202/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25ης/12.08.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 202/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Παράταση συμβάσεων που λήγουν την 15-08-2021 και την 17-9-2021

που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 12η Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9583/12.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Λέγγας Μάρκος    

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 11.08.2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού                                                   ΠΡΟΣ

Οικονομική Επιτροπή

Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση:

  1. κ Δήμαρχο Σικυωνίων

2 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

3.Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση  της λειτουργίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων  σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες  προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 9520/11-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και το αριθμ. 59919/10-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 62 του ν.4821/2021 «Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»  …Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), παρακαλούμε λόγω του επείγοντος (Λήγουν οι συμβάσεις την 15-08-2021 και την 17-9-2021) όπως εισηγηθείτε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την έγκριση παράτασης των 13 συμβάσεων που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, μέχρι την 30-09-2021, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται  κατωτέρω,

 α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 10
2 ΔΕ Οδηγοί  Απορριμματοφόρων 3

Κιάτο 11-08-2021

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

 

Βλάσιος B. Γεωργίου

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (Α’197), όπως ισχύει,
  • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

 

Β. Εγκρίνει όπως το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα, την παράταση στις ισχύουσες συμβάσεις που λήγουν                             15-08-2021 και 17-9-2021 και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων.

 

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, για την υλοποίηση της παρούσας.

 

Δ. Διαβιβάζουμε την παρούσα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  και παρακαλούμε για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email