30/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 30/2019   Θέμα: Προσδιορισμός Ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24.01.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 194) του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 […]

Όλο το άρθρο

17/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 17/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΧΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Πέτρου.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 2ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 21  Φεβρουαρίου  2019     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  02/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      20-2-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1.      Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών.                             ΟΜΟΦΩΝΑ- […]

Όλο το άρθρο

55/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 55 /2019 Περίληψη : «Έγκριση του 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15-1-2019 της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. […]

Όλο το άρθρο

54/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 54 /2019 Περίληψη : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.  ΜΕΣΙΝΟΥ , Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. […]

Όλο το άρθρο

53/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 53/2019   Περίληψη :   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα […]

Όλο το άρθρο

51/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 51/2019   Περίληψη :   Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων . Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την […]

Όλο το άρθρο

39/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 39 /2019 Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για […]

Όλο το άρθρο

38/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 38 /2019 Περίληψη : Αποδοχή της αριθ.78021/28-12-2018 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. περί,  Συμπληρωματικής κατανομής ποσού 11.970,00 € για την Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

37/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 37 /2019 Περίληψη : Αποδοχή της αριθ.78020/28-12-2018 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. περί,  Συμπληρωματικής κατανομής ποσού 59.961,35 € για την Κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του […]

Όλο το άρθρο