38/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/08-12-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 38 / 2015

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί ορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στις 18-12-2015 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 135/30-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στις 18-12-2015» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθωμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (άρθο 15 του Ν. 4013/2011), με έδρα την Κόρινθο Οδός Αγίου Νικολάου αριθ. 29, μας απέστειλε την από 25-11-2015 πρόσκληση, όπου μας καλεί την Παρασκευή 18ην Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 μ. μ. στο Κατάστημα του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού επί της οδού Αγίου Νικολάου 29, 3ος όροφος, στην Κόρινθο, κατά την οποία θα εξεταστεί η από 19-09-2014 αίτηση της Αικατερίνης Δόσχορη, κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας.
Καθ’ όλες τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ως και κατά την συνεδρίαση της επιτροπής μπορείτε να παρίστασθε μετά ή δια Δικηγόρου.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθωμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας καθώς και το φάκελο του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ-Ε.Κ.-2ον ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Παπαϊωάννου Ιωάννα για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του (ΝΠΔΔ), με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στη συζήτηση της από την Παρασκευή 18ην Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 μ. μ. στο Κατάστημα του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού επί της οδού Αγίου Νικολάου 29, 3ος όροφος, στην Κόρινθο, κατά την οποία θα εξεταστεί η από 19-09-2014 αίτηση της Αικατερίνης Δόσχορη, κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.
H αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι στην τιμή των πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 23%.

Και 2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως πληρώσει την εν λόγω Δικηγόρο σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων
(Ν. 4194/2013).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Kουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

40/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/08-12-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 40 / 2015

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας (Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Κιάτου) για προπόνηση των παιδικών τμημάτων του ομίλου αντισφαίρισης Σικυωνίων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 135/30-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

——————————————————————————————————————————————————
ΘΕΜΑ 3ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας (Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Κιάτου) για προπόνηση των παιδικών τμημάτων του ομίλου αντισφαίρισης Σικυωνίων.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Σικυωνίων, με το από 25-11-2015 έγγραφό του, μας ζητάει όπως παραχωρήσουμε το κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για τους μήνες Δεκέμβριο 2015 έως Μάρτιο 2016 ώστε να γίνεται η προπόνηση των παιδικών τμημάτων του ομίλου από τον προπονητή αντισφαίρισης κ. Βασίλη Χριστοδούλου.
Ύστερα από συνεννόηση με τα άλλα σωματεία που χρησιμοποιούν το γήπεδο και σύμφωνα με τα κενά που προκύπτουν από το ήδη υπάρχων πρόγραμμα οι ώρες και οι ημέρες που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο από τον όμιλο είναι κάθε Τρίτη έως Παρασκευή 18:00-19:00 μ. μ.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με το υπ’ αριθ. 141/02-12-2015 έγγραφό μας, ζητήσαμε την γνωμοδότηση από την Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, όπου με το υπ’ αριθ. 794/03-12-2015 έγγραφό της, μας απάντησε θετικά ότι δηλαδή συναινεί στην χρησιμοποίηση του εν λόγω γυμναστηρίου από το αθλητικό όμιλο αντισφαίρισης.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε:
1.- To από 25-11-2015 έγγραφο του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Σικυωνίων.
2.- Το υπ’ αριθ. 141/02-12-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής και
3.- Το υπ’ αριθ.794/03 -12-2015 έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυωνίων για τους μήνες Δεκέμβριο 2015 έως Μάρτιο 2016 ώστε να γίνεται η προπόνηση των παιδικών τμημάτων του ομίλου από τον προπονητή αντισφαίρισης κ. Βασίλη Χριστοδούλου κάθε Τρίτη έως Παρασκευή 18:00-19:00 μ. μ., με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Kουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

39/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/08-12-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 39 / 2015

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί παραχωρήσεως του Γραφείου του Διευθυντή της ΕΠΑ. Σ. Κιάτου, στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑ. Λ.-Ε. Κ.- 2ΟΥ ΓΕ. Λ Κιάτου, στην Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 135/30-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

——————————————————————————————————————————————————
ΘΕΜΑ 2ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως του Γραφείου του Διευθυντή της ΕΠΑ. Σ. Κιάτου, στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑ. Λ.- Ε. Κ. – 2ΟΥ ΓΕ. Λ. Κιάτου, στην Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
H Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το υπ’ αριθ. 7/05-11-2015 έγγραφό της, μας ζητάει όπως παραχωρήσουμε το γραφείο του Διευθυντή της ΕΠΑ. Σ Κιάτου, στο σχολικό συγκρότημα του
1ου ΕΠΑ. Λ- Ε. Κ.- 2ου ΓΕ. Λ ΚΙΑΤΟΥ, για την φύλαξη των αρχείων και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με το υπ’ αριθ. 142/02-12-2015 έγγραφό μας, ζητήσαμε την γνωμοδότηση από τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου κ. Σιετή Ευάγγελο, όπου με το υπ’ αριθ. 1085/08-12-2015 έγγραφό του μας απάντησε θετικά ότι δηλαδή συναινεί στην χρησιμοποίηση της εν λόγω αίθουσας από την Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε:
1.- To υπ’ αριθ. 7/05-11-2015 έγγραφο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
2.- Το υπ’ αριθ. 142/02-12-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής και
3.- Το υπ’ αριθ. 1085/08-12-2015 έγγραφο του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του Γραφείου του Δ/ντή της ΕΠΑ. Σ Κιάτου, στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑ. Λ.- Ε. Κ. – 2ΟΥ ΓΕ. Λ. Κιάτου, στην Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας για την φύλαξη των αρχείων και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Kουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

41/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/08-12-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   41 / 2015

                                  

ΘΕΜΑ 4Ο  «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2015 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην  Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 135/30-11-2015   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                     ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Μ. Κλωνιζάκης   (Αντιπρόεδρος)

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

3.- Β. Kελλάρης                     «                                              3.- Π. Ψαράκης                   «

4.- Σ.   Ποτάκης                     «                                            4.-   Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Γ.   Κουκουμέλης               «

      

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 4ον

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2015,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 474 /2015 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (30.335,00) €, (Γ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2015 ως (Γ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Γ’ Κατανομή) και  

Β.- Κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) € στο Ταμείο της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής, λόγω αποπληρωμής του πετρελαίου θέρμανσης, καθαριστριών, Δικηγόρων και άλλων προμηθειών και εργασιών που εκτελεί καθώς και έναντι ποσό:

1.- Στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου για κάλυψη δαπάνης μικροφωνικής συσκευής για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και

     17ην Νοεμβρίου έτους 2015 και

2.- Στο 1ο ΕΠΑ. Λ –Ε. Κ.- 2ον ΓΕΛ Κιάτου για κάλυψη της δαπάνης για συντήρηση και στήριξη των καγκέλων στον

     προαύλιο χώρο του Σχολείου ως εξής:  

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                 ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29.585,00
   2 1ον   ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ    250,00
   3 1ον ΕΠΑ. Λ.- Ε. Κ .- 2ον   ΓΕΛ   ΚΙΑΤΟΥ                                               500,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 30.335,00

        

   Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των   τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ   (30.335,00) €.

                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος          Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Κελλάρης           Βασίλειος

                                                                                                      3.- Kουκουμέλης     Γεώργιος

                                                                                                        4.- Ποτάκης             Σταύρος

                                                            

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2015

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

37/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 16-11-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 37 / 2015

ΘΕΜΑ 4Ο «Διάθεση σχολικών αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για τη στέγαση του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου για το Σχολικό έτος 2015-2016.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 125/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Σ. Ποτάκης Μέλος
3.- Ν. Σκαρμούτσος « 3.- Π. Ψαράκης Μέλος
4.- Β. Kελλάρης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάθεση σχολικών αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το Σχολικό έτος 2015-2016» εξέθεσε ότι:

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το από 12-11-2015 έγγραφό του, με το οποίο μας ζητεί, να εγκρίνουμε τη στέγαση της δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, (Σχολικό έτος 2015-2016), στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, δεδομένου ότι το σχολείο αυτό, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές καθηγητές, μέλη της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου μας .

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο που αναφέρεται παραπάνω .
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, προκειμένου να λειτουργήσει η δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά (Σχολικό έτος 2015-2016) δεδομένου ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κουκουμέλης Γεώργιος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-11-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

36/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 16-11-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 36 / 2015

ΘΕΜΑ 3Ο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας (Κλειστό Γυμναστήριο , του 1ου Γυμνασίου Κιάτου) για χορό στο
Σύλλογο Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 20-11-2015»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 125/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Σ. Ποτάκης Μέλος
3.- Ν. Σκαρμούτσος « 3.- Π. Ψαράκης Μέλος
4.- Β. Kελλάρης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας (Κλειστό Γυμναστήριο , του 1ου Γυμνασίου Κιάτου) για χορό στο Σύλλογο Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 20-11-2015» εξέθεσε ότι:

Ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από 09-11-2015 αίτησή του, με την οποία μας ζητεί, να του παραχωρήσουμε την αίθουσα του παλιού κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, για την διοργάνωση χορού για τους μαθητές του σχολείου τους , την 20ην Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ. μ., και μετά το πέρας της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τη σχετική αίτηση που αναφέρεται παραπάνω .
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του παλιού κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για την διοργάνωση χορού για τους μαθητές του σχολείου τους , που θα γίνει την 20ην Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ. μ., με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κουκουμέλης Γεώργιος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-11-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

35/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 16-11-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 35 / 2015

ΘΕΜΑ 2Ο «Περί εγκρίσεως ή μη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου Γκούρας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 125/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Σ. Ποτάκης Μέλος
3.- Ν. Σκαρμούτσος « 3.- Π. Ψαράκης Μέλος
4.- Β. Kελλάρης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως ή μη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου Γκούρας» εξέθεσε ότι:

Α.- Ο κ. Αργυρός Ιωάννης (Μαθηματικός ΠΕ-03) υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή την από 26-10-2015 αίτησή του, με την οποία μας γνωρίζει ότι είναι διατεθειμένος, εντελώς δωρεάν να παρέχει απογευματινά μαθήματα ενίσχυσης της πρωινής διδασκαλίας στα μαθηματικά, σε όσους μαθητές της Β΄ Λυκείου, του Γυμνασίου – Λ. Τ. Γκούρας, θα ήθελαν να παρακολουθήσουν.
Αιτείται επίσης της εγκρίσεως και των απαραίτητων διαδικασιών για τη νόμιμη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου στα μαθηματικά της Β’ Λυκείου.
Επίσης αιτείται την παραχώρηση του χώρου μίας αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Αρχαίας Φενεού για δύο ώρες κάθε Σάββατο για τη διεξαγωγή του Φροντιστηρίου.

Β.- Ο Διευθυντής του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, με το υπ’ αριθ. 417/03-11-2015 έγγραφό του, μας ενημερώνει πως η εκπαιδευτικός Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) θα υλοποιήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου Γκούρας για πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του κ. Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας και του κ. Αργυρού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ε γ κ ρ ί ν ε ι την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στις Λυκειακές Τάξεις Γκούρας για πέντε (5) ώρες την εβδομάδα από σήμερα (16-11-2015) έως τέλος του διδακτικού έτους 2015-2016, όπου θα το στηρίξουν οι καθηγητές ω εξής:

1.- κ. Aργυρός Ιωάννης (Μαθηματικός ) για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου Γκούρας όπου την έγκριση για την παραχώρηση αίθουσας στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού θα την πάρει από τον Εκπρόσωπο της κ. Παπουτσή Απόστολο και

2.- κ. Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου Γκούρας

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί την χρήση δύο (2) αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το χρονικό διάστημα από τις 16-11-2015 έως τέλος του διδακτικού έτους 2015-2016 και

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί θερμά και προσωπικά τους ανωτέρω καθηγητές του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, . κ. κ. Αργυρό Ιωάννη και Ασημακοπούλου Αναστασία, για την εθελοντική τους προσφορά που στηρίζουν την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε τους προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.
Σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κουκουμέλης Γεώργιος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-11-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

34/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 16-11-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 34 / 2015

ΘΕΜΑ 1Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της (Προμήθειας χρωμάτων για βάψιμο και
ευπρεπισμού για το Γυμνάσιο Καλλιάνων)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 125/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Σ. Ποτάκης Μέλος
3.- Ν. Σκαρμούτσος « 3.- Π. Ψαράκης Μέλος
4.- Β. Kελλάρης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της (Προμήθειας χρωμάτων για βάψιμο και ευπρεπισμού για το Γυμνάσιο Καλλιάνων)» εξέθεσε ότι:
Μετά από προφορικές οχλήσεις του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιάνων (κ. Καρακούση Ευάγγελου) για βάψιμο και ευπρεπισμό του Γυμνασίου Καλλιάνων και το γεγονός της επιτόπιας αυτοψίας μου στον εν λόγω χώρο, διαπίστωσα την άμεση αποκατάσταση για βάψιμο και ευπρεπισμό με την προμήθεια χρωμάτων και
«Παρακαλώ να εγκρίνετε τη δαπάνη για την προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο και ευπρεπισμό για το Γυμνάσιο Καλλιάνων και την απ’ ευθείας ανάθεση σε προμηθευτή»

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για την «Προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο και ευπρεπισμού για το Γυμνάσιο Καλλιάνων», υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθ. πρωτ. 122/30-10-2015 έγγραφό μας που πήρε (ΑΔΑΜ: 15REQ003259294). γι’ αυτό και προτείνω την ανάθεση της προμήθειας στον κ. Χασούρο Γεώργιο, που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης αριθ. 20 , με Α.Φ.Μ. 076907401 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με Χρώματα- Σιδηρικά- Γεωργικά Εργαλεία- Είδη Οικιακής Χρήσεως.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
3.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
6.- Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την εκτέλεση της προμήθειας.
8.- Το αρχικό αίτημα με (ΑΔΑΜ: 15REQ003259294).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για «Προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο και ευπρεπισμό για το Γυμνάσιο Καλλιάνων», όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: 15REQ003259294) :

2.- Αναθέτει απευθείας την προμήθεια με τίτλο (Προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο και ευπρεπισμό για το Γυμνάσιο Καλλιάνων) έναντι ποσού ( 784,74 ) € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%, στον κ. Χασούρο Γεώργιο, (Εμπορο) που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης αριθ. 20 , με Α.Φ.Μ. 076907401 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με χρώματα- Σιδηρικά- Γεωργικά Εργαλεία- Είδη Οικιακής Χρήσεως.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. ΧΑΣΟΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.

4.- Η πληρωμή του κ. Χασούρου Γεωργίου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής:
α) Τον κ. Κελλάρη Bασίλειο, β) Τον κ. Λεονάρδο Αναστάσιο και γ) Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κουκουμέλης Γεώργιος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-11-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

26/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 25-09-2015 έ κ τ α κ τ η ς και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 26 / 2015

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και παροχή
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν. Π, Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Σικυωνίων).»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/23-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Ν. Σκαρμούτσος «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν. Π, Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων)», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων απαρτίζεται από επτά (7) Σχολεία (Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας) και λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας (Α. Π. Δ, τιμολόγια, βιβλίο εσόδων – εξόδων ,απολογισμός σχολικών συμβουλίων κ.λ.π.) χρειάζεται άτομο με ειδικευμένες γνώσεις για την οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στερούμενη Οικονομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναθέσει την εργασία σε λογιστή (Λογιστικό γραφείο) την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ώστε να λειτουργήσει το Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς προβλήματα οικονομικής διαχείρισης.
Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος ως έκτακτο και κατεπείγον.

Β.- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών, σε Λογιστή.

Γ.- Αναθέτει την απευθείας ανάθεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών στον λογιστή Γιώργο Τσολάκο του Σωτηρίου, όπου τηρεί Λογιστικό Γραφείο με έδρα το Κιάτο επί της Πλατείας Πλουμιστού με Α.Φ.Μ. 058402913 Δ. Ο. Υ. Κορίνθου, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 30-08-2016 ως εξής: Οικονομική Διαχείριση , λογιστική υποστήριξη και διαπεραίωση των φοροτεχνικών υποθέσεων (όπως απολογισμός Σχολικών συμβουλίων, Α.Π.Δ, βιβλίο εσόδων –εξόδων, τιμολόγια κ.λ.π). έναντι αμοιβής δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00) χωρίς Φ.Π.Α. ή {(2.800,00 +(23% Φ.Π.Α. 644,00)}= 3.444,00€ με Φ.Π.Α. στο ποσό αυτό θα γίνουν οι ανάλογες κρατήσεις (Φόρος εισοδήματος 20%).

Δ.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή του εν λόγω λογιστή.

Ε.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, για την υπογραφή της σύμβασης , με τον προαναφερόμενο Λογιστή και

ΣΤ. -Η πληρωμή του θα γίνεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο με την
εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον λογιστή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

25/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 25-09-2015 έ κ τ α κ τ η ς και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 25 / 2015

ΘΕΜΑ: 3Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015–2016.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/23-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Ν. Σκαρμούτσος «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015–2016», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2015-2016 καθίσταται ανάγκη η απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Κ – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για το σκοπό αυτό έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας μία (1) προσφορά ήτοι:

1ην Προσφορά : Του earth-control Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 2.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή
2.829,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

Και πρέπει με απόφασή μας να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
6.- Την προσφορά Του earth-control Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 2.300,00€
χωρίς Φ.Π.Α. ή 2.829,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος ως έκτακτο και κατεπείγον.

Β.- Να γίνει η απολύμανση των παρακάτω Σχολικών Κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Σ – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Γ.- Αναθέτει απευθείας την εργασία απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στον (earth-control ) Καρανικόλα Στυλιανό, που εδρεύει στο Κιάτο οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 5, με Α. Φ. Μ. 059857390
Δ. Ο. Υ Κορίνθου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής με αριθ. 129111/9-6-2009 καθώς και άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους με αριθ. 129111/9-6-2009, έναντι αμοιβής 2.300,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή 2.829,00 € με Φ.Π.Α. διότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Καρανικόλα Στυλιανό.

Ε.- Η πληρωμή του κ. Καρανικόλα Στυλιανού, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

ΣΤ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Βασίλειο Κελλάρη, β) Αναστάσιο Λεονάρδο και γ) Νικόλαο Σκαρμούτσο.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

24/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 25-09-2015 έ κ τ α κ τ η ς και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 25 / 2015

ΘΕΜΑ: 3Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015–2016.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/23-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Ν. Σκαρμούτσος «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015–2016», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2015-2016 καθίσταται ανάγκη η απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Κ – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για το σκοπό αυτό έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας μία (1) προσφορά ήτοι:

1ην Προσφορά : Του earth-control Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 2.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή
2.829,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

Και πρέπει με απόφασή μας να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
6.- Την προσφορά Του earth-control Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 2.300,00€
χωρίς Φ.Π.Α. ή 2.829,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος ως έκτακτο και κατεπείγον.

Β.- Να γίνει η απολύμανση των παρακάτω Σχολικών Κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Σ – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Γ.- Αναθέτει απευθείας την εργασία απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στον (earth-control ) Καρανικόλα Στυλιανό, που εδρεύει στο Κιάτο οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 5, με Α. Φ. Μ. 059857390
Δ. Ο. Υ Κορίνθου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής με αριθ. 129111/9-6-2009 καθώς και άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους με αριθ. 129111/9-6-2009, έναντι αμοιβής 2.300,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή 2.829,00 € με Φ.Π.Α. διότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Καρανικόλα Στυλιανό.

Ε.- Η πληρωμή του κ. Καρανικόλα Στυλιανού, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

ΣΤ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Βασίλειο Κελλάρη, β) Αναστάσιο Λεονάρδο και γ) Νικόλαο Σκαρμούτσο.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

23/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 25-09-2015 έ κ τ α κ τ η ς και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 23 / 2015

ΘΕΜΑ: 1Ο «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση
έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας (1) θέση
καθώς και 1ου ΕΠΑ.Λ- 2ΟΝ ΓΕΛ – Ε.Κ. Κιάτου (2) θέσεις.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/23-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Ν. Σκαρμούτσος «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας (1) θέση καθώς και 1ου ΕΠΑ. Λ- 2ΟΝ ΓΕ. Λ – Ε. Κ. Κιάτου (2) θέσεις», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ανέφερε ότι λόγω συνταξιοδότησης των μόνιμων καθαριστριών (ΙΔΑΧ) στις Σχολικές Μονάδες α) του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας μία (1 ) θέση και β) του 1ου ΕΠΑ. Λ- 2ου ΓΕ. Λ και Ε. Κ. Κιάτου δύο (2) θέσεις, πρότεινε να καλυφθούν οι θέσεις το συντομότερα δυνατό, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί το πρόβλημα καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2016.
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραφρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών α)μία θέση στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας και β) Δύο (2) θέσεις στο 1ο ΕΠΑ. Λ- 2ου ΓΕΛ και Ε. Κ. Κιάτου, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου, δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και Στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Φενεού για το Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.
Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις παραπάνω θέσεις θα γίνουν με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

• Δημήτριος Ζάρκος
• Βασίλειος Κελλάρης
• Αναστάσιος Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

• Σταύρος Ποτάκης
• Νικόλαος Σκαρμούτσος
• Γεώργιος Κουκουμέλης

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Την πλήρωση των κενών θέσεων α) Μία (1) θέση στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας και β) Δύο (2) θέσεις στο 1ου ΕΠΑ. Λ- 2ου ΓΕ. Λ και Ε. Κ. Κιάτου.

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2016.

4. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των καταστάσεων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και τη σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου προκύψει ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης .
Η πρόσληψη για τις παραπάνω θέσεις θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

• Δημήτριος Ζάρκος
• Βασίλειος Κελλάρης
• Αναστάσιος Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

• Σταύρος Ποτάκης
• Νικόλαος Σκαρμούτσος
• Γεώργιος Κουκουμέλης

4.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ε) Στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Φενεού για το Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

24/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/18-09-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 24/2015

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 166/14-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Αθανάσιος Πανάγου
2.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Γεώργας Χρήστος
4.Κουκουμέλης Γεώργιος
5.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.Ντρίμερης Δημήτριος
7.Πανούση Φωτεινή
8.Αθανασία Τσιόγκα

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 92/14-09-2015έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας σύμφωνα με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00€) στο Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2015και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Πανούση Φωτεινή
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

18/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 07-09-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 18 / 2015

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του ΑΡΑΤΟΥ 1893, περί παραχώρηση χρήσης του κλειστού
Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/03-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

———————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του ΑΡΑΤΟΥ 1893, περί παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών ότι :
-Ο Αθλητικός Όμιλος Κιάτου ΆΡΑΤΟΣ 1893 με το υπ΄ αριθ. 21/ 25-8-1 έγγραφό του, μας ζητά να του χορηγήσουμε βεβαίωση παραχώρησης xρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Κιάτου, για τους αγώνες των ομάδων του, στα πρωταθλήματα
Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλλευ),για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Η αναφερόμενη βεβαίωση είναι απαραίτητη και θα αποσταλεί στις αντίστοιχες Ομοσπονδίες των δυο αθλημάτων που διοργανώνουν τα πρωταθλήματα.

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού:
1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.
2. – Διάβασε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/85 αρθ.41, του Ν. 1894/90 Αρ. 5 &Ν.3852/2010.
3. – Διάβασε το υπ’ αριθ 21/25-8-12 το έγγραφο του Αθλητικού Ομίλου Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Τη χορήγηση του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, στον αθλητικό όμιλο Κιάτου « Άρατος 1893» για το σχολικό έτος 2015-2016, όπου θα χρησιμοποιηθεί, στα πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλλευ), με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2015 και λήξη τον Ιούνιο του 2016, πάντα σε συνεννόηση με τη Δ/ντρια του 1ο Γυμνασίου Κιάτου, κα Βυτινιώτη Δήμητρα .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Κουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

22/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 07-09-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 22 / 2015

ΘΕΜΑ: 6Ο «Περί εξουσιοδοτήσεως των Δ/ντών των σχολείων (Γυμνασίου Καλλιάνων και Γυμνασίου
Κρυονερίου) για είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα Πειραιώς.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/03-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 6ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως των Δ/ντών των σχολείων (Γυμνασίου Καλλιάνων και Γυμνασίου Κρυονερίου) για είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα Πειραιώς.» έθεσε υπόψη τα εξής.
Ο Περιφερειακός Δ/ντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με την υπ’ αριθ. Φ1.2/4631/30-06-2015 Απόφασή του, (ΑΔΑ: 6Ρ8Ζ465ΦΘ3-ΩΥΓ) τοποθέτησε μεταξύ άλλων Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δ. Ε. Κορινθίας ήτοι:

1.- Tην κ. Καρκαλέτσου Ευμορφίλη ΠΕ5 στην Σχολική Μονάδα του Γυμνασίου Καλλιάνων και

2.- Την κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη ΠΕ11 στην Σχολική Μονάδα του Γυμνασίου Κρυονερίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει για την εξουσιοδότηση των παραπάνω Διευθυντριών προκειμένου να λαμβάνουν χρήματα από τους αντίστοιχους λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς που ήδη υπάρχουν για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων τους, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. Φ1.2/4631/30-06-2015 (ΑΔΑ: 6Ρ8Ζ465ΦΘ3-ΩΥΓ) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί :

1.- Tην κ. Καρκαλέτσου Ευμορφίλη του Γεωργίου και της Μυροφόρας, ως Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιάνων, γεννηθείσα την 16ην Ιουνίου 1968 στην Αθήνα- Ν. Αττικής, επαγγέλματος καθηγήτρια (ΠΕ5) με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ – 201303 και ημερομηνία εκδόσεως 08-02-2008 από το Τ. Α. Αιγίου – Αχαϊας, όπως αναλαμβάνει χρήματα από τον Τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς Υποκαταστήματος Κιάτου, που έχει το Γυμνάσιο Καλλιάνων με αριθμό λογαριασμού 5526 054 791 402.
Η θητεία της ανωτέρω λήγει στις 31/07/2017 και

2.- Την κ. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη του Νικολάου και της Ελισσάβετ, ως Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρυονερίου, γεννηθείσα την 24ην Νοεμβρίου του έτους 1962 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, επαγγέλματος καθηγήτρια (ΠΕ11) με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ – 258534 και ημερομηνία εκδόσεως 18-05-2007 από το Α. Τ. Κιάτου, όπως αναλαμβάνει χρήματα από τον Τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς Υποκαταστήματος Κιάτου, που έχει το Γυμνάσιο Κρυονερίου με αριθμό λογαριασμού 5526 054 791 364.
Η θητεία της ανωτέρω λήγει στις 31/07/2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Κουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

20/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 07-09-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 20 / 2015

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση αιτήματος και έγκριση διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015-2016.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/03-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και έγκριση διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2015–2016.» έθεσε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για τις προμήθειες α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ. 30/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και τις τοποθετήσεις των μελών του

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα και τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
2. Δεσμεύεται ότι η δαπάνη των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (6.550,27 € ) που θα προκύψει για τα είδη καθαριότητας θα πληρωθεί από τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που
έχει ως εξής:
α.- Βασίλειο Κελλάρη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β.- Σταύρο Ποτάκη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ.- Γεώργιο Κουκουμέλη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, θα παραδοθούν συνολικά στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 και Α.Φ.Μ. 073696206 Δ.Ο.Υ. Κιάτου, γεννηθείς την 26ην Ιουλίου 1973, στο Τ. Δ. Σικυώνος- Δ. Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή που θα προκύψει από την δημοπρασία.
6.- Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Κουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08-09-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

14/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/13-07-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   14 / 2015

                                  

ΘΕΜΑ 1Ο  «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 29.559,10 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (B΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2015 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Iουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 54/09-07-2015   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                    ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Μ. Κλωνιζάκης   (Αντιπρόεδρος)

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                         2.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

3.- Β. Kελλάρης                     «                                              3.- Π. Ψαράκης                 «

4.- Σ.   Ποτάκης                     «                                              4.-   Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «      

  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 1ον

 

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (29.559,10)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2015,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 232 /2015 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (29.559,10) €, (Β΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2015 ως (Β΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Αποδέχεται το ποσότων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα  ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Β’ Κατανομή) και  

 

Β.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα   ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10) € μόνο στο Ταμείο της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής, λόγω αποπληρωμής διαφόρων εξόδων όπως Δικηγόρων και άλλων προμηθειών και εργασιών που εκτελεί  η εν λόγω Σχολική Επιτροπή.  

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29.559,10
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 29.559,10

      

   Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των   είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα   ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10) €

                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος          Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Κελλάρης           Βασίλειος

                                                                                                      3.- Κουκουμέλης     Γεώργιος

                                                                                                         4.- Ποτάκης            Σταύρος

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-07-2015

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

15/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/13-07-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 15 / 2015

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Δ/ντή του Γυμνασίου Καλλιάνων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Iουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 54/09-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Δ/ντή του Γυμνασίου Καλλιάνων» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Καλλιάνων κ. Μπρίλης Παναγιώτης, υπέβαλε στην Σχολική μας Επιτροπή την από 19-06-2015 αίτησή του, με την οποία αιτείται οικονομική ενίσχυση ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάλυψη πάγιων αναγκών του Γυμνασίου Καλλιάνων.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την αίτηση του ανωτέρω Δ/ντή.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α π ο ρ ρ ί π ε ι την αίτηση του Διευθυντού του Γυμνασίου Καλλιάνων, κ. Μπρίλη Παναγιώτη, για οικονομική ενίσχυση, λόγω οικονομικής ανεπάρκειας της Σχολικής Επιτροπής .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Κουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-07-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

16/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/13-07-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 16 / 2015

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί κοινωνικού φροντιστηρίου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Iουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 54/09-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Π. Ψαράκης «
4.- Σ. Ποτάκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κοινωνικού φροντιστηρίου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δ/ντής του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, υπέβαλε στην Σχολική μας Επιτροπή το υπ’ αριθ. 315/18-06-2015 έγγραφό του, με το οποίο μας ενημερώνει πως προτίθενται να στηρίξουν τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο σχολείο για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα από τις 22-06-2015 έως το τέλος Ιουλίου 2015 οι παρακάτω συνάδελφοι:
1.- Kυδώνη Αγγελική (Φιλόλογος) 5 ώρες στη Γ΄ Λυκείου και
2.- Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) 5 ώρες στη Γ΄ Λυκείου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του κ. Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ε γ κ ρ ί ν ε ι την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα από τις 22-06-2015 έως τέλος Ιουλίου 2015, όπου θα το στηρίξουν οι καθηγήτριες

1.- Kυδώνη Αγγελική (Φιλόλογος) 5 ώρες στη Γ΄ Λυκείου και

2.- Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) 5 ώρες στη Γ΄ Λυκείου.

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί την χρήση δύο (2) αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το χρονικό διάστημα από τις 22-06-2015 έως τέλος Ιουλίου 2015 και

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί θερμά και προσωπικά τις καθηγήτριες του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, κ. κ. Κυδώνη Αγγελική και Ασημακοπούλου Αναστασία για την εθελοντική τους προσφορά που στηρίζουν την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε τους προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Κουκουμέλης Γεώργιος
4.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-07-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

13/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4 / 26-05-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 13 / 2015

ΘΕΜΑ 2Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ μέχρι την 7-6-2016»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Μαϊου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 39/19-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Β. Kελλάρης Μέλος
3.- Σ. Ποτάκης « 3.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
4.- Π. Ψαράκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ μέχρι την 7-6-2016» εξέθεσε ότι:
Η ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ) μας απέστειλε την από 07-05-2015 προσφορά της, σχετικά με το κόστος της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος «SManagement Plus» που έχουμε και έληξε στις 07/06/2015.
Το κόστος για την ανανέωση της συνδρομής μας μέχρι 07/062016 είναι (490€-10% ΕΚΠΤΩΣΗ)+ 23% ΦΠΑ=542,43€
Με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος θα έχουμε:
1.- Δωρεάν όλες τις αλλαγές, τις βελτιώσεις και τις νέες εκδόσεις.
2.- Τεχνική υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.
3.- Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε απορία έχουμε σχετικά με τις εφαρμογές.
4.- Δικαίωμα χρήσης εφαρμογής
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε πως είναι απαραίτητη η συνδρομή στο ανωτέρω πρόγραμμα καθ’ ότι οι ανάγκες πολλές και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, επίσης και κατά το παρελθόν που έχουμε χρησιμοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα είναι λειτουργικό και εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της Σχολικής Επιτροπής.
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την σχετική προσφορά του ΕΠΑΦΟΣ και

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την ετήσια συνδρομή .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Να γίνει συνδρομητής η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) στην ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ) για το σχολικό έτος 2015-2016 με ημερομηνία λήξεως 07-06-2016.
Το κόστος για την ανανέωση της συνδρομής μας μέχρι 07/062016 είναι (490€-10% ΕΚΠΤΩΣΗ)+ 23% ΦΠΑ=542,43€

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως φροντίσει για την προμήθεια του εν λόγω προγράμματος.

3.- Η πληρωμή του ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ), θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

4.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή του ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ) από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Γεώργιο Κουκουμέλη, β) Αναστάσιο Λεονάρδο και γ) Ποτάκη Σταύρο.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Ψαράκης Παναγιώτης
3.- Ποτάκης Σταύρος
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-05-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

12/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4 / 26-05-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 12 / 2015

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως, της κ. Καρτέρη Μαρίας περί παραχώρησης του κλειστού
Γυμναστηρίου , του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 24-06-2015»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Μαϊου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 39/19-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Β. Kελλάρης Μέλος
3.- Σ. Ποτάκης « 3.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
4.- Π. Ψαράκης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως, της κ. Καρτέρη Μαρίας περί παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου , του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 24-06-2015» εξέθεσε ότι:
Η κ. Καρτέρη Μαρία του Φωτίου και της Αναστασίας, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από 07-05-2015 αίτησή της, με την οποία μας ζητεί να της παραχωρήσουμε το κλειστό γήπεδο, που βρίσκεται στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για τις αθλητικές εκδηλώσεις των ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Κιάτου την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:30 μ.μ. έως 21: 00 μ. μ.
Η εκδήλωση δεν θα έχει εισιτήριο και μετά το πέρας της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 306/25-05-2015 έγγραφό της συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην κ. Καρτέρη Μαρία , την 24ην Ιουνίου 2015, για τις αθλητικές εκδηλώσεις των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Κιάτου, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Επειδή το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Ψαράκης Παναγιώτης
3.- Ποτάκης Σταύρος
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-05-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email