ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΒΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δωρεάν διανομή προϊόντων Τ.Ε.Β.Α. στο Δήμο Σικυωνίων   Ο Δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA), πρόκειται να πραγματοποιήσει νέα διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο […]

Όλο το άρθρο

16/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   7  /  7- 12 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   16  /  2018 Περίληψη: «4ην Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  67.020,00€ » Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

87/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΝΠΔΔ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της  16  / 20-11-2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αριθμός Απόφασης   87  / 2018 ΘΕΜΑ: 1Ο   «Έγκριση και  διάθεση  πίστωσης  για την Σχολική Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

437/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 38ης/7.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 437/2018 Περίληψη : Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7 Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την […]

Όλο το άρθρο

457/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 38ης/07.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 457/2018 Περίληψη : Επί του αριθ. 52/1133/20-11-2018 εγγράφου του Ο.Τ.Ε  περί : « Άδειας  διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών», για το έτος 2019  . Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

341/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 47ο/06-11-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 341/2018 Περίληψη: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου Μπελίτση Νικολάου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης.  Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19 Δεκεμβρίου 2018 Κιάτο 14.12.2018 Αρ. πρωτ.: 14033 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων. Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του […]

Όλο το άρθρο

52η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 52η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 18 Δεκεμβρίου  2018 Κιάτο  14.12.2018 Αριθμ. Πρωτ.:14032  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1.    Μυττά Ιωάννη 2.    Ζάρκο Δημήτριο 3.    Αλεξόπουλο Βασίλειο 4.    Μπουζιάνη Βασιλική 5.    Σπανό Κωνσταντίνο 6.  […]

Όλο το άρθρο

355/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ:14034 Απόφαση Δημάρχου αριθ.355 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική […]

Όλο το άρθρο