Απόφαση 33/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 04-08-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 33 / 2014.

Περίληψη: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την διεξαγωγή της εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί από το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, στον Προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου,
(Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού) στις 16-08-2014 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4ην Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 64/28-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- K. Kελλάρης Μέλος
3.- Ε. Παπαθανασίου « 3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή «
4.- Π. Μεγαρίτης « 4.- Γ. Κουκουμέλης «
5.- Α. Βυτινιώτης «

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 2ΟΝ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την διεξαγωγή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, στον Προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου, (Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού) στις 16-08-2014» έθεσε υπόψη των μελών ότι το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, επιθυμεί να διοργανώσει εκδήλωση την 16ην Αυγούστου 2014, στον προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού) και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εν λόγω εκδήλωση πρέπει με απόφασή μας, να αναθέσουμε την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτη, όπως (Yπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, Καρέκλες- Ηχοληψία – Φωτισμός – Καθαριότητα χώρου- Σκηνή κ. λ. π).
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικώς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την διοργάνωση της εκδήλωσης .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Να διεξαχθεί η εκδήλωση από το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου στον Προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου,
(Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού) την 16ην Αυγούστου 2014.

2.- Αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσίας για την διεξαγωγή της εκδήλωσης όπως (Yπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, Καρέκλες- Ηχοληψία – Φωτισμός – Καθαριότητα χώρου- Σκηνή κ. λ. π). στoν κ. Κίκιρα Φώτιο του Κων/νου που εδρεύει στο Κιάτο οδός Σικυώνος αριθ. 24 με Α. Φ. Μ. 057689866 Δ. Ο. Υ Κορίνθου και Α. Δ. Τ. ΑΚ – 505525 έναντι αμοιβής 980,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή με Φ.Π.Α.23% (1.205,40) €.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με, τoν κ. Κίκιρα Φώτιο του Κων/νου που εδρεύει στο Κιάτο οδός Σικυώνος αριθ. 24 με Α. Φ. Μ. 057689866 Δ. Ο. Υ Κορίνθου και
Α. Δ. Τ. ΑΚ – 505525 έναντι αμοιβής 980,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή με Φ.Π.Α.23% (1.205,40) €.

4.- Η πληρωμή του κ. Κίκιρα Φώτιο του Κων/νου που εδρεύει στο Κιάτο οδός Σικυώνος αριθ. 24 με Α. Φ. Μ. 057689866 Δ. Ο. Υ Κορίνθου και Α. Δ. Τ. ΑΚ – 505525, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Λεονάρδο Αναστάσιο, 2) Βυτινιώτη Αλέξιο και γ) Παπαθανασίου Ελένη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Α. Λεονάρδος
3.- Ε. Παπαθανασίου
4.- Π. Μεγαρίτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-08-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 32/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 04-08-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 32 / 2014.

Περίληψη: «Συγκρότηση επιτροπής για την (Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων), εξουσιοδότηση του
Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή του αναδόχου και διάθεση της
σχετικής πίστωσης»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4ην Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 64/28-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- K. Kελλάρης Μέλος
3.- Ε. Παπαθανασίου « 3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή «
4.- Π. Μεγαρίτης « 4.- Γ. Κουκουμέλης «
5.- Α. Βυτινιώτης «

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 1ΟΝ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συγκρότηση επιτροπής για την (Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων), εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή του αναδόχου και διάθεση της σχετικής πίστωσης» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 17Α/2014 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 17A / 2014

ΘΕΜΑ 7Ο :«Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος
2014».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Γεώργιος Κουκουμέλης
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
4.-Κων/νος Κελλάρης 4.- Eλένη Παπαθανασίου
5.-Παναγιώτης Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.
————————————————————————————————————————

Θέμα 7ο (εκτός ημερήσιας διάταξης).

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πριν το πέρας της συνεδρίασης προσήλθε η υπάλληλος του Δήμου που απασχολείται με τις προμήθειες και είπε ότι πρέπει να ληφθεί επειγόντως σχετική απόφαση για το θέμα των προμηθειών του Νομικού προσώπου, που εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημήτριος Ζάρκος έθεσε το θέμα υπόψη της Επιτροπής και πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως
και κατεπειγόντως στην παρούσα συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης διενέργειας των απαραίτητων προμηθειών του Νομικού Προσώπου,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ.13/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και τις τοποθετήσεις των μελών του

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος αυτού εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτο και κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού.
3. Δεσμεύεται ότι η δαπάνη των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών(5.503,76€) που θα προκύψει για τα είδη καθαριότητας θα πληρωθεί από τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Κελλάρης Κων/νος
4.- Μεγαρίτης Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02-04-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για τις προμήθειες α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις υπ’ αριθ. 128/2014 και 176/2014 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, το από 03-07-2014 Πρακτικό και την από 08-07-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που έχει ως εξής:
α.- Λεονάρδος Αναστάσιος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β.- Παπαθανασίου Ελένη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ.- Βυτινιώτης Αλέξιος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπου την προμήθεια θα κάνει ο προμηθευτής Επαμεινώδας Παππά, που εδρεύει στο Κιάτο οδός Φιλλύρα αριθ. 33 με Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου Τηλ. 27420-22467. (Με βάση τον 5ον Τμηματικό Ενδεικτικό προϋπολογισμό).

2. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, θα παραδοθούν συνολικά στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 και Α.Φ.Μ. 073696206 Δ.Ο.Υ. Κιάτου, γεννηθείς την 26ην Ιουλίου 1973, στο Τ.Δ. Σικυώνος- Δ. Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή Επαμεινώδα Παππά που εδρεύει στο Κιάτο οδός Φιλλύρα αριθ. 33 με Α.Φ.Μ. 043878598 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

4.- Η πληρωμή του κ. Επαμεινώδα Παππά, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32 /2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Α. Λεονάρδος
3.- Ε. Παπαθανασίου
4.- Π. Μεγαρίτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-08-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 31/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/29-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   31/2014

                                  

ΘΕΜΑ 1Ο  «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 22.294,56€ προερχόμενο από τον Δήμο Σικυωνίων ως

                   ( Β’ κατανομή ) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

                   συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.   63/24-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-5 – δηλαδή:

                

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                      1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

2.- Α. Λεονάρδος             Μέλος                                          2.- K. Kελλάρης              Μέλος

3.- Ε. Παπαθανασίου         «                                                   3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή  «                                                      

4.- Π. Μεγαρίτης                 «                                                  4.- Γ. Κουκουμέλης             «

5.- Α. Βυτινιώτης                «                                                  

  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ 2ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (22.294, 56)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 277 /2014 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (22.294,56) €, (Β΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Β΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 (Β’ Κατανομή) και  

Β.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(22.294,56))€   στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ

4.000,00

2

2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.000,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

800,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

600,00

5

1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.000,00

6

1ον ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ- 2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ.

5.000,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ –ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΚΟΥΡΑΣ

1.000,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6.894,56

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

22.294,56

      

   Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι 22.294,56))€  

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος          Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης          Αλέξιος

                                                                                                      3.-Παππαθανασίου Ελένη

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης          Παναγιώτης

                                                                                                                                                                                                   

   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 30/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/29-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 30/2014.

Περίληψη: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2015»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 63/24-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- K. Kελλάρης Μέλος
3.- Ε. Παπαθανασίου « 3.- Ε. Καππαή – Καλπαξή «
4.- Π. Μεγαρίτης « 4.- Γ. Κουκουμέλης «
5.- Α. Βυτινιώτης «

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 1ΟΝ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ 17768/22-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για τις προμήθειες α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015 με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 19/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 35.000 1,032 36.120
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
2 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 15.000 1,032 15.480
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ
3 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 25.000 1,032 25.800
ΣΥΝΟΛΟ…. 75.000 1,032 77.400
Φ. Π. Α. 23% 17.802,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ……………………………………………….. 95.202,00

2. Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 και Α.Φ.Μ. 073696206 Δ.Ο.Υ. Κιάτου, γεννηθείς την 26ην Ιουλίου 1973, στο Τ.Δ. Σικυώνος- Δ. Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.

4. H παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων , με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30 /2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Α. Λεονάρδος
3.- Ε. Παπαθανασίου
4.- Π. Μεγαρίτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 29/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 10-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 29/ 2014

Περίληψη: «Περί καθορισμό όρων δημοπρασίας κυλικείου στο 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 48/04-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Κουκουμέλης
2.- Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Ελένη Καππαή – Καλπαξή
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Kων/νος Kελλάρης
4.- Ελένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Παναγιώτης Μεγαρίτης

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπ’ όψη αυτής την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων, τονίζει την ανάγκη εκμίσθωσης των κυλικείων για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού των Σχολείων, ακολουθεί διαλογική συζήτηση για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και
αποφασίζει ομόφωνα.

Α΄1. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου
του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου:

2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ως εξής :

Άρθρο 1ο

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος την 25ην Αυγούστου 2014 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ. σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εν λόγω δημοπρασία θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα ήτοι την 1ην Σεπτεμβρίου 204 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ.

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τρία (3) χρόνια, θα αρχίσει την 1ην Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2017.
Άρθρο 3ο

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στο Μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια που εφ’ όσον ζητηθεί πρέπει να χρεωθεί έχτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον υπάρχοντα παράλληλο μετρητή ρεύματος.

Άρθρο 4ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αφού πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι σύμφωνα με την Δ4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. . :
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική
επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου
δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
Άρθρο 6ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς δόσεις το χρόνο, ήτοι 1η δόση την 30 Νοεμβρίου, 2η δόση 28ην Φεβρουαρίου και την 3ην δόση την 31ην Μαϊου.
Άρθρο 7ο

Ο εκμεταλλευτής πρέπει να γνωρίζει ότι:
Α) Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να έχει στο κυλικείο, Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Σχετική η αριθ. Δ4/693/14-11-91 εγκύκλιος).
Β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον οργανισμό Ελευθέρων Επαγγελματιών (Σχετική η αριθμ. Δ4/467/8-8-91 εγκύκλιος) και
Γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας λειτουργίας (Σχετική η αριθ. Δ4/182/28-04-92 εγκύκλιος) .
Η μη τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων, εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι λόγος ανάκλησης της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

Άρθρο 9ο

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Άρθρο 10ο

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής που βρίσκεται στο Κιάτο στην οδό Γ. Γεννηματά αριθ. 2 (1ος Όροφος ) υπεύθυνος Γ. Λαλιώτης στα τηλέφωνα (27423-60124). Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Άρθρο 11ο

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 12ο

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.
Άρθρο 13ο

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 14ο

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά τη ν έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

Άρθρο 15ο

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.

Επίσης συγκροτεί την Επιτροπή Eλέγχου λειτουργίας του Σχολικού κυλικείου η οποία αποτελείται από:
1.- Tον Διευθυντή του Σχολείου κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο με αναπληρωματική την κ. Μανθοπούλου Αδαμαντία
Υποδ/τρια του Σχολείου.
2.- Ένα μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων την κ. Τζίμου Μαρία με αναπληρωματική την κ. Μανιώτη Αγγελική ,
από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
3.- Ένα μέλος της σχολικής επιτροπής κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, με αναπληρωτή τον κ. Κελλάρη Κων/νο
4.- Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας κ. Μπουβή Παναγιώτα με αναπληρώτρια την Κριεμπάρδη Ειρήνη.
5.- Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου την κ. Γκινάλα Γεράσιμο με αναπληρώτρια την κ. Κοντογιάννη Γεωργία.
Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής θα είναι ο Διευθυντής κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Α. Λεονάρδος
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Π. Μεγαρίτης
4.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 11 – 07 -2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 27/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 10-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 27/ 2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της κ. Παπαβασιλείου Κων/νας
σχετικά με τη διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου
καθώς και καταγγελία της μίσθωσης αυτής.)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 48/04-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Κουκουμέλης
2.- Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Ελένη Καππαή – Καλπαξή
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Kων/νος Kελλάρης
4.- Ελένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Παναγιώτης Μεγαρίτης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της κ. Παπαβασιλείου Κων/νας σχετικά με τη διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου καθώς και καταγγελία της μίσθωσης αυτής» εξέθεσε ότι :

Η Παπαβασιλείου Κων/να του Αθανασίου κάτοικος Μουλκίου – Ν. Κορινθίας, με υπ’ αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ-738423 και Α.Φ.Μ. 124246570 είναι μισθώτρια του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου από την 30ην Σεπτεμβρίου του έτους 2008 έως την 30ην Ιουνίου 2014, με βάση την υπ’ αριθ. 12/29-09-2008 πράξη της Επιτροπής διαγωνισμού και την υπ’ αριθ. 13/30-09-2008 πράξη της Σχολικής Επιτροπής.

Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε είκοσι επτά
Ευρώ και ογδόντα (27,80€) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου .
Στο Μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια που εφ’ όσον ζητηθεί πρέπει να χρεωθεί
έχτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον υπάρχοντα παράλληλο μετρητή ρεύματος.
Aκολούθως ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξέθεσε ότι με την υπ’ αριθ. 37/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει τη μείωση των μισθωμάτων των κυλικείων όλων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
1).- Η μείωση των μισθωμάτων να ανέρχεται σε ποσοστό 20% στην συμβατική υποχρέωση του εκμισθωτή.
2).- Η απόφαση να έχει αναδρομική ισχύ από 1/9/2012.
3).- Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης προκειμένου να κάνουν χρήση της παρούσας απόφασης για τον υπολογισμό του πρώτου τριμήνου
έτους 2012 και εφεξής.

Mε όλα τα ανωτέρω η κ. Παπαβασιλείου Κων/να του Αθανασίου με βάση τον υπολογισμό των δόσεων από τον Δ/ντή του Σχολείου προκύπτει πως για το Σχολικό έτος 2011 – 2012 οφείλει στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό (4.826,08)€ και για το Σχολικό Έτος 2012-2013 οφείλει ποσό (2.110,15) € και για το Σχολικό έτος 2013-2014 οφείλει ποσό (4.573,79) €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (11.510,02)€

Και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε Δικηγόρο για να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα των μισθωμάτων από την μισθώτρια του κυλικείου κ. Παπαβασιλείου Κων/να του Αθανασίου καθώς και καταγγελία της μίσθωσης αυτής.
Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις περί κυλικείων και τα σχετικά δικαιολογητικά του κυλικείου όπου είναι μισθώτρια η κ. Παπαβασιλείου Κων/να του Αθανασίου .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την καταγγελία της από 30-09-2008 σύμβασης μίσθωσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με μισθώτρια την κ. Παπαβασιλείου Κων/να του Αθανασίου, με υπ’ αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ-738423 και Α.Φ.Μ. 124246570.
Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Καλλιανιώτη Μαρίνα με Α.Μ. Δ.Σ.Κ. 523 και Α.Φ.Μ. 145728024 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου για να αναλάβει την διεκδίκηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του (ΝΠΔΔ), με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου, σύνταξη και κατάθεση διαταγής πληρωμής, δικαστικά ένσημα, λήξη σχετικού απογράφου, ένσημα , κοινοποιήσεις επιταγών προς εκτέλεση και έξοδα δικαστικού επιμελητή κατά της κ. Παπαβασιλείου Κων/να του Αθανασίου, με υπ’ αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ-738423 και Α.Φ.Μ. 124246570. μισθώτρια του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για τα Σχολικά Έτη 2011-2012-2013-2014, όπου το οφειλόμενο διεκδικούμενο ποσό ανέρχεται σε (11.510,02)€

H αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι στην τιμή των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00)€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι: Xιλίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (1.414,50€).

– Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, για την πληρωμή της εν λόγω Δικηγόρου με την εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Α. Λεονάρδος
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Π. Μεγαρίτης
4.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 11 – 07 -2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 26/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 10-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 26 / 2014

Περίληψη: «Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου
Γυμνασίου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 48/04-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Κουκουμέλης
2.- Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Ελένη Καππαή – Καλπαξή
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Kων/νος Kελλάρης
4.- Ελένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Παναγιώτης Μεγαρίτης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου ΚΙΑΤΟΥ.» αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων»
2. Την υπ’ αριθμ. 21/2014 πράξη της με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του ως άνω Κυλικείου
3.Το από 30-06-2014 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισμό.
Στη συνέχεια κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται:
α. Το αποτέλεσμα του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 30-06-2014, σύμφωνα με τον οποίο αναδείχθηκε ο κ. Oικονόμου Ηλίας του Βλασίου, με ετήσια προσφορά σαράντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (43,66€) ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας τα περισσότερα μόρια, ήτοι (87,32).
β. Την πρόταση της τριμελούς επιτροπής που προτείνει να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να ανατεθεί η μίσθωση του κυλικείου στον παρακάτω τελευταίο πλειοδότη.
2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον κ. Οικονόμου Ηλία του Βλασίου, στον οποίο αναθέτει τη μίσθωση
του κυλικείου με ετήσια προσφορά σαράντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (43,66€) ανά μαθητή.
και με εξαετή διάρκεια, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί.
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Α. Λεονάρδος
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Π. Μεγαρίτης
4.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 11 – 07 -2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 25/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 10-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 25 / 2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της Δόσχορη Αικατερίνης σχετικά με
τη διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-2ΟΥ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 48/04-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Κουκουμέλης
2.- Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Ελένη Καππαή – Καλπαξή
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Kων/νος Kελλάρης
4.- Ελένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Παναγιώτης Μεγαρίτης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της Δόσχορη Αικατερίνης σχετικά με τη διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-2ΟΥ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ» εξέθεσε ότι :

Η Αικατερίνη Δόσχορη του Ιωάννη, κάτοικος Λουτρακίου (Οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59), με υπ’ αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ-728019 και Α.Φ.Μ. 131892476 είναι μισθώτρια του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου από την 10ην Αυγούστου 2012 με βάση το διαγωνισμό ο ποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 14/2012 απόφαση της σχολικής επιτροπής και κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2012 απόφαση της ίδιας Σχολικής Επιτροπής
Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε εξήντα ένα
Ευρώ και δέκα λεπτά (61,10€) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου .
Στο Μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια που εφ’ όσον ζητηθεί πρέπει να χρεωθεί
έχτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον υπάρχοντα παράλληλο μετρητή ρεύματος.
Aκολούθως ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξέθεσε ότι με την υπ’ αριθ. 37/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει τη μείωση των μισθωμάτων των κυλικείων όλων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
1).- Η μείωση των μισθωμάτων να ανέρχεται σε ποσοστό 20% στην συμβατική υποχρέωση του εκμισθωτή.
2).- Η απόφαση να έχει αναδρομική ισχύ από 1/9/2012.
3).- Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης προκειμένου να κάνουν χρήση της παρούσας απόφασης για τον υπολογισμό του πρώτου τριμήνου
έτους 2012 και εφεξής.

Mε όλα τα ανωτέρω η κ. Δόσχορη Αικατερίνη με βάση τον υπολογισμό των δόσεων από τον Δ/ντή του Σχολείου προκύπτει πως για το Σχολικό έτος 2012 -2013 οφείλει στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό (7.724,20)€ και για το Σχολικό Έτος 2013-2014 οφείλει ποσό (7.460,33)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (15.184,53)€

Και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε Δικηγόρο για να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα των μισθωμάτων από την μισθώτρια του κυλικείου κ. Δόσχορη Αικατερίνη..
Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις περί κυλικείων και τα σχετικά δικαιολογητικά του κυλικείου όπου είναι μισθώτρια η κ. Δόσχορη Αικατερίνης του Ιωάννη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Καλλιανιώτη Μαρίνα με Α.Μ. Δ.Σ.Κ. 523 και Α.Φ.Μ. 145728024 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, για να αναλάβει την διεκδίκηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του (ΝΠΔΔ), με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου, σύνταξη και κατάθεση διαταγής πληρωμής, δικαστικά ένσημα, λήξη σχετικού απογράφου, ένσημα , κοινοποιήσεις επιταγών προς εκτέλεση και έξοδα δικαστικού επιμελητή κατά της κ. Αικατερίνη Δόσχορης του Ιωάννη κατοίκου Λουτρακίου οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59, μισθώτρια του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-2ΟΥ ΓΕΛ Κιάτου για τα Σχολικά Έτη 2012-2013-2014, όπου το οφειλόμενο διεκδικούμενο ποσό ανέρχεται σε (15.184,53)€

H αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι στην τιμή των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00)€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι: Xιλίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (1.414,50€).

– Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, για την πληρωμή της εν λόγω Δικηγόρου με την εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/ 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Α. Λεονάρδος
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Π. Μεγαρίτης
4.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 11 – 07 -2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 24/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 10-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 24 / 2014

Περίληψη: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και
παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν. Π, Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 48/04-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Κουκουμέλης
2.- Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Ελένη Καππαή – Καλπαξή
3.- Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Kων/νος Kελλάρης
4.- Ελένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Παναγιώτης Μεγαρίτης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π,Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων)» εξέθεσε ότι :
Στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων απαρτίζεται από επτά (7) σχολεία και λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας (Α. Π. Δ, τιμολόγια, βιβλίο εσόδων – εξόδων ,απολογισμός σχολικών συμβουλίων κ.λ.π) χρειάζεται άτομο με ειδικευμένες γνώσεις για την οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στερούμενη Οικονομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναθέσει την εργασία σε λογιστή (Λογιστικό γραφείο) την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ώστε να λειτουργήσει το Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς προβλήματα οικονομικής διαχείρισης.
Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών, σε Λογιστή.
2.- Αναθέτει την απευθείας ανάθεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών στον λογιστή Γιώργο Τσολάκο του Σωτηρίου, όπου τηρεί Λογιστικό Γραφείο με έδρα το Κιάτο επί της Πλατείας Πλουμιστού με Α.Φ.Μ. 058402913 Δ. Ο. Υ. Κορίνθου, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 30-06-2015 ως εξής: Οικονομική Διαχείριση , λογιστική υποστήριξη και διαπεραίωση των φοροτεχνικών υποθέσεων (όπως απολογισμός Σχολικών συμβουλίων, Α.Π.Δ, βιβλίο εσόδων –εξόδων, τιμολόγια κ.λ.π). έναντι αμοιβής δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. ανά σχολικό έτος, στο ποσό αυτό θα γίνουν οι ανάλογες κρατήσεις (Φόρος εισοδήματος 20%)
3.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την πληρωμή του εν λόγω λογιστή.
4.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, για την υπογραφή της σύμβασης , με τον προαναφερόμενο Λογιστή και
5.-Η πληρωμή του θα γίνεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο με την
εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον λογιστή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Α. Λεονάρδος
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Π. Μεγαρίτης
4.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 11 – 07 -2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 34/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 22-08-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 34 / 2014.

Περίληψη: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το
Σχολικό Έτος 2014-2015»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 72/18-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
– 5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- K. Kελλάρης Μέλος
3.- Ε. Παπαθανασίου « 3 .- Ε. Καππαή – Καλπαξή «
4.- Π. Μεγαρίτης « 4.- Γ. Κουκουμέλης «
5.- Α. Βυτινιώτης «

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό έτος 2014-2015» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2014-2015 καθίσταται ανάγκη η απολύμανση –μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Π .Α .Σ – ΣΕΚ & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για το σκοπό αυτό έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας δύο (2) προσφορές ήτοι:
1ην Προσφορά : Του eco-πόλης (ΡΕST CONTROL) Κώστας Ποντικόπουλος (Γεωπόνος), με το ποσό των
3.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 3.690,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

2ην Προσφορά : Του earth-control Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 2.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή
2.829,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

Και πρέπει με απόφασή μας να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.
Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
6.- Την συμφερότερη προσφορά Του earth-control Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 2.300,00€
χωρίς Φ.Π.Α. ή 2.829,00€ με Φ.Π.Α. 23%.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Να γίνει η απολύμανση των παρακάτω Σχολικών Κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

2.- Αναθέτει απευθείας την εργασία απολύμανση –μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στον (earth-control ) Καρανικόλα Στυλιανό, που εδρεύει στο Κιάτο οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 5, με Α. Φ. Μ. 059857390 Δ. Ο. Υ Κορίνθου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής με αριθ. 129111/9-6-2009 καθώς και άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους με αριθ. 129111/9-6-2009, έναντι αμοιβής 2.300,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή 2.829,00 € με Φ.Π.Α. διότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Καρανικόλα Στυλιανό.

4.- Η πληρωμή του κ. Καρανικόλα Στυλιανού, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Ελένη Παπαθανασίου , β) Αναστάσιο Λεονάρδο και γ) Αλέξιο Βυτινιώτη.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Α. Βυτινιώτης
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Α. Λεονάρδος
3.- Ε. Παπαθανασίου
4.- Π. Μεγαρίτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-08-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 22/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 20-06-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   22 / 2014

Περίληψη: «Επιχορήγηση στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου ποσού 729,64€ προερχόμενο από το Ινστιτούτο

                     Εκπαίδευσης»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην     Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 32/16-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 — ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Kων/νος           Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                   2.- Ελένη               Καππαή – Καλπαξή

3.- Γεώργιος         Κουκουμέλης                                               3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Ελένη               Παπαθανασίου                                            

5.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης

6.- Αλέξιος            Βυτινιώτης

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θ έ μ α: 1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιχορήγηση στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου ποσού 729,64€ προερχόμενο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης»   εξέθεσε ότι:

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης χρηματοδότησε την Σχολική μας Επιτροπή στο λογαριασμό που τηρούμε στην Τράπεζα Πειραιώς με τα παρακάτω ποσά ως εξής:

1.- Στις 10-10-2013   με το ποσό των 189,25 €

2.- Στις 10-10-2013   με το ποσό των 140,00€ και

3.- Στις 10-10-2013   με το ποσό των 400,39€

         Σ Υ Ν Ο Λ Ο:                              729,64€

 

Το ανωτέρω ποσό αφορά λειτουργικά έξοδα για το 1ον Γυμνάσιο Κιάτου έτους 2013, για τα σεμινάρια που διοργανώνονται στους κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες απότο Ινστιτούτο Εκπαίδευσηςκαι πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό των 729,64€  2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την επιχορήγηση στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου με το αντίστοιχο ποσό 729,64€ .

                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου και

2.- Είδε τις σχετικές κατανομές από το ινστιτούτο Εκπαίδευσης στον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής.

                                                          

                                    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      

Α.- Αποδέχεται το ποσότων   επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (729,64€ ) το οποίο προέρχεται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για τα σεμινάρια που έγιναν στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου το έτος 2013, ως κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Σχολείου.

    

Β.- Κατανέμει το ποσότων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (729,64€ ) στο 1ον

     Γυμνάσιο Κιάτου:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ           ΚΙΑΤΟΥ

729,64

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

729,64

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως επιχορηγήσει το 1ον Γυμνάσιο Κιάτου με το ποσό αυτό ήτοι: (729,64)€.

                      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Π. Μεγαρίτης

                                                                                                           2.- Γ.  Κουκουμέλης

                                                                                                           3.- Ε.  Παπαθανασίου

                                                                                                           4.- Α.  Λεονάρδος

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                           5.- Α. Βυτινιώτης

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                  Κιάτο 24-06-2014

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 23/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  8  /  20-06-2014 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   23 / 2014

 

Περίληψη:  «Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως  τακτική

                   επιχορήγηση για το έτος 2014,  κατανομή της πίστωσης στα  αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών

                   Κοινοτήτων και  εξουσιοδότηση  του Προέδρου για την είσπραξη  των χρημάτων από τον Δήμο.»

 

     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  20ην       Ιουνίου του έτους  2014  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30  μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 32/16-06-2014 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 — ήτοι:

               

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                        1.- Kων/νος           Kελλάρης 

2.- Αναστάσιος      Λεονάρδος                                                   2.- Ελένη                Καππαή – Καλπαξή

3.- Γεώργιος          Κουκουμέλης                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου  ΕΠΑΛ

4.- Ελένη               Παπαθανασίου                                             

5.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης

6.- Αλέξιος            Βυτινιώτης 

 

  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως  τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014,  κατανομή της πίστωσης στα  αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση  του Προέδρου για την είσπραξη  των χρημάτων από τον Δήμο.»   εξέθεσε ότι:

1)     Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση  των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου  στην παρ.  β του άρθρου 2  (Πόροι του Νομικού Προσώπου)  αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.000)€ και

2)      Η ανωτέρω απόφαση  έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ 1324/16-6-2011 ΦΕΚ , που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

και πρέπει με απόφασή μας.

 

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό, των 23.000,00€   2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή στα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

 

                                                           Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την υπ’ αρ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών

      καθώς και

3.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ.

                                                          

 

 

                                   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των    είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 ) €  το οποίο προέρχεται  από  ετήσια τακτική

      επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2014 .

 

Β.- Κατανέμει  το ποσό  των είκοσι τριών  χιλιάδων (23.000,00 )€  στα αντίστοιχα Συμβούλια  των Σχολικών

      Κοινοτήτων ως  εξής:   

 

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ

1

1ον  ΓΥΜΝΑΣΙΟ           ΚΙΑΤΟΥ

3.120,00

2

2ον  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

3.030,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ        ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.350,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ        ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.350,00

5

1ον  ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ

8.700,00

6

1ον  ΓΕΛ        ΚΙΑΤΟΥ

3.000,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ   ΓΚΟΥΡΑΣ

                                          2.000,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                             450,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

23.000,00

 

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.  Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των  είκοσι τριών  χιλιάδων  (23.000,00)€

 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                            1.-  Π.  Μεγαρίτης

                                                                                                            2.-  Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                            3.-  Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                            4.-  Α. Λεονάρδος

Ζάρκος    Δημήτριος                                                                            5.-  Α. Βυτινιώτης

 

 

                                                   Ακριβές  Αντίγραφο

                                                    Κιάτο  24-06-2014

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  8  /  20-06-2014 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   23 / 2014

 

Περίληψη:  «Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως  τακτική

                   επιχορήγηση για το έτος 2014,  κατανομή της πίστωσης στα  αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών

                   Κοινοτήτων και  εξουσιοδότηση  του Προέδρου για την είσπραξη  των χρημάτων από τον Δήμο.»

 

     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  20ην       Ιουνίου του έτους  2014  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30  μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 32/16-06-2014 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 6 — ήτοι:

               

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                        1.- Kων/νος           Kελλάρης 

2.- Αναστάσιος      Λεονάρδος                                                   2.- Ελένη                Καππαή – Καλπαξή

3.- Γεώργιος          Κουκουμέλης                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών του 1ου  ΕΠΑΛ

4.- Ελένη               Παπαθανασίου                                             

5.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης

6.- Αλέξιος            Βυτινιώτης 

 

  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως  τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014,  κατανομή της πίστωσης στα  αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση  του Προέδρου για την είσπραξη  των χρημάτων από τον Δήμο.»   εξέθεσε ότι:

1)     Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση  των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου  στην παρ.  β του άρθρου 2  (Πόροι του Νομικού Προσώπου)  αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.000)€ και

2)      Η ανωτέρω απόφαση  έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ 1324/16-6-2011 ΦΕΚ , που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

και πρέπει με απόφασή μας.

 

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό, των 23.000,00€   2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή στα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

 

                                                           Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την υπ’ αρ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών

      καθώς και

3.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ.

 

                                                           

 

 

                                     

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των    είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 ) €  το οποίο προέρχεται  από  ετήσια τακτική

      επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2014 .

 

Β.- Κατανέμει  το ποσό  των είκοσι τριών  χιλιάδων (23.000,00 )€  στα αντίστοιχα Συμβούλια  των Σχολικών

      Κοινοτήτων ως  εξής:   

 

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ

1

1ον  ΓΥΜΝΑΣΙΟ           ΚΙΑΤΟΥ

3.120,00

2

2ον  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

3.030,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ        ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.350,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ        ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.350,00

5

1ον  ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ

8.700,00

6

1ον  ΓΕΛ        ΚΙΑΤΟΥ

3.000,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ   ΓΚΟΥΡΑΣ

                                          2.000,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                             450,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

23.000,00

 

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.  Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των  είκοσι τριών  χιλιάδων  (23.000,00)€

 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                            1.-  Π.  Μεγαρίτης

                                                                                                            2.-  Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                            3.-  Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                            4.-  Α. Λεονάρδος

Ζάρκος    Δημήτριος                                                                            5.-  Α. Βυτινιώτης

 

 

                                                   Ακριβές  Αντίγραφο

                                                    Κιάτο  24-06-2014

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 1/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.∆.∆)
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28

ΚΑιάΔτοΑ:28Β-0Ι5Ι9-2Ο01Κ4 3Ξ-Θ5Μ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Νόµου 1566/1985 «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Το Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114, τ. Α΄/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» άρθρο 243.
4. Την αριθµ.∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ. Β΄, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
5.Τις 26168/∆4/28-2-2008, 41402/∆4/3-4-2008 και 44781/4/2008 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκµίσθωση σχολικών κυλικείων»
6. Τις διατάξεις της παρ. 8 της Αρ. 64321/∆4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δηµόσιων σχολείων»
7. Το άρθρο 103 του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.
8. Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Περί καθορισµό λειτουργίας των σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών, όπου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (318/25-02-2011).
9.Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισµός για τη µίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυµνασίου Κιάτου, για την εξυπηρέτηση των µαθητών και του Προσωπικού του Γυµνασίου.
10.- Την αριθµ. 21/2014 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής «Περί καθορισµού όρων δηµοπρασίας κυλικείων .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε I
Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας για το διαγωνισµό του κυλικείου του 1ου Γυµνασίου Κιάτου που θα γίνει την 30ην Ιουνίου 2014 ως εξής:
Α.- Για 1ΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.- Η ∆ιευθύντρια του 1ου Γυµνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη ∆ήµητρα .
2.- Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκος ∆ηµήτριος και
3.-Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Μακρή-Θεοδωροπούλου
Σωτηρία. (Κλεισθένους 18 Κιάτο, Τηλ. 27410-41010 και Κιν. 6942590539)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.- Η Υποδιευθύντρια του 1ου Γυµνασίου Κιάτου κ. Αλεξίου Αγγελική.
2.- Το Μέλος της Σχολικής Επιτροπής κ. Κελλάρης Κων/νος
3.- Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου Γυµνασίου Κιάτου κ. Τζιά Παύλο (Κιν.6974005580)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΖΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 21/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

(ΝΠ∆∆)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/27-05-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Αριθµός Απόφασης 21/2014

Περίληψη: «Περί καθορισµού όρων δηµοπρασίας κυλικείου, στο 1oν Γυµνάσιο Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην Μαϊου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 13:30 µ. µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του ∆ηµητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθµ. 27 / 16-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- µελών βρέθηκαν παρόντα µέλη -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ

1.- ∆ηµήτριος

Ζάρκος

(Πρόεδρος)

1.- Αναστάσιος

Λεονάρδος

2.- Kων/νος

Kελλάρης

 

2.- Ελένη

Καππαή Καλπαξή

3.- Γεώργιος

Κουκουµέλης

 

3.- Ελένη

Παπαθανασίου

4.- Αλέξιος Βυτινιώτης 4.- Εκπρόσωπος µαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ
5.- Παναγιώτης Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του ∆ήµου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ µ α 1ον

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος ∆ηµήτριος, εισηγούµενος το 1ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπ’ όψη αυτής την 64321/∆4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δηµοσίων Σχολείων, τονίζει την ανάγκη εκµίσθωσης των κυλικείων για την εξυπηρέτηση των µαθητών και του προσωπικού των Σχολείων, ακολουθεί διαλογική συζήτηση για τον καθορισµό των όρων συµµετοχής στο διαγωνισµό και
αποφασίζει οµόφωνα.

Α΄1. Προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές για τη µίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυµνασίου Κιάτου:

2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός, ως εξής :

Άρθρο 1ο

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηµατά 2 , 1ος όροφος ως εξής:

1.- Για το 1oν Γυµνάσιο Κιάτου, την 30ην Ιουνίου 2014 , ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π. µ. έως 12: 00 π. µ.

Η διάρκεια της εκµίσθωσης θα είναι έξι (6) χρόνια, θα αρχίσει την 1η Ιουλίου του έτους 2014 και θα λήξει την 30η
Ιουνίου του έτους 2020.
Άρθρο 3ο

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφεροµένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά µαθητή ετησίως (189 εργάσιµες ηµέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού.

Άρθρο 4ο

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισµού, το ποσό θα επιστραφεί µε τη λήξη του διαγωνισµού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της σύµβασης, αφού πρέπει να καταβάλλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου
µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της
Σχολικής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του κάθε ενδιαφερόµενου στον πλειοδοτικό διαγωνισµό είναι σύµφωνα µε την
∆4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. . :
α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
β) Έγγραφη οικονοµική προσφορά που εµπεριέχει το προσφερόµενο ποσό σε ευρώ για κάθε µαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση µονογράφεται από τον ενδιαφερόµενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη
µονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή. δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου δηµοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
Άρθρο 6ο

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε τρείς δόσεις το χρόνο, ήτοι 1η δόση την 30 Νοεµβρίου, 2η δόση 28ην
Φεβρουαρίου και την 3ην δόση την 31ην Μαϊου.
Άρθρο 7ο

Ο εκµεταλλευτής πρέπει να γνωρίζει ότι:
Α) Ο επιτυχών του διαγωνισµού υποχρεούται να έχει στο κυλικείο, Φορολογική Ταµειακή Μηχανή (Σχετική η αριθ.
∆4/693/14-11-91 εγκύκλιος).
Β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον οργανισµό Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Σχετική η αριθµ. ∆4/467/8-8-91
εγκύκλιος) και
Γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας λειτουργίας (Σχετική η αριθ. ∆4/182/28-04-92
εγκύκλιος) .
Η µη τήρηση των παραπάνω δεσµεύσεων, εντός προθεσµίας οκτώ (8) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, θα είναι λόγος ανάκλησης της σύµβασης.

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή µερική παραχώρησή του σε άλλο άτοµο.

Άρθρο 9ο

Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νοµοθεσία και να συµµορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆Υ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά, µε την οποία καθορίζονται τα προσφερόµενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Άρθρο 10ο

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή µέσω του ∆ιευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσµία για την προσκόµιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πλην της χρηµατικής εγγύησης ή της εγγυητικής
επιστολής, τα οποία κατατίθενται µαζί µε την προσφορά.

Άρθρο 11ο

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόµιµες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση
µη ύπαρξης ενδιαφεροµένων για απευθείας ανάθεση, µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτοµα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν µπορεί να είναι δυσµενέστεροι των προβλεποµένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 12ο

Η προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού διαγωνισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών.
Άρθρο 13ο

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 14ο

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη ν έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους, ως εκπρόθεσµες.

Άρθρο 15ο

Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού υποβάλλεται µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρµόδια για την κατακύρωση του διαγωνισµού, προκειµένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθµό µορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκοµίσουν την επόµενη εργάσιµη ηµέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναλαµβάνεται κάθε επόµενη εργάσιµη ηµέρα µέχρι να υπάρξει πλειοδότης µε τον υψηλότερο αριθµό µορίων.

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκµισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . ∆ύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

Το αποτέλεσµα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής
Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.

Επίσης συγκροτεί την Επιτροπή Eλέγχου λειτουργίας του Σχολικού κυλικείου η οποία αποτελείται από:
1.- Tην ∆ιευθύντρια του Σχολείου κ. Βυτινιώτη ∆ήµητρα.
2.- Ένα µέλος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων την κ. Μακρή – Θεοδωροπούλου Σωτηρία, µε αναπληρωτή τον κ.
Τζιά Παύλο.
3.- Ένα µέλος της σχολικής επιτροπής κ. Κουκουµέλη Γεώργιο, µε αναπληρωτή τον κ. Κελλάρη Κων/νο.
4.- Ένα µέλος της Μαθητικής Κοινότητας Κουκουµέλη Νικόλαο µε αναπληρωτή τον Κουλουκάκη Παναγιώτη.
5.- Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου την κ. Αλεξίου Αγγελική µε αναπληρωτή την κ. Καρανικόλα Αικατερίνη.
Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής θα είναι η ∆ιευθύντρια κ. Βυτινιώτη ∆ήµητρα.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 21 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζάρκος ∆ηµήτριος

1.- K. Kελλάρης
2.- Γ. Κουκουµέλης
3.- Α. Βυτινιώτης
4.- Π. Μεγαρίτης

Ακριβές Αντίγραφο
Κιάτο 27-05-2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ζάρκος ∆ηµήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 20/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

(ΝΠ∆∆)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/05-05-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Αριθµός Απόφασης 20/2014

ΘΕΜΑ 2Ο : «Περί παραχωρήσεως αίθουσας του 2ου Γυµνασίου και Eσπερινού Κιάτου για το Πρόγραµµα
(Οδυσσέας)».

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 5ην Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα ώρα
13:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του ∆ηµητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθµ. 25/30-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο –9- µελών βρέθηκαν παρόντα µέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-∆ηµήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Γεώργιος Κουκουµέλης
3.-Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Κων/νος Κελλάρης
4.-Eλένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος µαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.-Παναγιώτης Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του ∆ήµου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.
——————————————————————————————————————————————————————
Θέµα 3ον

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος ∆ηµήτριος, εισηγούµενος το 3ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί παραχωρήσεως αίθουσας του 2ου Γυµνασίου και Eσπερινού Κιάτου για το Πρόγραµµα (Οδυσσέας)» έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:

Η κ. Κοντογιάννη Ειρήνη του Ιωάννη, µε την από 20-03-2014 αίτησή της, µας ζητεί όπως παραχωρήσουµε µία αίθουσα προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 175 ωρών, τα µαθήµατα θα γίνονται τις πρωϊνές και απογεµατινές ώρες περίπου 2-3- φορές την εβδοµάδα
Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου µετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 2ου Γυµνασίου και Εσπερινού Κιάτου, στο Ίδρυµα Νεολαίας Και ∆ιά Βίου Μάθησης, για την υλοποίηση του σεµιναρίου «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό- Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7) διάρκειας 175 ωρών, όπου θα πραγµατοποιείται κάθε ∆ευτέρα-Πέµπτη- Παρασκευή έως 23-05-2014 και µετά από 28/05/2014 κάθε ∆ευτέρα-Τετάρτη- Πέµπτη και Παρασκευή έως την λήξη 17-
07-2014, µε τους κάτωθι όρους.
Α) Αποκατάσταση ζηµιών που τυχόν υπάρξουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.
Β) Καθαρισµός των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν µε την ευθύνη και την φροντίδα της κ. Κοντογιάννη Ειρήνη αφού έρθει σε συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή 2ου Γυµνασίου και Εσπερινού Κιάτου κ. Ποτάκη Σταύρο.
Γ) Σεβασµός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή του σεµιναρίου.

.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 20 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος ∆ηµήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Παπαθανασίου Ελένη
4.- Μεγαρίτης Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασµα

Κιάτο 05-05-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος ∆ηµήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 19/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

(ΝΠ∆∆)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/05-05-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Αριθµός Απόφασης 19/2014

ΘΕΜΑ 2Ο : «Περί έκτακτης χορήγησης στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου για συµµετοχή του Σχολείου στο Αρχαίο
∆ράµα Συρακουσών».

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 5ην Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα ώρα
13:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του ∆ηµητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθµ. 25/30-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο –9- µελών βρέθηκαν παρόντα µέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-∆ηµήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Γεώργιος Κουκουµέλης
3.-Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Κων/νος Κελλάρης
4.-Eλένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος µαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.-Παναγιώτης Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του ∆ήµου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.
——————————————————————————————————————————————————————
Θέµα 2ον

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος ∆ηµήτριος, εισηγούµενος το 2ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί έκτακτης χορήγησης στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου για συµµετοχή του Σχολείου στο Αρχαίο ∆ράµα Συρακουσών» έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:

Το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου µετά από προφορική αίτησή του, αιτείται όπως τους επιχορηγήσουµε µε το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) προκειµένου να πραγµατοποιήσει εκπαιδευτική εκδροµή και συµµετάσχει στο Αρχαίο
∆ράµα Συρακουσών, εντός του µηνός Μαϊου 2014.

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου µετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α

1.- Την επιχορήγηση στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, µε το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, προκειµένου να συµµετάσχει σε εκπαιδευτική εκδροµή στο Αρχαίο ∆ράµα Συρακουσών εντός του µηνός Μαϊου 2014.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, µε αριθµό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω επιχορήγηση του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, µέσω του Συµβουλίου της σχολικής Κοινότητας του σχολικού Συγκροτήµατος (1ου ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ- ΣΕΚ-
2ον ΓΕΛ Κιάτου του ∆ήµου Σικυωνίων, µε βάση την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών).

.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 19/2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος ∆ηµήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Παπαθανασίου Ελένη
4.- Μεγαρίτης Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασµα

Κιάτο 05-05-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος ∆ηµήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 18/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
∆ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

(ΝΠ∆∆)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/05-05-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Αριθµός Απόφασης 18/2014

ΘΕΜΑ 1Ο : «Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας, συντήρησης µετασχηµατιστή 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑΣ – ΣΕΚ-2ου ΓΕΛ Kιάτου»

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 5ην Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα ώρα
13:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του ∆ηµητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθµ. 25/30-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα µέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο –9- µελών βρέθηκαν παρόντα µέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-∆ηµήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.- Γεώργιος Κουκουµέλης
3.-Αλέξιος Βυτινιώτης 3.- Κων/νος Κελλάρης
4.-Eλένη Παπαθανασίου 4.- Εκπρόσωπος µαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ
5.-Παναγιώτης Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του ∆ήµου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.
——————————————————————————————————————————————————————
Θέµα 1ον

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος ∆ηµήτριος, εισηγούµενος το 1ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας, συντήρησης µετασχηµατιστή 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-
2ου ΓΕΛ Κιάτου» έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:

Στο σχολικό συγκρότηµα του 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-2ου ΓΕΛ Κιάτου, υπάρχει µετασχηµατιστής της ∆ΕΗ, που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια και χρήζει άµεσης συντήρησης για την καλή λειτουργία του.
Ακολούθως ο πρόεδρος είπε πως µας υπέβαλε την από 25-02-2014 προσφορά ο κ. Κων/νος Σπηλιώτης ποσού 2.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 23% Φ.Π.Α. (644,00€) = 3.444,00€ συνολικό ποσό.

Στη συνέχεια µε το υπ’ αριθ. 24/30-04-2014 έγγραφό µας, είχαµε κάνει αρχικό αίτηµα για συντήρηση
µετασχηµατιστή του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 2ου ΓΕΛ Κιάτου, όπου το εγγράψαµε στο µητρώο δηµοσίων συµβάσεων µε αριθµό 14REQ002018085 2014-04-30

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την προσφορά που µας υποβλήθηκε καθώς και την ανάγκη συντήρησης του εν λόγω µετασχηµατιστή, µετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της συντήρησης του µετασχηµατιστή που βρίσκεται στο 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-2ου ΓΕΛ Κιάτου.

2. Συγκροτεί τριµελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω εργασίας αποτελούµενη ως εξής:
α. Τακτικό Μέλος τον κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη
β. Τακτικό Μέλος τον κ. Λεονάρδο Αναστάσιος και γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο

3. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της εργασίας στον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Κων/νο Σπηλιώτη , µε έδρα το Κιάτο, οδός Φιλλύρα αριθ. 11 έναντι ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.444,00)€ συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α 23%, στις εργασίες που αναγράφονται στην από 25-02-2014 προσφορά του κ. Κων/νου Σπηλιώτη.

4.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για τις εργασίες που αναφέρονται στην από 25-02-2014 προσφορά του κ. Κων/νου Σπηλιώτη .

5.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σικυωνίων, µε αριθµό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην σύµβαση µε τον κ. Κων/νο Σπηλιώτη για την εν λόγω εργασία.

6. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο ∆ηµήτριο, µε
την εξόφληση του τιµολογίου από τον κ. Σπηλιώτη, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 18 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος ∆ηµήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Παπαθανασίου Ελένη
4.- Μεγαρίτης Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασµα

Κιάτο 05-05-2014

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος ∆ηµήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 16/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   16/2014

                                  

ΘΕΜΑ 5Ο : «Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοτυπιών στον κ. Οικονόμου».

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                  1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Γεώργιος Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ                                          

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                      4.- Eλένη Παπαθανασίου

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————–

   O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 5ον θέμα «Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης στον κ. Οικονόμου»της ημερήσιας διάταξης ανέφερε, ότι το ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» συστάθηκε ως γνωστόν το έτος 2011, και δεν διαθέτει υλικό γραφικής ύλης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Γραφείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Κιάτο και ειδικότερα στο Δημαρχείο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2, για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπιών που θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία της εν λόγο Σχολικής Επιτροπής και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).

Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.

Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπιών στον κ. Οικονόμου.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ. Παναγιώτη Μεγαρίτη

       β. Τακτικό Μέλος τον κ. Κων/νο       Κελλάρη   και                                                     

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Βυτινιώτη     Αλέξιο.

3. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στον κ. Οικονόμου , με έδρα την Κόρινθο, οδός

        Εθν. Αντιστάσεως 3, με ΑΦΜ 999754596 έναντι ποσού εξήντα οκτώ ευρώ και έντεκα λεπτών ( 68,11€ ).

       συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

   4. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια της παραπάνω γραφικής ύλης και φωτοτυπιών , όπου θα έχει

         ισχύει για όλο το έτος 2014.

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

     Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

   την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

.

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2014 και υπογράφεται ως έπεται.

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      

                                                                                            

                                                            

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-04-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 15/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   15/2014

                                  

ΘΕΜΑ 4Ο : «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή της κ. Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη εκμισθώτρια του κυλικείου του 1ου EΠΑΛ- ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ- 2Ο ΓΕΛ Κιάτου , στις 02-04-2014»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Ελένη              Καππαή Καλπαξή

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Γεώργιος        Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Eλένη             Παπαθανασίου

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                     4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ                                          

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή της κ. Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη εκμισθώτρια του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ- ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ- 2Ο ΓΕΛ Κιάτου , στις 02-04-2014».Έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Αικατερίνη Δόσχορη του Ιωάννη, κάτοικος Λουτρακίου (Οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59) υπέβαλε Ενώπιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου Αγωγή με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 104/ΜΘ104/2013 κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Σικυωνίων με έδρα το Κιάτο οδός Γ. Γεννηματά αριθ. 2, και ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της και να μειωθεί στο εναγόμενο σήμερα καταβαλλόμενο ανά μαθητή μίσθωμα του στο ιστορικό αναφερομένου κυλικείου που έχει μισθώσει από το εναγόμενο και να καθορισθεί στο ποσό των 20,00€ για το χρονικό διάστημα από την υποβολή στο εναγόμενο της ως άνω και με το αυτό αίτημα εγγράφου αιτήσεώς μου, ήτοι από 30.06.2013 άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι πέρατος της συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως, ήτοι μέχρι 30-06-2018.

Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να μου καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ήδη καταβληθέντων ή καταβληθησομένων από εμένα μισθωμάτων και εκείνων που θα προκύψουν κατόπιν της επιδικασθησομένης αναπροσαρμογής, από 30.06.2013 άλλως από το Σεπτέμβριο του 2013 άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση.

Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς το καταψηφιστικό της μέρος και

Να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου το σύνολο της δικαστικής μου δαπάνης και της δικηγορικής αμοιβής ως μόνου υπαιτίου προσκλήσεως της παρούσας δίκης.

   Και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε Δικηγόρο για να αντικρούσει την εν λόγω αγωγή .

   Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την αγωγή της κ. Δόσχορη Αικατερίνης του Ιωάννη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γαβριήλ   Τασούλη για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του (ΝΠΔΔ), με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στη συζήτηση με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 104/ΜΘ104/2013 Αγωγή της κ. Αικατερίνη Δόσχορης του Ιωάννη κατοίκου Λουτρακίου οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59, που θα παραστεί την 2ην Απριλίου 2014 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή οποτεδήποτε   άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

H αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι στην τιμή των χιλίων ευρώ (1.000€) πλέον ΦΠΑ 23% διακόσια τριάντα ευρώ (230, 00€) , συνολικά δηλαδή χιλίων διακοσίων τριάντα ευρώ (1.230,00€).

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      

                                                                                            

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-04-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 14/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   14/2014

                                  

ΘΕΜΑ 3Ο : «Περί προμήθειας μικροαντικειμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό

                   Κιάτου».

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Γεώργιος Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                      3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ                                          

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                      4.- Eλένη Παπαθανασίου

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο« Περί προμήθειας μικροαντικειμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου»                                             έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Κατόπιν αιτήματος προμήθειας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (832,00€) για την αγορά μικροαντικειμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου για την καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος ανέφερε ότι είναι ανάγκη η προμήθεια μικροαντικειμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου για την κάλυψη αναγκών του, διότι το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου διανύει τον δέκατο χρόνο λειτουργίας του και έχει άμεση ανάγκη προμήθειας κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών την από 21-03-2014 προσφορά της Pcservice (Κατσούλας Χρήστος) που διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο οδός Πετμεζά 18, που αναφέρει λεπτομερώς τις εν λόγω προμήθειες.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την προσφορά που μας υποβλήθηκε καθώς και την προφορική εισήγηση του Δ/ντή του Σχολείου

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας μικροαντικειμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 2ον Γυμνάσιο και

     Εσπερινό Κιάτου.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.    Μεγαρίτη Παναγιώτη

       β. Τακτικό Μέλος τον κ. Κελλάρη    Κων/νο   και  

        γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο

 3. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στον Κατσούλα Χρήστο , με έδρα το Κιάτο, οδός Πετμεζά 18  

       έναντι ποσού οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ ( 832 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%, στα είδη που

       αναγράφονται στην από 21-03-2014 προσφορά του κ. Κατούλα Χρήστου.

4.Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια της παραπάνω προμήθειας.

5.Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

   6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

.

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      

                                                                                            

                                                            

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04-04-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 17/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   17/2014

                                  

ΘΕΜΑ 6Ο : «Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας χρωμάτων-ρολών-πινέλων κ.λ.π. στον κ. Γεώργιο Χασούρο ».

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                  1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Γεώργιος Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ                                          

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                      4.- Eλένη Παπαθανασίου

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

——————————————————————————————————————————————————————

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ον θέμα «Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας χρωμάτων-ρολών-πινέλων κ.λ.π. στον κ. Γεώργιο Χασούρο» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Eίναι ανάγκη και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια χρωμάτων – ρολών – πινέλων κλπ. για την κάλυψη αναγκών όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, λόγω φθορών που έχουν προκληθεί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε ότι, κατόπιν αιτήματος των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το ποσό των τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών ( 303,81 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23% για την προμήθεια αγορά χρωμάτων- ρολών- πινέλων κ.λ.π. στον κ. Γεώργιο Χασούρου.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε την ανάγκη προμήθειας για τον ελαιοχρωματισμό των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας χρωμάτων – ρολών – πινέλων κ.λ.π. στον κ. Γεώργιο Χασούρο.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη

       β. Τακτικό Μέλος την κ. Κελλάρη Κων/νο   και  

        γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο

 3. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στον Γεώργιο Χασούρο, με έδρα το Κιάτο, οδός Εθν.

         Αντιστάσεως 20 έναντι ποσού τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών ( 303,81 € )

         συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%.

4.Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

5.Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

   6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

.

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      

                                                                                            

                                                            

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02-04-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 13/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   13/2014

                                  

ΘΕΜΑ 2Ο : «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 6.748,76 € προερχόμενο από τον Δήμο Σικυωνίων για θέρμανση Σχολείων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                  1.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Γεώργιος Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ                                          

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                      4.- Eλένη             Παπαθανασίου

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 6.748,76 € προερχόμενο από τον Δήμο Σικυωνίων για θέρμανση Σχολείων.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ.126 /20-03-2014 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (6.748.76) €, στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για θέρμανση Σχολείων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό   και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α.- Αποδέχεται το ποσότων έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (6.748,76) € το οποίο προέρχεται από κατανομή των (ΚΑΠ) Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους έτους 2014 , για θέρμανση των Σχολικών Μονάδων Και

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (6.748,76) €

.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

                                                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                                            

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01-04-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 12/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/01-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   12/2014

                                  

ΘΕΜΑ 1Ο  «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 22.294,56€ προερχόμενο από τον Δήμο Σικυωνίων ως ( Ά κατανομής) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 22/26-03-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Ελένη                 Καππαή – Καλπαξή

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Γεώργιος            Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Eλένη                 Παπαθανασίου

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                        4.- Εκπρόσωπος    μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (22.294, 56)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ.125 /20-03-2014 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (22.294,56) €, (Α΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Α΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α.- Αποδέχεται το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(22.294,56) € το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 (A’ Κατανομή) και  

Β.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών(22.294,56))€   στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ

1.100,00

2

2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

   750,00

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.000,00

4

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

600,00

5

1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

1.000,00

6

1ον ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ –ΣΕΚ-2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ.

2.500,00

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ

750,00

8

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                     14.594,56

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

22.294,56

        

   Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι 22.294,56))€  

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2014 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                                                                                                                   

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01-04-2014

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 11/2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

Από το πρακτικό της 4/21-03-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   11/2014

                                  

Θέμα 4ο : « Περί διάθεση της πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής για την προμήθεια υγρών καυσίμων     κίνησης και θέρμανσης έτους 2014.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  

και ώρα 14:30 μ. μ. συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 13/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης      Ζάρκος     (Πρόεδρος)                               1.- Ελένη                   Καππαή – Καλπαξή

2.-Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                   2.- Γεώργιος             Κουκουμέλης

3.-Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                  3.- Εκπρόσωπος       Μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

4.- Κων/νος         Κελλάρης                                                    4.- Παναγιώτης         Μεγαρίτης

5.- Ελένη             Παπαθανασίου

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Περί διάθεση της πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής για την προμήθεια υγρών καυσίμων     κίνησης και θέρμανσης έτους 2014.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. 486/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 556/12338/25-02-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας, είχε προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των νομικών προσώπων του, για το έτος 2014 έπειτα από άγονο διαγωνισμό, όπου η διαδικασία έγινε:

 1. Με την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18)και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στην διαδικασία προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών όλων των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2014.
 2. Με την αριθ. 330/2013 Απόφασή του το Δ.Σ. δεσμεύτηκε για την εγγραφή πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2014 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» και ενέκρινε την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.
 3. Συντάχθηκε η αριθ. 11/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» συνολικού προϋπ.: 554.120,14€ (με Φ.Π.Α.).
 4. Με την αριθ. 186/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η διενέργεια διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» συνολικού προϋπ.: 554.120,14€ (με Φ.Π.Α.).
 5. Εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η αριθ. 22950/2013 Διακήρυξη για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014», η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-09-2013.
 6. Η αριθ. 23087/26-09-2013 Περίληψη της Διακήρυξης, δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο (ΦΕΚ και 5 εφημερίδες), αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και απεστάλει στο Επιμελητήριο Ν. Κορινθίας και στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
 7. Στα έντυπα του διαγωνισμού, τις συγγραφές υποχρεώσεων, τη διακήρυξη κ.λ.π. παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης και συγκεκριμένα από τις 25-09-2013.
 8. Με την αριθ. 322/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας, παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ).
 9. Την 06η-11-2013 διενεργήθηκε διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με την αριθ. 11/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, γιατην «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014», κατά τον οποίο ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το από 06-11-2013 Πρακτικό της.
 10. Με την αριθ. 219/2013 Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, αποφάσισε τα εξής:
 11. «…

Α.- Κηρύσσει ά γ ο ν ο τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό της 06ης -11-2013 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014».

Β.- Ματαιώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και υποβάλλει το Φάκελο της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.

Η προμήθεια των καυσίμων θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι ο Δήμος μας και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν έχουν τα αποθέματα ώστε να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, θέρμανση των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των λοιπών δημοτικών κτιρίων, αντιμετώπιση βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.- »

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του, ύστερα από άγονο διαγωνισμό και αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, να επιλέξει προμηθευτή ή προμηθευτές και να αναθέσει απευθείας ολόκληρη την προμήθεια ή μέρος αυτής, δεδομένου ότι λόγω των αντικειμενικών συνθηκών της αγοράς δεν καθίσταται εφικτή η υλοποίηση της προμήθειας από ένα και μόνο προμηθευτή.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε την εξαιρετικάεπείγουσα περίπτωση που συντρέχει λόγω της μη εύρεσης προμηθευτή καυσίμων, διότι ο Δήμος μας και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν έχουν τα αποθέματα ώστε να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, θέρμανση των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των λοιπών δημοτικών κτιρίων, αντιμετώπιση βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.

Κατόπιν υπενθύμισε στο ΔΣ ότι το πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου έχει ολοκληρωθεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα αδειοδοτείται και στην διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού για την προμήθεια των καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, προβλέπεται η προμήθεια να γίνει από εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, σε τιμές χονδρικής πώλησης.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. 27180/13-11-2013 έγγραφό του Δήμου σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για να προσφύγει ο Δήμος στην διαδικασία με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την προμήθεια καυσίμων μετά από άγονο διαγωνισμό και να επιλεγεί ο προμηθευτής από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2γ)δδ του Ν. 4013/2011 και του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007.

Με την αριθ. 5387/04-12-2013 Απόφασή της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε να παρέχει στο Δήμο την σύμφωνη γνώμη της για την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2014 (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού), με τίμημα 554.120,14€ συμπ/νου του Φ.Π.Α..

Μετά την ανωτέρω σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και μετά από την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της αριθ. 28831/05-12-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία τοιχοκολλήθηκε και στο Δημαρχείο προκειμένου να βρεθεί προμηθευτής, ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από το πρατήριο καυσίμων της κας Σαμανίδου που εδρεύει στο Μούλκι και από την εταιρεία AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π..

Η κα Σαμανίδου κατέθεσε την από 23-12-2013 προσφορά της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013διακήρυξη, τα οποία

και εξέτασε η Επιτροπή Διενέργειας, διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) στην από 23-12-2013 συνεδρίασή της και γνωμοδότησε τα εξής:

«…

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συγκεκριμένα για τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο, στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κορίνθου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων, μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.       …»

Η εταιρεία AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. κατέθεσε την από 24-12-2013 προσφορά της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013διακήρυξη, τα οποία και εξέτασε η Επιτροπή Διενέργειας, διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) στην από 24-12-2013 συνεδρίασή της και γνωμοδότησε τα εξής:

«…

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου και συγκεκριμένα του 1ου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2013 μελέτης,στην εταιρεία AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.που διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο 69ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου και εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 094057575, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2108093578, φαξ: 2108093555, με τιμή που διαμορφώνεται ως εξής:

Πετρέλαιο Κίνησης:

(Τιμή ΕΛ.ΠΕ. + 1 ο/οο ) + 59€/m3 + Φ.Π.Α.

Βενζίνη Αμόλυβδη:

(Τιμή ΕΛ.ΠΕ. + 1 ο/οο ) + 67€/m3 + Φ.Π.Α.

Το ποσοστό επιβάρυνσης 1 ο/οο είναι λόγω του ΤΕΑΠΕΠ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).

Η προμήθεια θα γίνει για τις ποσότητες του παρακάτω πινάκα:

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

7.000,00

1,3382

9.367,40

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

240.000,00

1,0770

258.480,00

         

Σύνολο:

267.847,40

         

ΦΠΑ 23%:

61.604,90

         

Γεν. Σύνολο:

329.452,30

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την από 24/12/2013 προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π., τους όρους της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013διακήρυξης. »

Η ανωτέρω προσφορά της εταιρείας AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. με τον συγκεκριμένο τρόπο τιμολόγησης αποτελεί συμφερότερη οικονομικά επιλογή για τον Δήμο διότι η τιμή των ΕΛ.ΠΕ. κυμαίνεται κατά 0,02-0,04€ ανά λίτρο χαμηλότερα της μέσης χονδρικής τιμής για το πετρέλαιο

κίνησης (diesel) και κατά 0,01-0,02€ ανά λίτρο χαμηλότερα της μέσης χονδρικής τιμής για την αμόλυβδη βενζίνη (95 ron).

Στη συνέχεια εισηγήθηκε:

 1. Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
 2. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συγκεκριμένα για τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο, της αριθ. 11/2013 μελέτης, στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κορίνθου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων, μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Ο ανάδοχος θα υπογράψει τις επιμέρους συμβάσεις για τους ανωτέρω Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς με τους Φορείς για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα καύσιμα.

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους μέχρι 31-12-2014.

Η ανάθεση θα γίνεισύμφωνα με την από 23-12-2013 προσφορά της προμηθεύτριας κας Σαμανίδου Παναγιώτας – Μαρίας, τους όρους της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της με αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013διακήρυξης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΧΥΤΑ ανήκει πλέον στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι ανάγκες του για καύσιμα θα καλυφθούν από τον συγκεκριμένο Φορέα.

 1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των καυσίμων κίνησης του Δήμου και συγκεκριμένα του 1ου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2013 μελέτης,στην εταιρεία AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.που διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο 69ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου και εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 094057575, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2108093578, φαξ: 2108093555, με τιμή που διαμορφώνεται ως εξής:

Πετρέλαιο Κίνησης:

(Τιμή ΕΛ.ΠΕ. + 1 ο/οο ) + 59€/m3 + Φ.Π.Α.

Βενζίνη Αμόλυβδη:

(Τιμή ΕΛ.ΠΕ. + 1 ο/οο ) + 67€/m3 + Φ.Π.Α.

Το ποσοστό επιβάρυνσης 1 ο/οο είναι λόγω του ΤΕΑΠΕΠ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).

Η προμήθεια θα γίνει για τις ποσότητες του παρακάτω πινάκα:

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

7.000,00

1,3382

9.367,40

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

240.000,00

1,0770

258.480,00

         

Σύνολο:

267.847,40

         

ΦΠΑ 23%:

61.604,90

         

Γεν. Σύνολο:

329.452,30

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την από 24/12/2013 προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π., τους όρους της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013διακήρυξης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της μέχρι και 31-12-2014.

       Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   ( Μειοψηφούντων των κ. κ. Παπαδημητρίου Σωτηρίου που έδωσε αρνητική ψήφο και Σταματόπουλου Γεωρ., Ζαχαριά Χρήστου,Βυτινιώτη Χαρ., Σπηλιωτακάρα Σωτ., Καππαή- Καλπαξή Ελένη , Λέγγα Σπυρ. και Χωρέμη Αναστ. οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο).

 1. Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
 2. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συγκεκριμένα για τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο, της αριθ. 11/2013 μελέτης, στη Σαμανίδου Παναγιώτα – Μαρία που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Μούλκι Κιάτου Κορινθίας, τηλ.: 2742024004, με Α.Φ.Μ. 072799025, ΔΟΥ Κορίνθου, με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των καυσίμων, μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Ο ανάδοχος θα υπογράψει τις επιμέρους συμβάσεις για τους ανωτέρω Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς με τους Φορείς για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα καύσιμα.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τις ποσότητες που αναλογούν στον Δήμο.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2014.

Η ανάθεση θα γίνεισύμφωνα με την από 23-12-2013 προσφορά της προμηθεύτριας κας Σαμανίδου Παναγιώτας – Μαρίας, τους όρους της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της με αριθ. πρωτ. 22950/24-09-2013διακήρυξης.

 1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των καυσίμων κίνησης του Δήμου και συγκεκριμένα του 1ου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2013 μελέτης,στην εταιρεία AVINOIL” Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.που διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο 69ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου και εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 094057575, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2108093578, φαξ: 2108093555, με τιμή που διαμορφώνεται ως εξής:

Πετρέλαιο Κίνησης:

(Τιμή ΕΛ.ΠΕ. + 1 ο/οο ) + 59€/m3 + Φ.Π.Α.

Βενζίνη Αμόλυβδη:

(Τιμή ΕΛ.ΠΕ. +- 1 ο/οο ) + 67€/m3 + Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα γίνει για τις ποσότητες του παρακάτω πινάκα:

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

7.000,00

1,3382

9.367,40

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

240.000,00

1,0770

258.480,00