202/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 202/2018

Περίληψη : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 12η Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5792/08.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Ζάρκος Δημήτριος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Λαλιώτης Γεώργιος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Γεώργας Χρήστος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Απόντα
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ» με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                  

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)                                                                                                                    ΑΔΑ: 6ΥΛ4ΟΚΣ9-Ε3Ι                              

                                                                                                                                                                                    Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

                                                                                                                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 128/13.03.2018

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.4/13.03.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός Απόφασης 11

Περίληψη: Έγκριση Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.121/06.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 6, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ      

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                                  Πρόεδρος                                              1. Λεονάρδου Αναστάσιος

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.                                  Αντιπρόεδρος                                       2. Κελλάρης Βασίλειος

3. Ζάρκος Ευάγγελος                                           Μέλος                                                    3. Καΐτσα Ελένη

4. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.                        Μέλος

5. Παπαθανασίου Ελένη                                     Μέλος

6. Σπούλου Δήμητρα                                           Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017, που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2017 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της κοινωφελούς επιχείρησης.

Τα έσοδα της κοινωφελούς κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά-επίπεδα ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν σε χαμηλά πλαίσια, με συνέπεια την ομαλή λειτουργία της κοινωφελούς επιχείρησης.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της κοινωφελούς επιχείρησης, της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 197.628,87.

Στο παραπάνω ποσό, αν προστεθούν τα Έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού € 31.207,26 τα συνολικά έσοδα της κοινωφελούς ανήλθαν στο ποσό των € 228.836,13.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:

Κ.Α. Περιγραφή   Υπόλοιπο 31/12/2017
72.05.24.00 Λοιπές εισφορές 1.220,00
74.00.11.00 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν1828/89) 100.000,00
74.01.11.01 Επιχορήγηση προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” 96.408,87
82.01.01.12 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 6.472,92
82.01.99.00 Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 24.734,34
  Σύνολο 228.836,13

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 184.861,98 και αφαιρουμένων των αναλογουσών αποσβέσεων ποσού € 1.715,63 στο ποσό των € 183.146,35.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της κοινωφελούς ανήλθαν στο ποσό των € 8.608,47 και αφαιρουμένων των αναλογουσών αποσβέσεων ποσού € 735,27 στο ποσό των € 7.873,20.

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών και διοίκησης ανήλθε στο ποσό των € 193.470,45.

Στο παραπάνω ποσό, αν προστεθούν τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 1.680,82 και τα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 10.079,00 τα συνολικά έξοδα της κοινωφελούς ανήλθαν στο ποσό των € 205.230,27.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού €228.836,13 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού € 205.230,27 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2017, το οποίο ανέρχεται σε € 23.605,86.

Το σύνολο των εισπράξεων της κοινωφελούς του έτους 2017 € 376.120,71 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού € 42.308,11 ήτοι συνολικό ποσό €418.428,82 μείον τις πληρωμές της κοινωφελούς του έτους 2017, ποσού € 365.675,89 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2017 που ανέρχονται στο ποσό των € 52.752,93.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής

25 Αναλώσιμα Υλικά 8.120,55
26 Ανταλλακτικά 467,08
60 Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού 134.878,80
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων 29.486,80
62 Παροχές τρίτων 2.296,98
63 Φόροι – Τέλη 717,70
64 Διάφορά Έξοδα 15.051,64
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.450,90
81.00 Φορολογικά πρόστιμα-προσαυξήσεις χρήσης και προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.680,82
82.00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 10.079,00
  Σύνολο 205.230,27

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 45.497,80 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 43.060,70 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 2.437,10.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της κοινωφελούς επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των € 81.197,75 ενώ το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των € 109.358,85.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομική πορεία του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017 και την παραπάνω ανάλυση, είναι καλή με θετικές προοπτικές.

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω

               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εκθέσεις ελέγχου και τις αντίστοιχες καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11/2018.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                                 Τα μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                                    Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2018

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 252/2017 (ΩΤΤΧΩ1Θ-ΖΩ8) απόφαση ΔΣ (προϋπολογισμός 2017)
  • την 249226,228122/25.10.2017 (ΩΓΛ6ΟΡ1Φ-2ΜΨ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ
  • την 11/2018 (6ΥΛ4ΟΚΣ9-Ε3Ι) απόφαση του ΝΠΙΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει ως έχει την 11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ» με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 202/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email