσμό από 10.001 κατοίκους και άνω, το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως αυτού που υπολογίζεται βάσει του μαθηματικού τύπου Α = 20.000€ + κ*40.000€,
 • Τιμή Κ =0,3 για πληθυσμό (κάτοικοι) από 10.001 έως 30.000

 

Ύψος Χρηματοδότησης Δήμου Σικυωνίων : 20.000€+0,3*40.000€=20.000€+12.00€=32.000€

 

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)           Η σύνταξη και  υποβολή του αιτήματος Χρηματοδότης της Προτεινόμενης Πράξης.

β)            Η σύνταξη και  υποβολή, στην προθεσμία που προβλέπεται, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).

γ)            Η επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο και γενικότερα η ενημέρωσή του για την εξέλιξη του έργου όποτε αυτό ζητείται. 

δ)            Η σύνταξη και υποβολή με τον τελικό λογαριασμό, έκθεσης ολοκλήρωσης έργου.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία,  δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού: 39.680,00 € (32.000,00€ + 7.680,00€ ΦΠΑ 24%).
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 39.680,00€ (32.000,00€ + 7.680,00€ ΦΠΑ 24%).

 

Β. Ορίζει την αν. προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων κυρία Αμαλία Χήτα, ως υπεύθυνη της Πράξης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email