Απόφαση 5/2014 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2/01-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 2014

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 (Β’ Κατανομή)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας    Τρίτη   και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μπόκια Βασίλειου, ύστερα από την αριθμ. 9/25-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Β.   Μπόκιας (Χρέη Προέδρου)                                                             1.- Α. Καλού

2.- Κ. Κελλάρης                                                                                        2.- Α. Λεονάρδος (Πρόεδρος)

3.- Π. Κατσούλας                                                                                      

4.- Δ.   Παλαιολόγος

5.- Ε.   Σιετής

6.- Φ.   Πανούση                                                                                                                              

7.- Γ. Κουκουμέλης                                                                                        

                                                                                                                 

    

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

         Εν απουσία του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Λεονάρδου Αναστασίου καθώς και της απουσίας της κ. Ελένης Παπαθανασίου, που αναπληρώνει τον κ. Λεονάρδο, χρέη προέδρου ανέλαβε ο κ. Μπόκιας Βασίλειος ο οποίος είναι δεύτερος κατά σειρά με βάση την υπ’ αριθ. 100/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου, περί συγκροτήσεως της εν λόγω επιτροπής.

   Εισηγούμενος λοιπόν το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56(2η Δόση)» ο κ. Μπόκιας έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

       Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12781/1-42014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.            Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 21.500.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Β΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56)€ και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων μας .

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Β΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κατανέμει το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56)€ το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2014,   (2η δόση) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

        

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

25.000,00

2

Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

22.294,56

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

47.294,56

                      

                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος και α/α                                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                             1.- Κ. Κελλάρης                                                                                            

   Μπόκιας Βασίλειος                                                                                         2.- Γ. Κουκουμέλης                        

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 4.- Ε. Σιετής

                                                          5.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                               6.- Φ. Πανούση

                                               

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   03-07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 6/2014 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 2/01-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2014

Περίληψη: « Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μπόκια Βασίλειου, ύστερα από την αριθμ. 9/25-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Β. Μπόκιας (Χρέη Προέδρου) 1.- Α. Καλού
2.- Κ. Κελλάρης 2.- Α. Λεονάρδος (Πρόεδρος)
3.- Π. Κατσούλας
4.- Δ. Παλαιολόγος
5.- Ε. Σιετής
6.- Φ. Πανούση
7.- Γ. Κουκουμέλης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Εν απουσία του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Λεονάρδου Αναστασίου καθώς και της απουσίας της κ. Ελένης Παπαθανασίου που αναπληρώνει τον κ. Λεονάρδο, χρέη προέδρου ανέλαβε ο κ. Μπόκιας Βασίλειος ο οποίος είναι δεύτερος κατά σειρά με βάση την υπ’ αριθ. 100/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου, περί συγκροτήσεως της εν λόγω επιτροπής.

Εισηγούμενος λοιπόν το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου» ο κ. Μπόκιας έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.2/3366 /30-04-2014 έγγραφό της, μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 18/12-03-2014 έγγραφο της προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, με το οποίο προτείνεται η αλλαγή των ορίων της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, προκειμένου να εκδώσουμε σχετική απόφαση, επίσης μας αναφέρει πως η αλλαγή των ορίων είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και ως εκ τούτο την αντιμετωπίζουμε θετικά.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Μπόκιας Βασίλειος εξέθεσε την υπ’ αριθ. 18/12-03-2014 πρόταση για την αλλαγή των ορίων του 3ου Νηπιαγωγείου Kιάτου που έχει ως εξής:

Tα όρια του 3ου Νηπιαγωγείου είναι τα εξής :Bόρεια ο Κορινθιακός ,Νότια η οδός Σόλωνος (κάτω πλευρά), Ανατολικά η οδός 25ης Μαρτίου και Δυτικά η οδός Πετμεζά .
Η θέση του Νηπιαγωγείου βρίσκεται εκτός των ορίων του, έτσι έχουμε το παράδοξο να μην μπορούν να φοιτήσουν παιδιά που κατοικούν δίπλα στο Νηπιαγωγείο π.χ. στην οδό Σόλωνος (πάνω πλευρά ) ή στην οδό Σκορδά (πίσω ακριβώς από το Νηπιαγωγείο ).
Η περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Πετμεζά, Δημοκρατίας, Αν. Κορδή και Υψηλάντη με τα σημερινά δεδομένα ανήκει στο 4Ο Νηπιαγωγίου Κιάτου (Τραγάνα). Επίσης η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στα όρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου και δεν εξυπηρετούνται οι γονείς ,που την ίδια σχολική χρονιά έχουν παιδιά που φοιτούν στο 1ο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο ,λόγω απόστασης .
Προκειμένου να αποφύγουν αυτή την ταλαιπωρία ,προτιμούν να εγγράφουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο τμήμα του 3ου Νηπιαγωγείου παρόλο που δεν το επιθυμούν. Επίσης δημιουργούνται προβλήματα με γονείς οι οποίοι δεν κατανοούν ότι μπορούν να εγγράφονται παιδιά στο ολοήμερο τμήμα και όχι στο κλασικό τμήμα.
Αλλά και για παιδαγωγικούς λόγους θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό να ταυτίζονται (κατά το δυνατό)τα όρια του 3ου Νηπιαγωγείου ,με του 1ου Δημοτικού Σχολείου ,ώστε η ίδια ομάδα παιδιών να συνεχίζει από το Νηπιαγωγείο στην Ά τάξη.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την αλλαγή των νοτίων ορίων του 3ου Νηπιαγωγείου ,ώστε να περιλαμβάνουν την περιοχή από τη Σόλωνος μέχρι και της Δημοκρατίας και την περιοχή πουν ορίζεται από τις οδούς που προαναφέρουμε .Τονίζουμε επίσης ότι με την αλλαγή αυτή δεν επηρεάζεται ουσιαστικά η δυναμικότητα των Νηπιαγωγείων της περιοχής ,καθώς αφενός το τμήμα της οδού Σκορδά είναι πολύ μικρό και αφετέρου η οδός Δημοκρατίας είναι αραιοκατοικημένη και μόνο με μια πλευρά {από την άλλη είναι γραμμές τρένου .}Συνολικά οι αλλαγές αυτές αφορούν 3-4 περιπτώσεις κάθε χρόνο.
Σας αναφέρουμε επίσης ότι με την αλλαγή των ορίων είμαστε σύμφωνες και οι τρείς νηπιαγωγοί του σχολείου στο οποίο εργαζόμαστε πάνω από δέκα χρόνια και έχουμε βιώσει τα προβλήματα που αναφέρουμε.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο ο πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την αλλαγή των ορίων του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου που θα περιβάλλεται από τις παρακάτω οδούς αναλυτικά ως εξής:
(Δυτικά ) από την οδό Πετμεζά, έως την οδό 25ης Μαρτίου (Ανατολικά) και (Νότια) από την οδό Δημοκρατίας έως την Θάλασσα (Βόρεια).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος και α/α Τα Μέλη
1.- Κ. Κελλάρης
Μπόκιας Βασίλειος 2.- Γ. Κουκουμέλης
3.- Π. Κατσούλας
4.- Ε. Σιετής
5.- Δ. Παλαιολόγος
6.- Φ. Πανούση

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 03-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email