11/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 29-04-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 11 / 2015

ΘΕΜΑ 5Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, για
Την στεγανοποίηση των αιθουσών»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.31/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-7 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
3.- Β. Kελλάρης «
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Ν. Σκαρμούτσος «
7.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, για την στεγανοποίηση των αιθουσών» εξέθεσε ότι:
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, μας υπέβαλε την από 03-04-2015 αιτησή του που έχει ως εξής:
«Παρακαλώ να εγκρίνετε τη δαπάνη για την προσωρινή στεγανοποίηση αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Σικυωνίων.»
Και κάλεσε τη σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Την από 03-04-2015 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Κρίνει το πρόβλημα της στεγανοποίησης του 2ου Γυμνασίου Κιάτου άμεσης επίλυσης και
2.- Όπως κοινοποιήσουμε την παρούσα απόφαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να συμπεριληφθεί το εν λόγω έργο στην Τεχνική Μελέτη που ήδη συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του και προβεί άμεσα στην αποκατάσταση το προβλήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Ποτάκης Σταύρος
5.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
6.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-04-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 7/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 29-04-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 7 / 2015

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Οικονόμου Ηλία, μισθωτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου
Κιάτου για μείωση του μισθώματος»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.31/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-7 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
3.- Β. Kελλάρης «
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Ν. Σκαρμούτσος «
7.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο “Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Οικονόμου Ηλία, μισθωτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για μείωση του μισθώματος» εξέθεσε ότι:

O κ. Οικονόμου Ηλίας, μισθωτής του Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με την από 10-03-2015 αίτησή του, μας ζητεί την λήψη απόφασης του Δ.Σ. για μείωση του μισθώματος του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, όπου καταχωρήθηκε σε αυτόν την 1ην Ιουλίου του έτους 2014, ως πλειοδότη με την υπ’ αριθ. 26/2014 απόφαση με τιμή (43,66) € / μαθητή.
Ο λόγος που αιτείται την μείωση είναι καθαρά λόγος μη ύπαρξης του ανάλογου εσόδου από τους μαθητές του σχολείου, που έχει ως συνέπεια την μη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, για την κάλυψη μισθώματος εξόφλησης προμηθευτών, πληρωμής ασφαλιστικού φορέα και εν τέλει υπολειπόμενου ποσού ως κέρδος προς αυτόν.
Επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλει να καθυστερήσει τις από κοινού συμφωνημένες ημερομηνίες απόδοσης των μισθωμάτων, αλλά και στο ακέραιο των δόσεων αυτών, ζητεί να αποδεχθούμε την αίτησή του αυτή και να μειώσουμε το μίσθωμα μέχρι το ποσό των 35€/μαθητή. Κάτι που θα βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και δεν εγείρει και οποιανδήποτε ένσταση από τον δεύτερο σε προσφορά πλειοδότη μετά από αυτόν.
Και κάλεσε τη σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Την από 10-03-2015 αίτηση του κ. Οικονόμου Ηλία
3.- Tην ΚΥΑ 64321/Δ4 16-05-2008 όπως τροποποιήθηκε με την Υ. Α. 111526/Δ4/10-9-2010 (ΦΕΚ 1541Β/15-9-2010)
και
4.- Την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/11-04-2012 Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Απορρίπτει το αίτημα του κ. Οικονόμου Ηλία, μισθωτή του Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για μείωση του μισθώματος του Κυλικείου, διότι βάση της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ,» όπου αναφέρει ότι:
Mε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1ην Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς.
Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται.
Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.
Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, η οποία θα λάβει υπόψη της, την παρούσα απόφαση κατά τον υπολογισμό των δόσεων του Κυλικείου, όπου θα γίνεται με βάση την σύμβαση που έχει υπογραφή αρχικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Ποτάκης Σταύρος
5.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
6.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-04-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

7/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 29-04-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 7 / 2015

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Οικονόμου Ηλία, μισθωτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου
Κιάτου για μείωση του μισθώματος»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.31/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-7 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
3.- Β. Kελλάρης «
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Ν. Σκαρμούτσος «
7.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο “Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Οικονόμου Ηλία, μισθωτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για μείωση του μισθώματος» εξέθεσε ότι:

O κ. Οικονόμου Ηλίας, μισθωτής του Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με την από 10-03-2015 αίτησή του, μας ζητεί την λήψη απόφασης του Δ.Σ. για μείωση του μισθώματος του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, όπου καταχωρήθηκε σε αυτόν την 1ην Ιουλίου του έτους 2014, ως πλειοδότη με την υπ’ αριθ. 26/2014 απόφαση με τιμή (43,66) € / μαθητή.
Ο λόγος που αιτείται την μείωση είναι καθαρά λόγος μη ύπαρξης του ανάλογου εσόδου από τους μαθητές του σχολείου, που έχει ως συνέπεια την μη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, για την κάλυψη μισθώματος εξόφλησης προμηθευτών, πληρωμής ασφαλιστικού φορέα και εν τέλει υπολειπόμενου ποσού ως κέρδος προς αυτόν.
Επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλει να καθυστερήσει τις από κοινού συμφωνημένες ημερομηνίες απόδοσης των μισθωμάτων, αλλά και στο ακέραιο των δόσεων αυτών, ζητεί να αποδεχθούμε την αίτησή του αυτή και να μειώσουμε το μίσθωμα μέχρι το ποσό των 35€/μαθητή. Κάτι που θα βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και δεν εγείρει και οποιανδήποτε ένσταση από τον δεύτερο σε προσφορά πλειοδότη μετά από αυτόν.
Και κάλεσε τη σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Την από 10-03-2015 αίτηση του κ. Οικονόμου Ηλία
3.- Tην ΚΥΑ 64321/Δ4 16-05-2008 όπως τροποποιήθηκε με την Υ. Α. 111526/Δ4/10-9-2010 (ΦΕΚ 1541Β/15-9-2010)
και
4.- Την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/11-04-2012 Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Απορρίπτει το αίτημα του κ. Οικονόμου Ηλία, μισθωτή του Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για μείωση του μισθώματος του Κυλικείου, διότι βάση της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ,» όπου αναφέρει ότι:
Mε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1ην Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς.
Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται.
Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.
Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, η οποία θα λάβει υπόψη της, την παρούσα απόφαση κατά τον υπολογισμό των δόσεων του Κυλικείου, όπου θα γίνεται με βάση την σύμβαση που έχει υπογραφή αρχικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Ποτάκης Σταύρος
5.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
6.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-04-2015

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

56/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 56 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 23.647,28 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Γ. Κουκουμέλης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Π. Ψαράκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (23.647,28)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2014,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 479 /2014 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των (23.647,28) €, (Δ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.
1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Δ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (23.647,28) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 (Δ’ Κατανομή) και

Β.- Κατανέμει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (23.647,28) μόνο στο Ταμείο της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής, λόγω αποπληρωμής του πετρελαίου θέρμανσης και άλλων προμηθειών και εργασιών που εκτελεί ως εξής:

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23.647,28
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 23.647,28

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (23.647,28).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

57/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 57 / 2014

ΘΕΜΑ 2ο «Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 54/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής περί προμήθειας Η/Υ στο
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Γ. Κουκουμέλης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Π. Ψαράκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 54/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής περί προμήθειας Η/Υ στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ’ αριθ. 54/2014 απόφασή της είχε εγκρίνει τα κάτωθι:

1) Την διενέργεια της προμήθειας δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς οθόνη και πέντε (5) οθόνες
για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.

2) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ως
εξής:
1. Τακτικό Μέλος τον κ. Κλωνιζάκη Μάρκο
2. Τακτικό Μέλος τον κ .Ψαράκη Παναγιώτη και
3. Τακτικό Μέλος την κ. Κελλάρη Βασίλειο

3) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στη ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (Θέση Σκληρή 196-00
με έδρα Μαγούλα Αττικής, ΑΦΜ: 094222211) Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι ποσού ( 2.385,23 ευρώ )
συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

4) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών.

5) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.
Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια, και την υπογραφή της σύμβασης με την
προαναφερόμενη εταιρεία και

6) Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με
την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια, μας γνώρισε πως ήθελε να τους καταβάλουμε πρώτα τα χρήματα σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας τους και στη συνέχεια να μας προμηθεύσουν τα υλικά που θέλαμε, ως εκ τούτο αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι η Σχολική Επιτροπή πρώτα προμηθεύεται-παραλαμβάνει, ελέγχει την ποιότητα και την καλή κατάσταση των υλικών και στη συνέχεια πληρώνει ή παραλαμβάνοντας και πληρώνοντας.
Ύστερα απ’ αυτό ζητώ την ανάκληση της υπ’ αριθ. 54/2014 απόφασης για τους προαναφερόμενους λόγους.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του φακέλου της εν λόγω προμήθειας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 54/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως προβεί εκ νέου σε νέο προμηθευτή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

58/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 58 / 2014

ΘΕΜΑ 3ο «Αλλαγή Επωνυμίας της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Για το ΣΕΚ και την
ΕΠΑ. Σ Κιάτο).»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρ-όεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Γ. Κουκουμέλης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Π. Ψαράκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 3ον
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αλλαγή Επωνυμίας της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Για το ΣΕΚ και την ΕΠΑ. Σ Κιάτο» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφασή του είχε αποφασίσει την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών (ΝΠΔΔ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» όπου δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1324/16-06-2011 τεύχος Β΄) και συγχωνεύθηκαν οι παρακάτω Σχολικές Επιτροπές με την επωνυμία:
1oν Γυμνάσιο Κιάτου.
2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου.
1ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.
1ον ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,2ο Γ.Ε.Λ., ΣΕΚ Κιάτου.
Γυμνάσιο Κρυονερίου.
Γυμνάσιο Καλλιάνων.
Γυμνάσιο-Λύκειο Γκούρας.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι:
1.- Στο ΦΕΚ με αριθμό 193/17-09-2013 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπου στην παρ. 8 του άρθρου 46 (Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄) αναφέρει ότι Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα στο εξής αποκαλούνται Εργαστηριακά Κέντρα και

2.- Στο ΦΕΚ με αριθμό 189/10-09-2014 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4283/2014 (Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» όπου στην παρ. 5 του άρθρου 10 με θέμα ρυθμίσεις θεμάτων ΕΠΑ. Λ και ΕΠΑ. Σ αναφέρει ότι ( Η παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«H λειτουργία της Α ΄ Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ. Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. Η λειτουργία της Β΄ Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ. Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013-2014. Οι δημόσιες ΕΠΑ. Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται τη 15ην Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ. Σ. καταργούνται την 15η Σεπτεμβρίου 2015.. Η διάταξη του άρθρου 51 του ν. 4262/2014 εξακολουθεί να ισχύει.»

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα και τα ΦΕΚ που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την αλλαγή της επωνυμίας των συγχωνευθέντων σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως κάτωθι:

1.- Aπό Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου σε Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου από 17-09-2013 και

2.- H λειτουργία της Α ΄ Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ. Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. Η λειτουργία της Β΄ Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ. Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013-2014. Οι δημόσιες ΕΠΑ. Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται τη 15ην Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ. Σ. καταργούνται την 15η Σεπτεμβρίου 2015.. Η διάταξη του άρθρου 51 του ν. 4262/2014 εξακολουθεί να ισχύει.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

59/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 59 / 2014

ΘΕΜΑ 4ο «Παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό
Σύλλογο Κορίνθου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρ-όεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Γ. Κουκουμέλης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Π. Ψαράκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο κ. Λιάκης Γεώργιος (Δικηγόρος), υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από 18-11-2014 αίτησή του όπου μας γνωρίζει ότι έχει συστήσει ομάδα καλαθοσφαίρισης, στην οποία συμμετέχουν μέλη του, με σκοπό τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα των δικηγορικών συλλόγων.
Για τον παραπάνω σκοπό και την κατά το δυνατό άρτια προετοιμασία απαιτείται η πραγματοποίηση προπονήσεων της ομάδας καλαθοσφαίρισης του συλλόγου μας.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα προπονήσεων στο κλειστό γυμναστήριο, δεν πραγματοποιείται προπόνηση σ’ αυτό την Τετάρτη μετά τις 22.30 καθώς επίσης και στο όμορο παλαιό γυμναστήριο μετά τις 21.00.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ να επιτρέψετε στην ομάδα μας την χρήση του παλαιού γυμναστηρίου του Κιάτου κάθε Τετάρτη από τις 22.00 μέχρι 22.30 και του νέου κλειστού γυμναστηρίου κάθε Τετάρτη από τις 22.30 μέχρι τις 23.30.
Ακολούθως με το υπ’ αριθ. 27161/02-12-2014 έγγραφό μας, αποστείλαμε την από 18-11-2014 αίτηση στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.
Στη συνέχεια η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, απάντησε με το υπ’ αριθ. 753/05-12-2014 έγγραφό της ως εξής:

«Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε στην παραχώρηση χρήσης των Γυμναστηρίων του Σχολείου μας από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Επειδή τα Γυμναστήρια χρησιμοποιούνται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης και το οποίο θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί.»

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Επειδή τα Γυμναστήρια χρησιμοποιούνται ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

60/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   60 / 2014

                                  

ΘΕΜΑ 5ο  «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στην κ.

                     Σαμανίδου Παναγιώτα -Μαρία »

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ.   128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                   ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρ-όεδρος)                                      1.- Μ. Κλωνιζάκης   (Αντιπρόεδρος)

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος       Μέλος

3.- Β. Kελλάρης                     «                                               3.- Σ.   Ποτάκης                   «                                                       

4.- Γ.   Κουκουμέλης               «                                            4.-   Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Π. Ψαράκης                     «

  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 5ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στην κ. Σαμανίδου Παναγιώτα -Μαρία» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 20/21-03-2014 σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2014 που έχει ως εξής:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Kιάτο     21-03-2014  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  Αριθ. Πρωτ: 20

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΟΣΟΥ 51.300,00Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Στο Κιάτο σήμερα την 21ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των:

 1. Ζάρκου Δημητρίου Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και η
 2. Σαμανίδου Παναγιώτα-Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,

συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος με την πιο πάνω ιδιότητά του έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
 2. Το Ν.2286/95 “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33Α/2006) περί διαδικασιών για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών καυσίμων.
 5. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
 6. To Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/2007).
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010):«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
 8. Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18)και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005).
 10. Την αριθμ. 29/2013 Απόφαση του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) περί έγκρισης διενέργειας της εν λόγω προμήθειας.
 11. Την αριθ. 11/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 554.120,14€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 12. Την αριθμ. 186/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων περί εγκρίσεως Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης.
 13. Την αριθμ. πρωτ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 14. Την αριθ. 219/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων περί άγονου διαγωνισμού.
 15. Την αριθ. 5387/04-12-2013 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί παροχής στο Δήμο της σύμφωνης γνώμης της για την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) της εν λόγω προμήθειας.
 16. Την από 23-12-2013 προσφορά της Σαμανίδου Παναγιώτας – Μαρίας.
 17. Την αριθ. 486/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναθέτει απευθείας μετά από άγονο διαγωνισμό, την προμήθεια καυσίμων του 10ου, 11ου και 12ου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2013 μελέτης στην Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

   Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 lt 25.000,00 1,0260 25.650,00
          Σύνολο: 25.650,00
          ΦΠΑ 23%: 5.899,50
          Γενικό Σύνολο: 31.549,50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 lt 10.000,00 1,0260 10.260,00
          Σύνολο: 10.260,00
          ΦΠΑ 23%: 2.359,80
          Γενικό Σύνολο: 12.619,80

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 lt 15.000,00 1,0260 15.390,00
          Σύνολο: 15.390,00
          ΦΠΑ 23%: 3.539,70
          Γενικό Σύνολο: 18.929,70

με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και νυν Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Άρθρο 1ο Εκτέλεση της προμήθειας

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την από 23/12/2013 προσφορά της προμηθεύτριας κας Σαμανίδου Παναγιώτας – Μαρίας, τους όρους της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και της με αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013 διακήρυξης.

Άρθρο 2ο Χρονική διάρκεια της σύμβασης-Τροποποίηση

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2014.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την τροποποίηση ή παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.

Άρθρο 3ο Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά σε οποιοδήποτε κτίριο του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) του Δήμου Σικυωνίων απαιτηθεί. Οι ποσότητες θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον προμηθευτή, κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής εντολής μόνο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο (Κατά αποκελιστικότητα). Η παράδοση του καυσίμου θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 28 της Διακήρυξης.

Στο Παράρτημα Ι της αριθ. 11/2013 μελέτης αναγράφονται τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα οποία προορίζεται το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παραταθεί ή να μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 27 της Διακήρυξης.

Το Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή.

Άρθρο 4ο Παραλαβή, ποιότητα καυσίμων, κυρώσεις

Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και στα άρθρα 26 και 27 της Διακήρυξης.

Με την υπογραφή του παρόντος ο προμηθευτής εγγυάται ότι η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των κρατικών διυλιστηρίων (ΕΛ.Δ.Α.) και οι τεχνικές προδιαγραφές τους συμφωνούν με την Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-2012): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και τις προδιαγραφές της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό είδους που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Ειδικότερα για την απόρριψη και αντικατάσταση ποσοτήτων καυσίμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 31 της Διακήρυξης.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου είδους επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το ΝΠΔΔ για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Το Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα και να ζητήσει την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον προμηθευτή. Η μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εάν κατά την παραλαβή των καυσίμων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης ή εμφανίζονται αποκλίσεις τότε εφαρμόζονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 5ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011) μετά την οριστική τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων (Άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ).

Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τους φόρους. Το Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) επιβαρύνεται μόνο με το Φ.Π.Α. επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών, που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Γενικότερα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 32 της Διακήρυξης.

Άρθρο 6ο Επίλυση διαφορών

Επίλυση τυχόν διαφορών μετά την υπογραφή του παρόντος θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7ο Εγγυήσεις

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα και κατέθεσε την με αριθ. 7002011992από 12-03-2014 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Εurobank ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (5.130,00€) για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Το παρόν διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτού, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και ένα (1) παρέλαβε ο προμηθευτής.

Πρωτοκολλήθηκε στο Πρωτόκολλο του Ν.Π. με αριθ. 20/21-03-2014

ΟΙ           ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή                                       Για τον προμηθευτή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων)

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

Aκολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι υποβάλαμε στην κ. Σαμανίδου    Παναγιώτα – Μαρία το υπ’ αριθ. 127/15-12-2014 έγγραφό μας που έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων.

Σχετ.: Η αριθ. 20/21-03-2014 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

     Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ. 20 / 21-03-2014 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν. Π. Δ. Δ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησής σας, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Επειδή το Ν. Π. Δ. Δ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) ,προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2014, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                        Ζάρκος     Δημήτριος

 

Στη συνέχεια η κ. Σαμανίδου Παναγιώτα-Μαρία με την από 22-12-2014 υπεύθυνη Δήλωσή της, μας γνωστοποίησε ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 30ην Απριλίου 2015.

     Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 20/21-03-2014   σύμβασης      μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2014» (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2014) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ.   20 / 21-03-2014    σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Σαμανίδου Παναγιώτα –   Μαρία- χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

            

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                                    

                                                            

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την υπ΄ αριθ. 20/21-03-2014   σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2014» (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2014) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ.   20 / 21-03-2014     σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Σαμανίδου Παναγιώτα –   Μαρία χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

2.- Tην έκδοση νέας εγγυητικής από την κ Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα (2.210) ευρώ   λόγω παράτασης της σύμβασης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος          Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Κελλάρης           Βασίλειος

                                                                                                        3.- Ψαράκης           Παναγιώτης

                                                                                                         4.- Κουκουμέλης    Γεώργιος

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

61/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 61 / 2014

ΘΕΜΑ 6ο «Eπιστροφή της εγγυητικής επιστολής με αριθ. 7002011992/12-3-2014 ποσού (5.130,00) € στην κ. Σαμανίδου Παναγιώτα -Μαρία που είχε κατατεθεί ως εγγύηση για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2014.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρ-όεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Γ. Κουκουμέλης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Π. Ψαράκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 6ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Eπιστροφή της εγγυητικής επιστολής με αριθ. 7002011992/12-3-2014 ποσού (5.130,00) € στην κ. Σαμανίδου Παναγιώτα -Μαρία που είχε κατατεθεί ως εγγύηση για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2014» έθεσε υπόψη των μελών ότι η κ. Σαμανίδου Παναγιώτα-Μαρία έχει καταθέσει στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την με αριθ. 7002011992 από 12-03-2014 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Εurobank ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (5.130,00€) για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.
Επειδή με την κ. Σαμανίδου Παναγιώτα- Μαρία η σύμβαση που είχαμε υπογράψει με αριθ. 20/ 21-3—2014 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2014, ΠΟΣΟΥ 51.300,00 Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.) έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και με την υπ’ αριθ. 60/2014 απόφασή μας , δώσαμε παράταση μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 20 / 21-03-2014 σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.
Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.
Ύστερα από αυτό εισηγούμαι την επιστροφή της υπ’ αριθ. 7002011992 από 12-03-2014 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Εurobank ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (5.130,00€) στην κ. Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ε π ι σ τ ρ ο φ ή της υπ’ αριθ. 7002011992 από 12-03-2014 εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Εurobank ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (5.130,00€) στην κ. Σαμανίδου
Παναγιώτα –Μαρία που είχε κατατεθεί για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2014 καθ’ ότι έληξε η σύβαση που είχαμε μαζί της την 31-12-2014 και έλαβε καλός η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

62/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/22-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 62 / 2014

ΘΕΜΑ 7Ο «Περί εξουσιοδοτήσεως μέλους της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη εγγυητικής επιστολής του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (4.896,00)€ για την καλή εκτέλεση προς την Σχολική
Επιτροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ. ΣΕΚ- 2ου ΓΕΛ Κιάτου στο όνομα Γεωργοπούλου Κλεοπάτρα του
Φωτίου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 128/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Γ. Κουκουμέλης « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Π. Ψαράκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 7ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εξέθεσε ότι υπάρχει ένα
θέμα που πρέπει να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης και εισηγούμενος το 7ον θέμα με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως
μέλους της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ποσού (4.896,00)€ για την καλή εκτέλεση προς την Σχολική Επιτροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ. ΣΕΚ- 2ου ΓΕΛ Κιάτου στο όνομα Γεωργοπούλου Κλεοπάτρα του Φωτίου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η πρώην Σχολική Επιτροπή του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου, με σύμβαση είχε εκμισθώσει το Σχολικό Κυλικείο στην κα Γεωργοπούλου – Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα για έξι (6) χρόνια, με έναρξη την 1-7-2010 και λήξη την 31-6-2016 με μίσθωμα ανά μαθητή (54,40)€ το χρόνο.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 3ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου.
Η ανωτέρω κα Γεωργοπούλου – Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα, κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Tαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό των 4.896,00 €, με Νο 87426/24-06-2010, για την καλή λειτουργία του κυλικείου του Σχολείου,
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ήδη με την υπ’ αριθ. 4/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είχαμε αποφασίσει την διαδικασία αποβολής της, όπου και έγινε γεγονός, αφού η ανωτέρω μισθώτρια του κυλικείου, μας χρωστάει (20.456,87)€
Και με βάση την παρ. η της περίπτωσης 6 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008), η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Ύστερα απ’ αυτά πρέπει με απόφασή μας, να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής (Ζάρκο Δημήτριο), ή ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από τη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του κυλικείου καθώς και όλο το φάκελο του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Κελλάρη Βασίλειο , όπου είναι μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ- 234254 και Α.Φ.Μ. 051807250 γεννηθέντα στο Κλημέντι – Ν. Κορινθίας το έτος 1963, κάτοικος Άνω Διμηνιού – Ν. Κορινθίας, επαγγέλματος Δημόσιος Υπάλληλος, όπως εισπράξει από την Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) την εγγυητική επιστολή με Νο 87426/24-06-2010, στο όνομα Γεωργοπούλου – Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα, που έχει κατατεθεί ως εγγύηση καλής λειτουργίας για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (4.896,00) ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

43/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 43 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί ορισμού μέλους της Σχολικής Επιτροπής για συγκρότηση της επιτροπής, για τα Σχολικά Συμβούλια του Ν. 1566/1985, για τα Σχολεία 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)

2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος

3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.

4.- Σ. Ποτάκης «

5.- Π. Ψαράκης «

6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού μέλους της Σχολικής Επιτροπής για συγκρότηση της επιτροπής, για τα Σχολικά Συμβούλια του Ν. 1566/1985, για τα Σχολεία 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1566/1985, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (167/30-09-1985), σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.

Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρείς εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.

Επίσης στην παρ. 1 α του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 αναφέρει ότι:

Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρείς (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο.

Ύστερα απ’ αυτά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, πρέπει να ορίσει ένα μέλος από τα τακτικά μέλη της Σχολικής Επιτροπής, για κάθε Σχολείο ξεχωριστά, προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή, αφού με την υπ’ αριθ. 315 / 2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο ορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής (ΝΠΔΔ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενο από (9) μέλη:

Β.- Η Σχολική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε ορίσει στα υπόλοιπα σχολικά συμβούλια τα μέλη που θα συμμετάσχουν σε αυτά, πλην του 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου και το Εσπερινού Γυμνάσιο Κιάτου, όπου ανήκουν σε σχολικό συγκρότημα και εκ παραδρομής δεν ορίσαμε μέλη για τα εν λόγω Σχολεία.

Γ . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού

Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1566/1985 καθώς και την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ορίζει ένα μέλος στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, από τα τακτικά μέλη της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β .- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την

εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος

Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος

3.- Ψαράκης Παναγιώτης

4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

44/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 44 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια φανέλων ποδοσφαίρου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια φανέλων ποδοσφαίρου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Μετά από προφορική επιθυμία του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ψαράκη Παναγιώτη, να προμηθευτούμε φανέλες ποδοσφαίρου με το λογότυπο του Σχολείου, για την δημιουργία σχολικής ομάδας.
Για το λόγου αυτό, προτείνω τη προμήθεια φανέλων ποδοσφαίρου που θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας δέκα επτά (17) φανέλων ποδοσφαίρου.
2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:
α. Τακτικό Μέλος τον κ. Παναγιώτη ψαράκη
β. Τακτικό Μέλος τον κ. Μάρκο Κλωνιζάκη και
γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Γεώργιο Κουκουμέλη

3. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στην Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ, Αθλητικά Είδη για όλα τα Σπορ, με
έδρα το Κιάτο, οδός Φιλλύρα αριθ. 7 στη Πλατεία Ελευθερίας, με ΑΦΜ 998432419 έναντι ποσού διακοσίων είκοσι
πέντε (225,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

4. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια των φανέλων για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, όπου θα έχει
ισχύει για όλο το έτος 2014.

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.
Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με
την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

45/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 45 / 2014

ΘΕΜΑ 3Ο «Περί εξοπλισμού ανελκυστήρα του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξοπλισμού ανελκυστήρα του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» εξέθεσε ότι:
H Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το υπ’ αριθ. 467/7-8-2014 έγγραφό της, μας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την τοποθέτηση ανελκυστήρα στο σχολείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου καθώς επίσης και ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το υπ’ αριθ. 7/22-8-2014 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι κρίνουν απαραίτητη την τοποθέτηση ανελκυστήρα στο σχολείο για την εξυπηρέτηση όλων των μαθητών και ατόμων με προσωρινά ή μόνιμα κινητικά προβλήματα.
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρθηκαν καθώς και την άμεση και επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της τοποθέτησης ανελκυστήρα, μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Συναινεί στην τοποθέτηση ανελκυστήρα στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στα σχετικά έγγραφα του Συλλόγου Γονέων και της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

46/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 46 / 2014

ΘΕΜΑ 4Ο «Λήψη απόφασης για τις καθαρίστριες στα Σχολεία λόγω περικοπής χρηματοδότησης από το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)

2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος

3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.

4.- Σ. Ποτάκης «

5.- Π. Ψαράκης «

6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

————————————————————————————————————————————————–

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για τις καθαρίστριες στα Σχολεία λόγω περικοπής χρηματοδότησης από το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ» εξέθεσε ότι:

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 η Σχολική Επιτροπή υπέγραψε πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, δυνάμει της αριθ. 802/171/5-9-2013 ψηφισθείσας τροπολογίας, σχετικά με τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και της με αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,της αριθ. 139696/Δ4/01-10-2013 Υ.Α. Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄2543/10-10-2013), τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. γ΄ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄ 17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το αριθ. 606/757/65176/1-9-2014 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται : 1) ΕΙΣΦΟΡΑ στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ ή όση τυχόν ορισθεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ.- η οποία βαρύνει την καθαρίστρια, 2) ΕΙΣΦΟΡΑ στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ ή όση τυχόν οριστεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ- καταβάλλεται από το Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής. 3) Στην συνολική αποζημίωση διενεργείται κράτηση υπέρ Μ. Τ. Π. Υ . 3% τέλος χαρτοσήμου , ίσο με 2% της κράτησης Μ. Τ. Π. Υ. και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. ίση με το 20% επί του χαρτοσήμου, που βαρύνει την καθαρίστρια.

γ) Τρόπος καταβολής : Η αμοιβή του εργολάβου καταβάλλεται σε 10 ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη.

δ) Ο εργολάβος καθαρισμού -(καθαρίστρια)- δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα αδείας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.

ε) Στην περίπτωση, που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και σχολικό έτος που προβλέπει η παραπάνω υπουργική απόφαση.

7) Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον πιο πάνω αναφερόμενο ιδιώτη δε θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.

8) Αποχή του εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μία ή περισσότερες μέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου κατά την κρίση του εργοδότη ή την καταγγελία της σύμβασης.

9) Το έργο το εκτελεί αυτοπροσώπως ο εργολάβος (καθαρίστρια) και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθένειάς του, αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον ίδιο αλλά θα εγκρίνει και ο πρώτος συμβαλλόμενος.

10) Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και ένα από τους όρους της σύμβασης αυτής.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με το υπ’ αριθ. 606/757/65176/1-9-2014 έγγραφό του, μας γνώρισε πως το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το διδακτικό έτος 2014-2015, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην μεταξύ μας σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2013-2014, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί , όπως αφαιρουμένων των αιθουσών που χρησιμοποιούσαν οι ΕΠΑ. Σ, λόγω κατάργησής της κ.λ.π. και υπέβαλε τον αναλυτικό πίνακα προς ενημέρωση που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Γεωργίου Γεννηματά 2

Πληροφορίες : Δ. Ζάρκος

Τηλέφωνο: 27423-60124

T.K. 202-00 KIATO

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Όπου φαίνονται οι καθαρίστριες του Ν.Π.Δ.Δ. για το Σχολικό έτος 2014-2015 με το συμβατικό ποσό και το ποσό που μας εγκρίθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΠΟΣΌ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟ

Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. ΜΑ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ

Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. ΜΑ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

1

ΓΕΩΡΓΑ ΑΣΗΜΩ

1o Γυμνάσιο Κιάτου

7.168,43

17

6.746,17

16

422,26

2

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

1ο Γυμνάσιο Κιάτου

7.168,43

17

6.746,17

16

422,26

3

NΤΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Γυμνάσιο Κρυονερίου

3.386,10

8

2.224,64

5

1.161,46

4

ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

4.212,62

10

4.212,62

10

00000000

5

ΡΑΜΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

1ο ΕΠΑ. Λ-ΣΕΚ-

2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

5.755,00

17

3.790,36

9

1.964,64

 

ΣΥΝΟΛΟ ………….

 

27.690,58

69

23.720,20

56

3.970,62

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρθηκαν καθώς και την άμεση και επείγουσα ανάγκη για τον καθαρισμό των σχολείων και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Να παραμείνουν οι υπάρχουσες συμβάσεις των καθαριστριών ως έχουν, δηλαδή στο συμβατικό ποσό που υπάρχει έως το τέλους του έτους 2014 και την επανεξέτασή τους σε νεότερη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος

Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος

3.- Ψαράκης Παναγιώτης

4.- Κουκουμέλης Γεώργιος

5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

47/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 47 / 2014

ΘΕΜΑ 5Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής, ότι είναι ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Γυμνάσιο Κρυονερίου) η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών καθότι έχει υποστεί φθορές. Και χρήζει άμεσης συντήρησης όπως α)Σοβατίσματα, β) Στεγανοποίηση και γ) Στήριξη καγκέλων.)
Με την Κ.Υ.Α.13172/1995(Φ.Ε.Κ.217/1995 τεύχος Β΄) ορίζονται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές.
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή μόνον στα έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, που εκτελούνται από τις Σχολικές Επιτροπές.
Από τα έργα αυτά εξαιρούνται οι επισκευές μεγάλης κλίμακας, όπως όλες οι επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό που απαιτούν στατική μελέτη και οι ανάλογες επεμβάσεις στις στέγες και τις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων (παρ.12 του άρθρου5 του Ν.1894/1990).
Την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης, προϋπολογισμού δαπάνης έως και 1.000.000δχρ.(2.934,70€) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο Διευθυντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής, με απόφασή του, ενώ την εκτέλεση έργων άνω του ποσού αυτού και μέχρι προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 δρχ.(5.869,21€) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό.

Η Σχολική Επιτροπή με απόφασή της, έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των (5.869,41€) εκτελούνται από τους ΟΤΑ, με τις εκάστοτε ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις περί έργων.

Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ. Π. Α , ο οποίος βαρύνει τον οικείο Ο. Τ. Α, όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 58510/21.09.2009(ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεύχος Β΄).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά ΦΕΚ που προαναφέρθηκαν καθώς και την άμεση και επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασίας.
2) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της εργασίας, στον κ. Θεοδώρου Χρήστο (Οικοδόμο) με έδρα – το Κρυονέρι Κορινθίας και Α. Φ. Μ. 37185808 Δ. Ο. Υ Κιάτου ποσού 1.200,00 € με Φ.Π.Α. 23%.
3) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης.
4) Συγκροτεί Επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασίας αποτελούμενη από τους:
α) Βασίλειο Κελλάρη
β) Γεώργιο Κουκουμέλη
γ) Παναγιώτη Ψαράκη

5) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανωτέρω εργολάβο.
6) Η πληρωμή του Εργολάβου θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή και την βεβαίωση καλής εκτέλεση εργασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

48/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 48 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000.00€ προερχόμενο από τον Δήμο Σικυωνίων ως

( Γ’ κατανομή ) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος

3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «

4.- Ν. Σκαρμούτσος «

5.- Π. Ψαράκης «

6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (25.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2014,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 413 /2014 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των (25.000,00) €, (Γ΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Γ΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 (Γ’ Κατανομή) και

Β.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) € στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

4.394,00

2

2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

3.686,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

992,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

992,00

5

1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

4.057,00

6

1ον ΕΠΑ.Λ – ΕΚ- 2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ.

9.203,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ –ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΚΟΥΡΑΣ

1.676,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

000,000

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

25.000,00

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος

Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος

3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος

4.- Ψαράκης Παναγιώτης

5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

49/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 49 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Eφοδιασμός (προμήθεια) φωτοτυπικού μηχανήματος του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Ν. Σκαρμούτσος «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Eφοδιασμός (προμήθεια) φωτοτυπικού μηχανήματος του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.» ανέφερε ότι ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, κ. Ποτάκης Σταύρος, μας έχει ενημερώσει προφορικά πως έχει ανάγκη την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, γιατί το κόστος για την επισκευή του υπάρχοντος είναι υψηλό και συχνά παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 2ου Γυμνασίου ΚΙΑΤΟΥ και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το 2ου Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ.
2) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ως
εξής:
1. Τακτικό Μέλος τον κ. Ψαράκη Παναγιώτη
2. Τακτικό Μέλος τον κ Κλωνιζάκη Μάρκο και
3. Τακτικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Βασίλειο
3) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στην COPYTRON (Θ. Κλάδης- Β. Μανίκας Ο.Ε) με έδρα την Πάτρα οδός Κορίνθου 55 με ΑΦΜ 082598708 ,Δ. Ο. Υ. Α΄ Πατρών έναντι ποσού ( 1.045,50 ) € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.
4).Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.
5). Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια, και την υπογραφή της σύμβασης με την προαναφερόμενη εταιρεία και
6.) Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα από την εταιρεία COPYTRON.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ψαράκης Παναγιώτης
5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

50/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 50 / 2014

ΘΕΜΑ 3Ο «Περί συντηρήσεως των πυροσβεστήρων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(όλων των σχολείων)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος

3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «

4.- Ν. Σκαρμούτσος «

5.- Π. Ψαράκης «

6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συντηρήσεως των πυροσβεστήρων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των σχολείων)» ανέφερε ότι :

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2014-2015 καθίσταται ανάγκη σε όλα τα Σχολικά κτίρια της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, να γίνει συντήρηση – αναγόμωση

Πυροσβεστήρων, για λόγους ασφάλειας των μαθητών σε περίπτωση κινδύνου από φωτιά, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1

1ο Γυμνάσιο Κιάτου

2

2ο Γυμνάσιο Κιάτου& Εσπερινό

3

Γυμνάσιο Κρυονερίου

4

Γυμνάσιο – Καλλιάνων

5

1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

6

2ο Γενικό Λύκειο – 1ο ΕΠΑ. Λ – ΕΚ Κιάτου

7

Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις – Γκούρας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας ,σε κάποιον ειδικό για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, γι’ αυτό και πρότεινε την ανάθεση του έργου στον κ. ΚΩΝ/ΝΟ Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Μηχανολόγο – Μηχανικό διπλωματούχο Παν/μίου Πατρών με Α.Μ. Τ. Ε.Ε. 83352 και με Α.Φ.Μ. 065680024 Δ.Ο.Υ. ΚΙΑΤΟΥ Ταχυδρομική Δ/νση οδός ΦΙΛΛΥΡΑ αριθμός 11 στο ΚΙΑΤΟ Τ. Κ. 202-00 .

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

 5. Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την παροχή υπηρεσιών .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Να γίνει η συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων, στα παρακάτω Σχολικά Κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1

1ο Γυμνάσιο Κιάτου

2

2ο Γυμνάσιο Κιάτου& Εσπερινό

3

Γυμνάσιο Κρυονερίου

4

Γυμνάσιο – Καλλιάνων

5

1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

6

1ο ΕΠΑ. Λ – 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου και ΕΚ Κιάτου.

7

Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις – Γκούρας

2.-Αναθέτει απευθείας την συντήρηση –αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, έναντι ποσού ( 3.103,30 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%, στον κύριο ΚΩΝ/ΝΟ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 83352 και Α.Φ.Μ. 065680024, ΔΟΥ : ΚΙΑΤΟΥ Όπου διατηρεί κατάστημα στην οδό ΦΙΛΛΥΡΑ αρ. 11- ΚΙΑΤΟ ΤΚ.20200 ως εξής:

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ.

4.- Η πληρωμή του κ. Σπηλιώτη Κω/νου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1), τον κ. Κελλάρη Bασίλειο β) Ψαράκη Παναγιώτη και γ) Αναστάσιο Λεονάρδο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος

Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος

3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος

4.- Ψαράκης Παναγιώτης

5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

51/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 51 / 2014

ΘΕΜΑ 4Ο «Περί διάθεσης χώρου του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου για την λειτουργία
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου μας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Ν. Σκαρμούτσος «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 4ον
Ο Πρόεδρος εισηγούμενο το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα Περί διάθεσης χώρου του εργαστηρίου
πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου για την λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου μας εξέθεσε ότι η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με το από 31-10-2014 υπηρεσιακό σημείωμα του, μας ζήτησε τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2014
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.
Τμήμα Κοιν. Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού ΠΡΟΣ
1. κ. Πρόεδρο Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής
2. κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Σικυωνίων».

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 213/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η αριθ. 228/2012 απόφαση Δημάρχου

Με την παραπάνω (2) σχετική απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η διάθεση σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Ειδικότερα για το Κιάτο εγκρίθηκε η διάθεση τριών αιθουσών διδασκαλίας και του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου.

Η ανταπόκριση των δημοτών στα προσφερόμενα προγράμματα είναι μεγάλη και ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο. Ειδικότερα για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο η αυξημένη ζήτηση για υλοποίηση προγραμμάτων Η/Υ από δημότες καθιστά απαραίτητη την εύρεση και δεύτερου χώρου, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την επικουρική χρήση και του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου.

Σημειώνουμε ότι ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθόλου η λειτουργία του σχολείου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Αν. Προϊσταμένη

Γεωργία Γκαβάγια
ΠΕ 1 Διοικητικού

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο από το Τμήμα Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την διάθεση του χώρου του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, αφού συναινέσει και ο Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος.
Η παραπάνω αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας και θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθόλου η λειτουργία του Σχολείου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ψαράκης Παναγιώτης
5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

52/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 52 / 2014

ΘΕΜΑ 5Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Κοντογιάννη Ειρήνης, περί παραχώρησης μίας αίθουσας για
το πρόγραμμα (ΟΔΥΣΣΕΑΣ)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Ν. Σκαρμούτσος «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Κοντογιάννη Ειρήνης, περί
παραχώρησης μίας αίθουσας για το πρόγραμμα (ΟΔΥΣΣΕΑΣ)» ανέφερε ότι :

Η κ. Κοντογιάννη Ειρήνη του Ιωάννη, με την από 19-11-2014 αίτησή της, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε μία αίθουσα προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
Το έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ 7» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: A1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (Διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών ) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).
Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου, στο Ίδρυμα Νεολαίας Και Διά Βίου Μάθησης, για την υλοποίηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7) διάρκειας 175 ωρών, όπου θα πραγματοποιείται τρείς (3) φορές την εβδομάδα, με τους κάτωθι όρους.
Α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.
Β) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα της κ. Κοντογιάννη Ειρήνης
αφού έρθει σε συνεννόηση με τον Διευθυντή 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου κ. Ποτάκη Σταύρο.
Γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ψαράκης Παναγιώτης
5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

53/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 53 / 2014

ΘΕΜΑ 4Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, για Κοινωνικό Φροντιστήριο.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Ν. Σκαρμούτσος «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 6ον
Ο Πρόεδρος εισηγούμενο το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, για Κοινωνικό Φροντιστήριο» ανέφερε τα εξής:
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, με το υπ’ αριθ. 464/06-10-2014 έγγραφό του, μας ενημέρωσε πως προτίθενται να στηρίξουν τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου στο σχολείο τους για τέσσερις (4) ημέρες οι παρακάτω συνάδελφοι:
1.- Kυδώνη Αγγελική (Φιλόλογος) 5 ώρες στη Α΄ και στη Γ΄ Λυκείου.
2.- Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) 5 ώρες στην Β΄και στη Γ΄ Λυκείου.

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο του Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Γκούρας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τέσσερις (4) ημέρες που θα χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές κ. κ. Κυδώνη Αγγελική και Ασημακοπούλου Αναστασία όπου θα κάνουν φροντιστήριο στους μαθητές της Α, Β και Γ Λυκείου Γκούρας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ψαράκης Παναγιώτης
5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

54/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 54 / 2014

ΘΕΜΑ 7Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, για την προμήθεια Η/Υ

(ΕΚ – ΚΙΑΤΟΥ)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος

3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «

4.- Ν. Σκαρμούτσος «

5.- Π. Ψαράκης «

6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 7ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο« Περί προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 1o Eργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Διευθυντής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου κ. Κουτσονικόλας Αθανάσιος, με το υπ’ αριθ. 71/29-10-2014 έγγραφό του μας γνώρισε τα εξής:

Το 1ον Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου διαθέτει Εργαστήρια για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου.

Μεταξύ των άλλων, διαθέτουμε και δύο εργαστήρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ) με 13 και 14 Η/Υ αντίστοιχα, τα οποία μας τα είχε προμηθεύσει το Υπουργείο Παιδείας πριν από δέκα και πλέον χρόνια.

Με δεδομένο ότι τα εργαστήρια αυτά χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μαθητών του Τομέα Πληροφορικής, ενός Τομέα με τα ταχύτητα αναπτυσσόμενη τεχνολογία τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό, ο εξοπλισμός τους κρίνεται πλέον ανεπαρκής.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε για τις από μέρους σας ενέργειες για την αντικατάσταση (έστω και μέρους) του παραπάνω απαρχαιωμένου εξοπλισμού.

Έτσι σε πρώτη φάση ζητάμε την αντικατάσταση 10 Η/Υ των οποίων το κόστος εκτιμούμε περίπου στα 2.219,00 ευρώ.

Κατόπιν προσφορά από το ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (Θέση Σκληρή 196-00 με έδρα Μαγούλα Αττικής, ΑΦΜ: 094222211) Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου οι τιμές έχουν ως εξής:

1.- Για την αγορά δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς οθόνη

2.-Για την αγορά πέντε (5) οθόνες ποσού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

———————————————————————————————–

Καθαρή αξία ευρώ 1. 939,01

Φ. Π. Α. 23% ευρώ 445,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ 2.385,23

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το υπ’ αριθ. 71/29-10-2014 έγγραφο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς οθόνη και πέντε (5) οθόνες

για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.

2) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ως

εξής:

1. Τακτικό Μέλος τον κ. Κλωνιζάκη Μάρκο

2. Τακτικό Μέλος τον κ .Ψαράκη Παναγιώτη και

3. Τακτικό Μέλος την κ. Κελλάρη Βασίλειο

3) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στη ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (Θέση Σκληρή 196-00

με έδρα Μαγούλα Αττικής, ΑΦΜ: 094222211) Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι ποσού ( 2.385,23 ευρώ )

συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

4) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών.

5) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια, και την υπογραφή της σύμβασης με την

προαναφερόμενη εταιρεία και

6) Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος

Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος

3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος

4.- Ψαράκης Παναγιώτης

5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

55/2014 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   55 / 2014

                                  

ΘΕΜΑ 8Ο  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, για εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- Γ.   Κουκουμέλης       Μέλος

3.- Β. Kελλάρης                    «                                              3.- Σ.   Ποτάκης                   «                                                       

4.- Ν. Σκαρμούτσος               «                                                  

5.- Π. Ψαράκης                     «

6.- Μ. Κλωνιζάκης                 «                                          

  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 8ον

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 8ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, για

εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού» ανέφερε ότι:

Ο Δ/ντής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, κ. Κουτσονικόλας Αθανάσιος, με το υπ αριθ. 70/29-10-2014

έγγραφό του, μας ανακοίνωσε ότι, έχοντας υπόψη την παράγραφο κ του άρθρου 2 της σχετικής Γ2/6098/13-11-2001 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, στην οποία αναφέρεται: «O Δ/ντής του ΣΕΚ εισηγείται στην Σχολική Επιτροπή για την εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού και υλικών που υπάρχουν στο ΣΕΚ….», σας καταθέτουμε αντίγραφα πράξεων καταστροφής εξοπλισμού του Εργαστηρίου Αμαξωμάτων και του Εργαστηρίου Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, με αριθμούς:2/7-10-2014 και 4/7-10-2014 αντίστοιχα στις οποίες αναφέρονται τα κατεστραμμένα υλικά.

Προτείνουμε να αποσύρουμε τα υλικά αυτά σε κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτου, με πιθανή παραχώρηση, από το κέντρο αυτό, άλλων παρόμοιων λειτουργικών υλικών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε την πρόταση του πρακτικού καταστροφής με αριθμό 2/7-10-2014, όπου αναφέρει την πρόταση για την απόσυρση και εκποίηση από την Σχολική Επιτροπή των κάτωθι υλικών, λόγω του ότι είναι εντελώς κατεστραμμένα και ακατάλληλα προς χρήση των μαθητών για την εκπαίδευσή τους ως εξής:

A/A

Y Λ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤAΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΕΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1

Αυτικίνητο CITROEN     XANTHIA

     1

Kατεστραμμένο   λόγω χρήσης σε ασκήσεις

       23

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε την πρόταση του πρακτικού καταστροφής με αριθμό 4/07-10-2014, όπου αναφέρει την πρόταση για την απόσυρση και εκποίηση από την Σχολική Επιτροπή των κάτωθι υλικών, λόγω του ότι είναι εντελώς κατεστραμμένα και ακατάλληλα προς χρήση των μαθητών για την εκπαίδευσή τους ως εξής:

A/A

Y Λ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤAΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΕΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1

Κινητήρας       FORD

1

 

11

2

Kινητήρας     LANCIA

1

 

11

3

Κινητήρας     MORRS

1

 

11

4

Tροπέτο         PEYGEOT

1

 

11

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, μαζί με τα πρακτικά καταστροφής 2/07-10-2014 & 4/7-10-2014 και μετά από διαλογική συζήτηση καθώς τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τα πρακτικά καταστροφής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου :

 

A.- Mε αριθμό πρακτικού 2 / 07-10-2014 ως κάτωθι:

 

A/A

Y Λ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤAΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΕΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1

Αυτικίνητο CITROEN   XANTHIA

     1

Kατεστραμμένο   λόγω χρήσης σε ασκήσεις

       23

Και B.- Tου με αριθμό πρακτικού4 / 07-10-2014 ως κάτωθι:

A/A

Y Λ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤAΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΕΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1

Κινητήρας       FORD

1

 

11

2

Kινητήρας     LANCIA

1

 

11

3

Κινητήρας     MORRS

1

 

11

4

Tροπέτο         PEYGEOT

1

 

11

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος          Αναστάσιος

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                   2.- Κελλάρης           Βασίλειος

                                                                                                      3.- Σκαρμούτσος     Νικόλαος

                                                                                                        4.- Ψαράκης           Παναγιώτης

                                                                                                         5.- Κλωνιζάκης       Μάρκος                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 46/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   46 / 2014

                                  

ΘΕΜΑ 4Ο  «Λήψη απόφασης για τις καθαρίστριες στα Σχολεία λόγω περικοπής χρηματοδότησης από το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Μ. Κλωνιζάκης    (Αντιπρόεδρος)                                  1.- Δ. Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                                        

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                         2.- Ν. Σκαρμούτσος           Μέλος          

3.- Β. Kελλάρης                     «                                              3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.                                                    

4.- Σ.   Ποτάκης                     «                                                  

5.- Π. Ψαράκης                     «

6.- Γ.   Κουκουμέλης               «                                          

  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

————————————————————————————————————————————————–

                                                                                          ΘΕΜΑ 4ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για τις καθαρίστριες στα Σχολεία λόγω περικοπής χρηματοδότησης από το Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. Μ» εξέθεσε ότι:

   Τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 η Σχολική Επιτροπή υπέγραψε πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, δυνάμει της αριθ. 802/171/5-9-2013 ψηφισθείσας τροπολογίας, σχετικά με τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και της με αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,της αριθ. 139696/Δ4/01-10-2013 Υ.Α. Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄2543/10-10-2013), τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. γ΄ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄ 17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το αριθ. 606/757/65176/1-9-2014   έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται : 1) ΕΙΣΦΟΡΑ στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ ή όση τυχόν ορισθεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ.- η οποία βαρύνει την καθαρίστρια, 2) ΕΙΣΦΟΡΑ στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ ή όση τυχόν οριστεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ- καταβάλλεται από το Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής. 3) Στην συνολική αποζημίωση διενεργείται κράτηση υπέρ Μ. Τ. Π. Υ . 3% τέλος χαρτοσήμου , ίσο με 2% της κράτησης Μ. Τ. Π. Υ. και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. ίση με το 20% επί του χαρτοσήμου, που βαρύνει την καθαρίστρια.

γ) Τρόπος καταβολής : Η αμοιβή του εργολάβου καταβάλλεται σε 10 ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη.

δ) Ο εργολάβος καθαρισμού -(καθαρίστρια)- δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα αδείας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.

ε) Στην περίπτωση, που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και σχολικό έτος που προβλέπει η παραπάνω υπουργική απόφαση.

7) Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον πιο πάνω αναφερόμενο ιδιώτη δε θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.

8) Αποχή του εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μία ή περισσότερες μέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου κατά την κρίση του εργοδότη ή την καταγγελία της σύμβασης.

9) Το έργο το εκτελεί αυτοπροσώπως ο εργολάβος (καθαρίστρια) και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθένειάς του, αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον ίδιο αλλά θα εγκρίνει και ο πρώτος συμβαλλόμενος.

10) Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και ένα από τους όρους της σύμβασης αυτής.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με το υπ’ αριθ. 606/757/65176/1-9-2014 έγγραφό του, μας γνώρισε πως το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το διδακτικό έτος 2014-2015, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην μεταξύ μας σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2013-2014, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί , όπως αφαιρουμένων των αιθουσών που χρησιμοποιούσαν οι ΕΠΑ. Σ, λόγω κατάργησής της κ.λ.π. και υπέβαλε τον αναλυτικό πίνακα προς ενημέρωση που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Γεωργίου Γεννηματά 2

Πληροφορίες : Δ. Ζάρκος

Τηλέφωνο: 27423-60124

T.K. 202-00 KIATO

                                                             Κ Α   Τ Α   Σ   Τ   Α   Σ   Η

 

Όπου φαίνονται οι καθαρίστριες του Ν.Π.Δ.Δ. για το Σχολικό έτος 2014-2015 με το συμβατικό ποσό και το ποσό που μας εγκρίθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

                

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

 

ΠΟΣΌ ΣΕ

 

ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ   ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟ

Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. ΜΑ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ

Ι. ΝΕ. ΔΙ. ΒΙ. ΜΑ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

1

ΓΕΩΡΓΑ   ΑΣΗΜΩ

1o Γυμνάσιο Κιάτου

7.168,43

17

6.746,17

16

     422,26

2

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

1ο Γυμνάσιο Κιάτου

7.168,43

17

6.746,17

16

     422,26

3

NΤΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Γυμνάσιο Κρυονερίου

3.386,10

8

2.224,64

5

1.161,46

4

ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

4.212,62

10

4.212,62

10

00000000

5

ΡΑΜΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

1ο ΕΠΑ. Λ-ΣΕΚ-

2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου

5.755,00

17

3.790,36

9

1.964,64

 

ΣΥΝΟΛΟ ………….

 

27.690,58

69

23.720,20

56

3.970,62

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,

                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρθηκαν καθώς και την   άμεση και   επείγουσα ανάγκη για τον καθαρισμό των σχολείων και μετά   από   διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

   Να παραμείνουν οι υπάρχουσες συμβάσεις των καθαριστριών ως έχουν, δηλαδή στο συμβατικό ποσό που υπάρχει  έως το τέλους του έτους 2014 και την επανεξέτασή τους σε νεότερη συνεδρίαση.

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Προεδρεύων                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος          Αναστάσιος

Κλωνιζάκης       Μάρκος                                                               2.- Κελλάρης           Βασίλειος

                                                                                                      3.- Ψαράκης           Παναγιώτης

                                                                                                        4.- Κουκουμέλης     Γεώργιος

                                                                                                         5.- Ποτάκης           Σταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 45/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 45 / 2014

ΘΕΜΑ 3Ο «Περί εξοπλισμού ανελκυστήρα του 1ου Γυμνασίου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξοπλισμού ανελκυστήρα του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» εξέθεσε ότι:
H Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το υπ’ αριθ. 467/7-8-2014 έγγραφό της, μας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την τοποθέτηση ανελκυστήρα στο σχολείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου καθώς επίσης και ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το υπ’ αριθ. 7/22-8-2014 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι κρίνουν απαραίτητη την τοποθέτηση ανελκυστήρα στο σχολείο για την εξυπηρέτηση όλων των μαθητών και ατόμων με προσωρινά ή μόνιμα κινητικά προβλήματα.
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρθηκαν καθώς και την άμεση και επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της τοποθέτησης ανελκυστήρα, μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Συναινεί στην τοποθέτηση ανελκυστήρα στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στα σχετικά έγγραφα του Συλλόγου Γονέων και της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 47/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 47 / 2014

ΘΕΜΑ 5Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής, ότι είναι ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Γυμνάσιο Κρυονερίου) η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών καθότι έχει υποστεί φθορές. Και χρήζει άμεσης συντήρησης όπως α)Σοβατίσματα, β) Στεγανοποίηση και γ) Στήριξη καγκέλων.)
Με την Κ.Υ.Α.13172/1995(Φ.Ε.Κ.217/1995 τεύχος Β΄) ορίζονται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές.
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή μόνον στα έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, που εκτελούνται από τις Σχολικές Επιτροπές.
Από τα έργα αυτά εξαιρούνται οι επισκευές μεγάλης κλίμακας, όπως όλες οι επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό που απαιτούν στατική μελέτη και οι ανάλογες επεμβάσεις στις στέγες και τις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων (παρ.12 του άρθρου5 του Ν.1894/1990).
Την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης, προϋπολογισμού δαπάνης έως και 1.000.000δχρ.(2.934,70€) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο Διευθυντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής, με απόφασή του, ενώ την εκτέλεση έργων άνω του ποσού αυτού και μέχρι προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 δρχ.(5.869,21€) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό.

Η Σχολική Επιτροπή με απόφασή της, έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των (5.869,41€) εκτελούνται από τους ΟΤΑ, με τις εκάστοτε ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις περί έργων.

Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ. Π. Α , ο οποίος βαρύνει τον οικείο Ο. Τ. Α, όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 58510/21.09.2009(ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεύχος Β΄).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά ΦΕΚ που προαναφέρθηκαν καθώς και την άμεση και επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασίας.
2) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της εργασίας, στον κ. Θεοδώρου Χρήστο (Οικοδόμο) με έδρα – το Κρυονέρι Κορινθίας και Α. Φ. Μ. 37185808 Δ. Ο. Υ Κιάτου ποσού 1.200,00 € με Φ.Π.Α. 23%.
3) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης.
4) Συγκροτεί Επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασίας αποτελούμενη από τους:
α) Βασίλειο Κελλάρη
β) Γεώργιο Κουκουμέλη
γ) Παναγιώτη Ψαράκη

5) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανωτέρω εργολάβο.
6) Η πληρωμή του Εργολάβου θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή και την βεβαίωση καλής εκτέλεση εργασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 44/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 44 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια φανέλων ποδοσφαίρου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 2ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια φανέλων ποδοσφαίρου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Μετά από προφορική επιθυμία του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ψαράκη Παναγιώτη, να προμηθευτούμε φανέλες ποδοσφαίρου με το λογότυπο του Σχολείου, για την δημιουργία σχολικής ομάδας.
Για το λόγου αυτό, προτείνω τη προμήθεια φανέλων ποδοσφαίρου που θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας δέκα επτά (17) φανέλων ποδοσφαίρου.
2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:
α. Τακτικό Μέλος τον κ. Παναγιώτη ψαράκη
β. Τακτικό Μέλος τον κ. Μάρκο Κλωνιζάκη και
γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Γεώργιο Κουκουμέλη

3. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στην Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ, Αθλητικά Είδη για όλα τα Σπορ, με
έδρα το Κιάτο, οδός Φιλλύρα αριθ. 7 στη Πλατεία Ελευθερίας, με ΑΦΜ 998432419 έναντι ποσού διακοσίων είκοσι
πέντε (225,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

4. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια των φανέλων για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, όπου θα έχει
ισχύει για όλο το έτος 2014.

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.
Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με
την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 43/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16 / 29-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 43 / 2014

ΘΕΜΑ 1Ο «Περί ορισμού μέλους της Σχολικής Επιτροπής για συγκρότηση της επιτροπής, για τα Σχολικά Συμβούλια του Ν. 1566/1985, για τα Σχολεία 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Κλωνιζάκη Μάρκου (Αντιπροέδρου), η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 105/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Μ. Κλωνιζάκης (Αντιπρόεδρος) 1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος)
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ν. Σκαρμούτσος Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ.
4.- Σ. Ποτάκης «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Γ. Κουκουμέλης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού μέλους της Σχολικής Επιτροπής για συγκρότηση της επιτροπής, για τα Σχολικά Συμβούλια του Ν. 1566/1985, για τα Σχολεία 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1566/1985, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (167/30-09-1985), σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρείς εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.
Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.
Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.
Επίσης στην παρ. 1 α του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 αναφέρει ότι:
Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρείς (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο.
Ύστερα απ’ αυτά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, πρέπει να ορίσει ένα μέλος από τα τακτικά μέλη της Σχολικής Επιτροπής, για κάθε Σχολείο ξεχωριστά, προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή, αφού με την υπ’ αριθ. 315 / 2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο ορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής (ΝΠΔΔ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενο από (9) μέλη:

Β.- Η Σχολική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε ορίσει στα υπόλοιπα σχολικά συμβούλια τα μέλη που θα συμμετάσχουν σε αυτά, πλην του 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου και το Εσπερινού Γυμνάσιο Κιάτου, όπου ανήκουν σε σχολικό συγκρότημα και εκ παραδρομής δεν ορίσαμε μέλη για τα εν λόγω Σχολεία.

Γ . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1566/1985 καθώς και την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ορίζει ένα μέλος στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, από τα τακτικά μέλη της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β .- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Κλωνιζάκης Μάρκος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Κουκουμέλης Γεώργιος
5.- Ποτάκης Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-10-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 54/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 54 / 2014

ΘΕΜΑ 7Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, για την προμήθεια Η/Υ
(ΕΚ – ΚΙΑΤΟΥ)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Γ. Κουκουμέλης Μέλος
3.- Β. Kελλάρης « 3.- Σ. Ποτάκης «
4.- Ν. Σκαρμούτσος «
5.- Π. Ψαράκης «
6.- Μ. Κλωνιζάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-
ΘΕΜΑ 7ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Περί προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 1o Eργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Διευθυντής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου κ. Κουτσονικόλας Αθανάσιος, με το υπ’ αριθ. 71/29-10-2014 έγγραφό του μας γνώρισε τα εξής:
Το 1ον Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου διαθέτει Εργαστήρια για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου.
Μεταξύ των άλλων, διαθέτουμε και δύο εργαστήρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ) με 13 και 14 Η/Υ αντίστοιχα, τα οποία μας τα είχε προμηθεύσει το Υπουργείο Παιδείας πριν από δέκα και πλέον χρόνια.
Με δεδομένο ότι τα εργαστήρια αυτά χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μαθητών του Τομέα Πληροφορικής, ενός Τομέα με τα ταχύτητα αναπτυσσόμενη τεχνολογία τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό, ο εξοπλισμός τους κρίνεται πλέον ανεπαρκής.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε για τις από μέρους σας ενέργειες για την αντικατάσταση (έστω και μέρους) του παραπάνω απαρχαιωμένου εξοπλισμού.
Έτσι σε πρώτη φάση ζητάμε την αντικατάσταση 10 Η/Υ των οποίων το κόστος εκτιμούμε περίπου στα 2.219,00 ευρώ.
Κατόπιν προσφορά από το ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (Θέση Σκληρή 196-00 με έδρα Μαγούλα Αττικής, ΑΦΜ: 094222211) Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου οι τιμές έχουν ως εξής:

1.- Για την αγορά δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς οθόνη

2.-Για την αγορά πέντε (5) οθόνες ποσού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
———————————————————————————————–
Καθαρή αξία ευρώ 1. 939,01
Φ. Π. Α. 23% ευρώ 445,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ 2.385,23

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το υπ’ αριθ. 71/29-10-2014 έγγραφο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς οθόνη και πέντε (5) οθόνες
για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.

2) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ως
εξής:
1. Τακτικό Μέλος τον κ. Κλωνιζάκη Μάρκο
2. Τακτικό Μέλος τον κ .Ψαράκη Παναγιώτη και
3. Τακτικό Μέλος την κ. Κελλάρη Βασίλειο

3) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στη ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (Θέση Σκληρή 196-00
με έδρα Μαγούλα Αττικής, ΑΦΜ: 094222211) Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι ποσού ( 2.385,23 ευρώ )
συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

4) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών.

5) Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.
Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια, και την υπογραφή της σύμβασης με την
προαναφερόμενη εταιρεία και

6) Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με
την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Κελλάρης Βασίλειος
3.- Σκαρμούτσος Νικόλαος
4.- Ψαράκης Παναγιώτης
5.- Κλωνιζάκης Μάρκος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26-11-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 55/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/25-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   55 / 2014

                                  

ΘΕΜΑ 8Ο  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, για εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   108/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- Γ.   Κουκουμέλης       Μέλος

3.- Β. Kελλάρης                    «                                              3.- Σ.   Ποτάκης                   «                                                       

4.- Ν. Σκαρμούτσος               «                                                  

5.- Π. Ψαράκης                     «

6.- Μ. Κλωνιζάκης                 «                                          

  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 8ον

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 8ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, για

εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού» ανέφερε ότι:

Ο Δ/ντής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου, κ. Κουτσονικόλας Αθανάσιος, με το υπ αριθ. 70/29-10-2014

έγγραφό του, μας ανακοίνωσε ότι, έχοντας υπόψη την παράγραφο κ του άρθρου 2 της σχετικής Γ2/6098/13-11-2001 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, στην οποία αναφέρεται: «O Δ/ντής του ΣΕΚ εισηγείται στην Σχολική Επιτροπή για την εκποίηση κατεστραμμένου εξοπλισμού και υλικών που υπάρχουν στο ΣΕΚ….», σας καταθέτουμε αντίγραφα πράξεων καταστροφής εξοπλισμού του Εργαστηρίου Αμαξωμάτων και του Εργαστηρίου Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, με αριθμούς:2/7-10-2014 και 4/7-10-2014 αντίστοιχα στις οποίες αναφέρονται τα κατεστραμμένα υλικά.

Προτείνουμε να αποσύρουμε τα υλικά αυτά σε κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτου, με πιθανή παραχώρηση, από το κέντρο αυτό, άλλων παρόμοιων λειτουργικών υλικών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε την πρόταση του πρακτικού καταστροφής με αριθμό 2/7-10-2014, όπου αναφέρει την πρόταση για την απόσυρση και εκποίηση από την Σχολική Επιτροπή των κάτωθι υλικών, λόγω του ότι είναι εντελώς κατεστραμμένα και ακατάλληλα προς χρήση των μαθητών για την εκπαίδευσή τους ως εξής:

A/A

Y Λ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤAΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΕΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1

Αυτικίνητο CITROEN     XANTHIA

     1

Kατεστραμμένο   λόγω χρήσης σε ασκήσεις

       23

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε την πρόταση του πρακτικού καταστροφής με αριθμό 4/07-10-2014, όπου αναφέρει την πρόταση για την απόσυρση και εκποίηση από την Σχολική Επιτροπή των κάτωθι υλικών, λόγω του ότι είναι εντελώς κατεστραμμένα και ακατάλληλα προς χρήση των μαθητών για την εκπαίδευσή τους ως εξής:

A/A

Y Λ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΤAΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΕΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1

Κινητήρας       FORD

1

 

11

2

Kινητήρας     LANCIA

1