14/2015 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   5 / 18 – 11 – 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 / 2015

Περίληψη:«’Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                     Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2014»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας    Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 30/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -9- μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή            Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                                              Ουδείς                       

2.- Παναγιώτης    Κατσούλας   Μέλος                                                                    

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                                                                

4.- Παλαιολόγος   Δούρος                 «                                                                                      

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα             «

7.- Δήμητρα       Βυτινιώτη            «

8.- Γεώργιος           Κουκουμέλης       «

9.- Αργυρώ             Καλού                   « (Αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωτηρόπουλου   Ιωάννη Εκπροσώπου του Εμπορικού

                                                                                        Συλλόγου Κιάτου).                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 3ο

   Η Πρόεδρος κ. Μαυραγάνη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «’Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2014» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 111/19-05-2015 έγγραφο της, μας απέστειλε απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμό 4/14/18-05-2015 με θέμα <<Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το Οικονομικό έτος 2014>> η οποία έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Από το πρακτικό της 4/18-05-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 14 /2015

Περίληψη«Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

                   για το οικονομικό έτος 2014».

                

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Μαΐου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:109/12-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                      2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      3.Γεώργιος Κουκουμέλης
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Πανούση Φωτεινή
 8. Αθανασία Τσιόγκα

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2014» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά

1). Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’αριθ.19999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2014 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2014 ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

5.532,12

121.401,16 €

3.833,06

175.821,14

52.948,80

   Από τα πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (52.948,80 €)  (υπόλοιπο) τα 52.948,80 € είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ. 0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας EUROBANK.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για  έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14 /2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                          1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                         3. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                                        4.Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                         5. Πανούση Φωτεινή

                                                                                          6.Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                                         7.Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-05-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε :

1.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της Υ. Α. Δ4/86/11-12-1987 ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 81/18-02-

       1987) τρόπος λειτουργίας της Δ.Ε.Π. και

2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος

     Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ.

                                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

         Εγκρίνει τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, για το οικονομικό έτος 2014 ως κάτωθι:

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ                                ΕΥΡΩ
1 Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης                           5.532,12   €
    2 Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους        121.401,16   €
3 Γενικά Έσοδα                3.833,06   €
4 Έξοδα          175.821,14  €
5 Υπόλοιπο            52.948,80   €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Π. Δούρος                                                                                          

                                                                                                                             2.- Δ. Βυτινιώτη                      

                                                                                                                                 3.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                               5.- Π. Κατσούλας    

                                                        6.- Α. Καλλιώρα

                                                                                                                               7.-   Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                                                 8.-   Α. Καλού

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   23-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                                   ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email

13/2015 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   5 / 18 – 11 – 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 / 2015

Περίληψη:«’Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                     Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2013»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας    Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 30/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -9- μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή            Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                                                Ουδείς                       

2.- Παναγιώτης    Κατσούλας   Μέλος                                                                    

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                                                                

4.- Παλαιολόγος   Δούρος                 «                                                                                      

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα             «

7.- Δήμητρα       Βυτινιώτη            «

8.- Γεώργιος           Κουκουμέλης       «

9.- Αργυρώ             Καλού                   « (Αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωτηρόπουλου   Ιωάννη Εκπροσώπου του Εμπορικού

                                                                                          Συλλόγου Κιάτου).                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 2ο

   Η Πρόεδρος κ. Μαυραγάνη, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «’Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2013» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 58/23-03-2015 έγγραφο της, μας απέστειλε απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμό 3/10/20-03-2015 με θέμα <<Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το Οικονομικό έτος 2013>> η οποία έχει ως εξής:

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Από το πρακτικό της 3/20-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 10/2015

Περίληψη «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

                     για το οικονομικό έτος 2013».

                

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:54/16-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                       2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      3.Γεώργιος Κουκουμέλης
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Πανούση Φωτεινή
 8. Αθανασία Τσιόγκα

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2013» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά

1). Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’αριθ.19999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2013 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

                                                           Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2013 ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

29.383,31€

139.021,69€

3.674,94€

166.547,82€

5.532,12€

Από τα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά( 5.532,12€ (υπόλοιπο) τα (5.532,12)€ είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ. 0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας EUROBANK.

   2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 /2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                  1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                  2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                         3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                                         4. Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                         5. Πανούση Φωτεινή

                                                                                         6. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                                          7.Τσιόγκα Αθανασία

                                                                                              

     Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-03-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε :

1.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της Υ. Α. Δ4/86/11-12-1987 ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 81/18-02-

       1987) τρόπος λειτουργίας της Δ.Ε.Π. και

2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος

     Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ.

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

         Εγκρίνει τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, για το οικονομικό έτος 2013 ως κάτωθι:

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ                                ΕΥΡΩ
1 Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης                                      29.383,31   €
    2 Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους 139.021,69   €
3 Γενικά Έσοδα          3.674,94   €
4 Έξοδα 166.547,82     €
5 Υπόλοιπο      5.532,12   €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Π. Δούρος                                                                                          

                                                                                                                           2.- Δ. Βυτινιώτη                      

                                                                                                                                 3.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                  4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                               5.- Π. Κατσούλας    

                                                         6.- Α. Καλλιώρα

                                                                                                                               7.-   Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                                                 8.-   Α. Καλού

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   23-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                     

                                                                                   ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email

12/2015 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 5 / 18 – 11 – 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12 / 2015

Περίληψη: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 (Γ΄ Κατανομή)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18ην Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 30/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -9- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κυριακή Μαυραγάνη (Πρόεδρος) Ουδείς
2.- Παναγιώτης Κατσούλας Μέλος
3.- Κων/νος Κελλάρης «
4.- Παλαιολόγος Δούρος «
5.- Βασίλειος Μπόκιας «
6.- Αναστασία Καλλιώρα «
7.- Δήμητρα Βυτινιώτη «
8.- Γεώργιος Κουκουμέλης «
9.- Αργυρώ Καλού « (Αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη Εκπροσώπου του Εμπορικού
Συλλόγου Κιάτου).

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Η Πρόεδρος Εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (Γ΄ Κατανομή) η κ. Μαυραγάνη έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36698/20-10 -2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον. Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ΄ Κατανομή).
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2015 ως (Γ΄ Κατανομή)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Κατανέμει το ποσό των εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (60.670,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2015, (3η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 50% 30.335,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 60.670,00

Β.- Τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων και όχι για άλλα έξοδα όπως έργα κ.λ.π.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/ 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Π. Δούρος
2.- Δ. Βυτινιώτη
3.- Β. Μπόκιας
4.- Κ. Κελλάρης
Μαυραγάνη Κυριακή 5.- Π. Κατσούλας
6.- Α. Καλλιώρα
7.- Γ. Κουκουμέλης
8.- Α. Καλού

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 23-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

10/2015 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2 / 15 – 05 – 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/ 2015

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  59.118, 20   (B΄ Κατανομή)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Μαϊου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας    Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 20/11-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κ.   Μαυραγάνη   (Πρόεδρος)                                                          1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Π.   Κατσούλας                                                                        2.- Ι.   Σωτηρόπουλος                                                                

3.- Κ.   Κελλάρης                                                                                

4.- Π.  Δούρος                                                                                            

5.- Β.   Μπόκιας

6.- Α.  Καλλιώρα

7.- Δ. Βυτινιώτη                                                                                      

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος Εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20 € (Β΄ Κατανομή) η κ. Μαυραγάνη έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11830/02-04 -2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Β΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (59.118,20)€ και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

   Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2015 ως (Β΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κατανέμει το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (59.118,20)€ το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2015,   (2η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 29.559,10
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 29.559,10
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 59.118,20

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/ 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Π. Δούρος                                                                                          

                                                                                                                            2.- Δ. Βυτινιώτη                      

                                                                                                                                 3.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη   Κυριακή                                                                                               5.- Π. Κατσούλας    

                                                        6.- Α. Καλλιώρα

                                                                                                                              

                                              

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   19-05-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                                   ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

  

Print Friendly, PDF & Email

12/2014 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 4 / 24-112014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12 / 2014

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και

Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 (Δ΄ Κατανομή)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 20/17-112014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κ. Μαυραγάνη (Πρόεδρος) 1.- Γ. Κουκουμέλης

2.- Π. Κατσούλας 2.- Β. Μπόκιας

3.- Κ. Κελλάρης

4.- Π. Δούρος

5.- Α. Καλλιώρα

6.- Ι. Σωτηρόπουλος

7.- Δ. Βυτινιώτη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Η Πρόεδρος Εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56

(4η Δόση)» η κ. Μαυραγάνη έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 42646/04-11-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον. Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 21.500.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή).

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56)€ και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Δ΄ Κατανομή)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Κατανέμει το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56)€ το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2014, (4η δόση) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

23.647,28

2

Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

23.647,28

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

47.294,56

Επίσης αποφασίστηκε πως για το έτος 2015 θα γίνει εκ νέου η κατανομή, με βάση τους μαθητές, τις τάξεις, τα τμήματα και τα εργαστήρια που λειτουργούν ανά Σχολική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Π. Δούρος

2.- Δ. Βυτινιώτη

3.- Α. Καλλιώρα

4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη Κυριακή 5.- Ι. Σωτηρόπουλος

6.- Π. Κατσούλας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-11-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

13/2014 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 4 / 24-112014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 / 2014

Περίληψη: «Περί διάθεση χώρου του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου, για τη
λειτουργία του κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 20/17-112014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κ. Μαυραγάνη (Πρόεδρος) 1.- Γ. Κουκουμέλης
2.- Π. Κατσούλας 2.- Β. Μπόκιας
3.- Κ. Κελλάρης
4.- Π. Δούρος
5.- Α. Καλλιώρα
6.- Ι. Σωτηρόπουλος
7.- Δ. Βυτινιώτη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Η Πρόεδρος Εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί διάθεση χώρου του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου, για τη λειτουργία του κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας» η κ. Μαυραγάνη έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ότι η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με το από 31-10-2014 υπηρεσιακό σημείωμα του, μας ζήτησε τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2014
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.
Τμήμα Κοιν. Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού ΠΡΟΣ
1. κ. Πρόεδρο Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής
2. κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Σικυωνίων».

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 213/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η αριθ. 228/2012 απόφαση Δημάρχου

Με την παραπάνω (2) σχετική απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η διάθεση σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Ειδικότερα για το Κιάτο εγκρίθηκε η διάθεση τριών αιθουσών διδασκαλίας και του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου.

Η ανταπόκριση των δημοτών στα προσφερόμενα προγράμματα είναι μεγάλη και ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο. Ειδικότερα για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο η αυξημένη ζήτηση για υλοποίηση προγραμμάτων Η/Υ από δημότες καθιστά απαραίτητη την εύρεση και δεύτερου χώρου, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την επικουρική χρήση και του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου.

Σημειώνουμε ότι ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθόλου η λειτουργία του σχολείου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
Η Αν. Προϊσταμένη
Γεωργία Γκαβάγια
ΠΕ 1 Διοικητικού

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα από το Τμήμα Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την διάθεση του χώρου του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, αφού συναινέσει (Γραπτώς) και ο Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος καθώς και του Συλλόγου διδασκόντων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.
Η παραπάνω αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας και θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθόλου η λειτουργία του Σχολείου.
Με την παρατήρηση ότι τα λειτουργικά έξοδα που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα να αποδίδονται στο εν λόγω Σχολείο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-
Η Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Π. Δούρος
2.- Δ. Βυτινιώτη
3.- Α. Καλλιώρα
4.- Κ. Κελλάρης
Μαυραγάνη Κυριακή 5.- Ι. Σωτηρόπουλος
6.- Π. Κατσούλας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25-11-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

14/2014 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 4 / 24-112014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 / 2014

Περίληψη: «Παραχώρηση αιθουσών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, στον εταίρο της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 20/17-112014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κ. Μαυραγάνη (Πρόεδρος) 1.- Γ. Κουκουμέλης
2.- Π. Κατσούλας 2.- Β. Μπόκιας
3.- Κ. Κελλάρης
4.- Π. Δούρος
5.- Α. Καλλιώρα
6.- Ι. Σωτηρόπουλος
7.- Δ. Βυτινιώτη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Η Πρόεδρος Εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, στον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» η κ. Μαυραγάνη έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
« H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» Αστική Μη Κερδοσκοπική, με το υπ’ αριθ. 51/05-11-2014 έγγραφό της μας ανακοίνωσε ότι, ο εταίρος της Αναπτυξιακής σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, πρόκειται να υλοποιήσει πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της πράξης ΤοπΣΑ, κατά το χρονικό διάστημα 15ην Νοεμβρίου 2014 με τέλος Ιανουαρίου 2015, διαρκείας εξήντα (60) ωρών το κάθε ένα.
Τα προγράμματα προβλέπεται να υλοποιηθούν σε 12 συνεδρίες, 5 ωρών η κάθε μία.
Με την παρούσα, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για τη δυνατότητα παραχώρησης αιθουσών σε κάποιο σχολείο του Δήμου Σικυωνίων. Θα μας ενδιέφερε η παραχώρηση δύο (2) αιθουσών σε κάποιο σχολείο του Δήμου Σικυωνίων. Θα μας ενδιέφερε η παραχώρηση δύο (2) αιθουσών ημερησίως, χωρητικότητας 20 ατόμων η κάθε μία.
Στη συνέχεια η κ. πρόεδρος ανέφερε πως και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθ. 228/10-11-2014 έγγραφό της, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 42/2014 απόφασή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.»

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την παραχώρηση ημερησίως των δύο (2) προκάτ σχολικών αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου ,προκειμένου να υλοποιηθούν πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης ΤοπΣΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2014 έως 31 Ιανουαρίου 2015, κατά τις απογευματινές ώρες (16:00μ.μ-21:00μμ) διάρκειας εξήντα (60) ωρών το κάθε ένα Τα προγράμματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε 12 συνεδρίες, 5 ωρών η κάθε μία
2. Ο εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου οφείλει να:
Φροντίζει ώστε ο χώρος που του παραχωρείται ,να παραδίδεται κάθε φορά καθαρός και έτοιμος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί την επόμενη ημέρα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή ζημίες που θα προκληθούν από τις δραστηριότητές του
Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
4. Ο εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου να χορηγήσει στην Σχολική Επιτροπή το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) για λειτουργικά έξοδα του σχολείου ήτοι:
Α) Έως την 31-12-2014 θα καταθέσει στον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και
Β) Πρίν την λήξη του προγράμματος τα υπόλοιπα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των όρων αυτών θα διακοπεί κάθε συνεργασία και θα σταματήσει το εν λόγο πρόγραμμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-
Η Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Π. Δούρος
2.- Δ. Βυτινιώτη
3.- Α. Καλλιώρα
4.- Κ. Κελλάρης
Μαυραγάνη Κυριακή 5.- Ι. Σωτηρόπουλος
6.- Π. Κατσούλας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25-11-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

15/2014 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 4 / 24-112014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15 / 2014

Περίληψη:«Παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για παρακολούθηση

προγράμματος της σχολής Γονέων Ν. Κορινθίας.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μαυραγάνη Κυριακής, ύστερα από την αριθμ. 20/17-112014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κ. Μαυραγάνη (Πρόεδρος) 1.- Γ. Κουκουμέλης

2.- Π. Κατσούλας 2.- Β. Μπόκιας

3.- Κ. Κελλάρης

4.- Π. Δούρος

5.- Α. Καλλιώρα

6.- Ι. Σωτηρόπουλος

7.- Δ. Βυτινιώτη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Η Πρόεδρος Εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για παρακολούθηση προγράμματος της σχολής Γονέων Ν. Κορινθίας» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στη συνέχεια η κ. Μαυραγάνη έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθ. 238/19-11-2014 έγγραφό της, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 44/2014 απόφασή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 2. Εγκρίνει την παραχώρηση μίας αίθουσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου , προκειμένου να λειτουργήσει η Σχολή Γονέων Νομού Κορινθίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Κιάτου, το Σύλλογο Διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, το Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης για την πραγματοποίηση του προγράμματος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα» στο οποίο θα συμμετάσχουν Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου καθώς και κάτοικοι περιοχής ,κατά το χρονικό διάστημα από 24 Νοεμβρίου 2014 έως και 02 Φεβρουαρίου 2015 διάρκειας είκοσι πέντε ωρών κατά τις απογευματινές ώρες όπως προκύπτει από το παρακάτω χρονοδιάγραμμα ως εξής:

24/11/2014

17:30-20:30

01/12/2014

17:30-20:30

08/12/2014

17:30-20:30

15/12/2014

17:30-20:30

12/12/2015

17:30-20:30

19/01/2015

17:30-20:30

26/01/2015

17:30-20:30

02/02/2015

17:30-21:30

3. Η Σχολή Γονέων Νομού Κορινθίας οφείλει να:

 • Φροντίζει ώστε ο χώρος που της παραχωρείται ,να παραδίδεται κάθε φορά καθαρός και έτοιμος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί την επόμενη ημέρα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

 • Αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή ζημίες που θα προκληθούν από τις δραστηριότητές της

 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος

4. Η σχολή Γονέων Κορινθίας οφείλει να χορηγήσει στην Σχολική Επιτροπή το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) για λειτουργικά έξοδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Π. Δούρος

2.- Δ. Βυτινιώτη

3.- Α. Καλλιώρα

4.- Κ. Κελλάρης

Μαυραγάνη Κυριακή 5.- Ι. Σωτηρόπουλος

6.- Π. Κατσούλας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-11-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email