202/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 202/2019

Περίληψη : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

24ο  Θέμα 

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςμε τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11/06/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο, 11/06/2019  
 

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

ΠΡΟΣ: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Η εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί  το υπάρχον  εργατοτεχνικό προσωπικό και τα  μηχανήματα έργων του Δήμου  δεν επαρκούν.

Για το λόγο αυτό,

Εισηγούμεθα ότι:

 

Η εργασία με τίτλο : «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011 να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006).

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στο κόψιμο ξερών χόρτων και στον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών από τους χώρους των νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Επίσης θα γίνει αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και απομάκρυνσή τους με προσοχή. Η  χρονική διάρκεια θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

 

  Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων

και Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ. ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του άρθρο 61 του Ν. 3979/2011,
  • τον Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/2006,
  • την από 11/06/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • το γεγονός ότι στον εγκριθέντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, εγγράφηκε στο σκέλος των εξόδων ΚΑ 02.45.6262.003 με πίστωση ποσού 800,00€.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων  κ.κ. Κ. Σαρχάνη,  Χ. Γεώργα, Γ. Ραυτόπουλος και Γ. Ρουμπέκα

 

  1. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:  «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (άρθρο 61 του ν.3979/2011) λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού,  προσωπικού αλλά και του περιορισμένου χρόνου,  η αντιμετώπιση των άμεσων και επιβεβλημένων  αναγκών καθίστανται δυσχερής έως αδύνατη δεδομένου ότι τα  γεωγραφικά  όρια της Δ.Ε. Σικυωνίων  εκτείνονται σε πολύ  μεγάλη  έκταση με απομακρυσμένες και διάσπαρτες Τοπικές Κοινότητες .

 

  1. Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του ν. 3463/2006.

 

  1. Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά το κόψιμο ξερών χόρτων, τον καθαρισμό απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφών, την αποκομιδή υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες που έχουν ξεραθεί και την απομάκρυνσή τους από τους χώρους των νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Η  χρονική διάρκεια της  εν λόγω Σύμβασης Υπηρεσιών, θα ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  202/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 . 06 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email