Απόφαση 38/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/13-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 38 / 2013

Περίληψη: «Έκτακτη Επιχορήγηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ – 2ου ΓΕΛ Κιάτου.»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 63/25-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –7- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                       ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος              (Πρόεδρος)             1.- Ε.Καππαή – Καλπαξή

2.- Kων/νος         Kελλάρης                                         2.- Εκπρόσωπος Μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

3 .- Παναγιώτης   Μεγαρίτης                                 

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                           

5.- Αναστάσιος     Λεονάρδος

6.- Ελένη               Παπαθανασίου

7.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

-Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκτακτη Επιχορήγηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ – 2ου ΓΕΛ Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών ότι ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Κιάτου , Ψαράκης Παναγιώτης, με το υπ’ αριθ. 535/29-10-2013 έγγραφό του, καταθέτει τα τιμολόγια αγοράς 3 σωμάτων υπολογιστών, 3 πληκτρολογίων και υλικά σχετικά με την λειτουργία των παραπάνω υπολογιστών.

1ο τιμολόγιο αριθ.5620, ημερομηνία 24/10/13 ποσό με ΦΠΑ  168,99

2ο  τιμολόγιο αριθ.5621, ημερομηνία 24/10/13 ποσό με ΦΠΑ   170

3ο τιμολόγιο αριθ.5623, ημερομηνία 24/10/13 ποσό με ΦΠΑ    175

4ο   τιμολόγιο αριθ.5624, ημερομηνία 24/10/13 ποσό με ΦΠΑ   170

5ο τιμολόγιο αριθ.5625, ημερομηνία 24/10/13 ποσό με ΦΠΑ    175,02

6ο  τιμολόγιο αριθ.1180, ημερομηνία 24/10/13 ποσό με ΦΠΑ    95,01

    

Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για την επιχορήγηση του σχολείου, για την αποπληρωμή των εν λόγω υλικών, η σχολική επιτροπή , αφού:

1.- Άκουσε την εισήγηση του προέδρου.

  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΟΣ

Την επιχορήγηση Έκτακτης οικονομικής Ενίσχυσης στο 1ο ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ – 2ου ΓΕΛ Κιάτου, το ποσό των Χιλίων Ευρώ για πληρωμή των τιμολογίων αγοράς 3 σωμάτων υπολογιστών, 3 πληκτρολογίων και υλικά σχετικά με την λειτουργία των υπολογιστών.                                              

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   38/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-          

                                            

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                                                                          1.- Α.. Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Π.   Μεγαρίτης

                                                                                                            3.- Α.. Βυτινιώτης

                                                                                                           4.- Κ.  Κελλάρης

                                                                                                            5.- Ε.   Παπαθανασίου

                                                                                                           6.- Γ.   Κουκουμέλης

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                  Κιάτο 14-11-2013

                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος Δημήτριος

 

.                                                    

            

                                    

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 34/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/30-09-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   34/2013

Περίληψη: «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

                     για την πληρωμή των καθαριστριών, από την τακτική ενίσχυση του Δήμου μας.»

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην   Σεπτεμβρίου   του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 59/23-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος              (Πρόεδρος)               1.- Ελ. Καππάη – Καλπαξη

2.- Αναστάσιος   Λεονάρδος                                           2.- Γεώργιος       Κουκουμέλης

3.- Κων/ος             Κελλάρης                                                     3.- Εκπρόσωπος   μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ

4.- Αλέξιος             Βυτινιώτης                                                  

5.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης

6.- Ελένη               Παπαθανασίου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πληρωμή των καθαριστριών, από την τακτική ενίσχυση του Δήμου μας εξέθεσε ότι:

   Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) που συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 96/4/28-02-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 1049,676/04-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1324/16-06-2011 και θα εξυπηρετεί όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νέου διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, όπου με την υπ’ αριθ. 10/2013 απόφασή μας, αποφασίσαμε την έγκριση πέντε (5) θέσεων εργολάβων καθαρισμού (Καθαρίστριες), που θα χρησιμοποιηθούν για το καθαρισμό των Δημοσίων Σχολείων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2013-2014, όπου στη συνέχεια υπεγράφησαν οι πέντε (5) σχετικές συμβάσεις από το πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με τις αντίστοιχες καθαρίστριες.

Τις προαναφερόμενες καθαρίστριες, τις πληρώνει πάντα η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από χρηματοδότηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας όμως λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις εν λόγω καθαρίστριες από τα χρήματα του Ε.Ι.Ν. και πρέπει με απόφασή μας να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο κ. Ζάρκο Δημήτριο του νεοσύστατου Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), για το λογαριασμό της νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Κιάτου, με αριθμό λογαριασμού 5526054704691, όπως προβεί στην πληρωμή των καθαριστριών που έχουμε προσλάβει με μίσθωση έργου, για την καθαριότητα των σχολείων, να πληρωθούν από την τακτική ενίσχυση που μας δίνει ο Δήμος Σικυωνίων.

Στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε:

1.- Tην υπ’ αριθ. 96/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

       περί συστάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

       Δήμου Σικυωνίων)

2.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση.

3.- Την υπ’ αριθ. 96Α/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, όπου

     συγκροτήθηκε η εν λόγω Σχολική Επιτροπή

4.- Την υπ’ αριθ. 1/2011 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου

     συγκροτήθηκε σε σώμα η ανωτέρω σχολική Επιτροπή καθώς και

5.- Την υπ’ αριθ. 10/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί

     συνάψεως συμβάσεως έργου, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι             Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπου είναι υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων):

Όπως εισπράξει και αποσύρει τα χρήματα από το λογαριασμό της νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Κιάτου, με αριθμό λογαριασμού 5526054704691, για την πληρωμή των καθαριστριών που έχουμε προσλάβει με μίσθωση έργου, για την καθαριότητα των σχολείων, από την τακτική ενίσχυση που μα δίνει ο Δήμος Σικυωνίων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                            1.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Κ. Κελλάρης

                                                                                                            3.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           4.- Π. Μεγαρίτης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                           5.- Ε. Παπαθανασίου

                                                         Ακριβές Αντίγραφο

                                                         Κιάτο   01-10-2013

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                      

                                                         Ζάρκος   Δημήτριος

                    

                                                

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 21/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOYΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/13-05-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   21/2013

                                  

Περίληψη: « Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για είσπραξη χρημάτων από την ΑΤΕ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Μαϊου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα

και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 24/09-05-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                           ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                               1.- Eλένη                 Παπαθανασίου

2 .- Κων/νος         Κελλάρης                                                      2.- Αναστάσιος         Λεονάρδος  

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                 3.-Γεώργιος             Κουκουμέλης

4.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                   4.- Εκπρόσωπος       Mαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

5.- Ελένη             Καππαή   Καλπαξή

                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

HΣχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, διατηρεί λογαριασμό όψεως στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος στο Κιάτο, με αριθμό λογαριασμού 334-0300-2064-61 και IBANGR– 6904308520003340300206461 που διευκολύνεται η ομαλή διακίνηση χρημάτων για την πληρωμή των δαπανών , σύμφωνα με τον σκοπό του νομικού προσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο ΦΕΚ 1324/16-06-2011.

Και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε ως διαχειριστή-εκπρόσωπο, ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής για αναλήψεις, καταθέσεις κ.λ.π.

    

Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσουν σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε την με αριθμ. 8440/24-02-2011 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.Α & ΗΔ   και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Ορίζει ως εκπρόσωπο-διαχειριστή στο (Ν.Π.Δ.Δ.)  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό λογαριασμού 334-0300-2064-61 και IBANGR– 6904308520003340300206461 για την πληρωμή των δαπανών, είσπραξη χρημάτων και οτιδήποτε κίνηση

προκύπτει, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, γεννηθείς την 26-07-1973 στο Τ. Δ. Σικυώνος-Δ. Σικυωνίων-Ν. Κορινθίας.

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Κελλάρης                     Κων/νος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης                  Αλέξιος

                                                                                                       3.- Μεγαρίτης                  Παναγιώτης

                                                                                                       4.- Καππαή – Καλπαξή     Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Κιάτο 15-05-2013

                                                 Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                        Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                              

                            

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 20/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOYΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/13-05-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   20/2013

                                  

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της κας Γιαννοπούλου Mαρίας,

                     λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων κυλικείων, για το 2ον Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου.»

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Μαϊου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα

και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 24/09-05-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                1.- Eλένη                 Παπαθανασίου

2 .- Κων/νος         Κελλάρης                                                     2.- Αναστάσιος         Λεονάρδος  

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                  3.-Γεώργιος             Κουκουμέλης

4.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                   4.- Εκπρόσωπος       Mαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

5.- Ελένη             Καππαή   Καλπαξή

                                                   

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η πρώην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία 2ον Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, μίσθωσε το Σχολικό Κυλικείο στην κ. Γιαννοπούλου Μαρία με την υπ’ αριθ. σύμβαση, με χρονική διάρκεια από έως και με τιμή ανά μαθητή (: )

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως με βάση την παρ. 22 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 περί (λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων) όπου δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ με αριθ. 1003/30-05-2008) οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρείς (3) δόσεις, την Πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαϊου, γεγονός που με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε από την Πρώην Σχολική Επιτροπή και με βάση τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, προκύπτει πως η ανωτέρω μισθώτρια οφείλει το ποσό των # # €, δηλαδή το ποσό που μας οφείλει άνευ τόκων ανέρχεται σε € # 15.560,87# και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε δικηγόρο για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της κας   Γιαννοπούλου Μαρίας.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο του κυλικείου καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 22 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 περί (λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων) όπου δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ με αριθ. 1003/30-05-2008) και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Ορίζει ως δικηγόρο για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της κας Γιαννοπούλου Μαρίας, λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων κυλικείων, για το 2ον Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου, τον δικηγόρο Κιάτου κ. Μπλέσιο Γεώργιο

             H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

      Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Κελλάρης                     Κων/νος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης                  Αλέξιος

                                                                                                       3.- Μεγαρίτης                  Παναγιώτης

                                                                                                      4.- Καππαή – Καλπαξή     Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Κιάτο 15-05-2013

                                                  Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                        Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                              

                                          

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 19/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOYΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/13-05-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   19/2013

                                  

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της κας Κλεοπάτρας Γεωργοπούλου

                     Γιαννοπούλου, λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων κυλικείων, για το 1ον ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ

                     Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Μαϊου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα

και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 24/09-05-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                           ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                1.- Eλένη                 Παπαθανασίου

2 .- Κων/νος         Κελλάρης                                                     2.- Αναστάσιος         Λεονάρδος  

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                  3.-Γεώργιος             Κουκουμέλης

4.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                  4.- Εκπρόσωπος       Mαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

5.- Ελένη             Καππαή   Καλπαξή

                                                   

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η πρώην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία 1ον ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ Κιάτου, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, μίσθωσε το Σχολικό Κυλικείο στην κ. Κλεοπάτρα   Γεωργοπούλου Γιαννοπούλου, με την υπ’ αριθ. σύμβαση, με χρονική διάρκεια από έως και με τιμή ανά μαθητή (: )

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως με βάση την παρ. 22 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 περί (λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων) όπου δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ με αριθ. 1003/30-05-2008) οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρείς (3) δόσεις, την Πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαϊου, γεγονός που με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε από την Πρώην Σχολική Επιτροπή και με βάση τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, προκύπτει πως η ανωτέρω μισθώτρια οφείλει το ποσό των # 20.456,87# €, επίσης με την υπ’ αριθ. 16/2013 απόφασή μας, είχαμε αποφασίσει την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής της ανωτέρω μισθώτριας ποσού #4.896,00# € αφού καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής λόγω πρόωρου λήξης της σύμβασης, δηλαδή το ποσό που μας οφείλει άνευ τόκων ανέρχεται σε € # 15.560,87# και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε δικηγόρο για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της κας Κλεοπάτρας   Γεωργοπούλου Γιαννοπούλου.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το σχετικό φάκελο του κυλικείου καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 22 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 περί (λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων) όπου δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ με αριθ. 1003/30-05-2008) και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Ορίζει ως δικηγόρο για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της κας Κλεοπάτρας Γεωργοπούλου Γιαννοπούλου, λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων κυλικείων, για το 1ον ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ Κιάτου, τον δικηγόρο Κιάτου κ. Μπλέσιο Γεώργιο

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Κελλάρης                     Κων/νος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης                  Αλέξιος

                                                                                                       3.- Μεγαρίτης                  Παναγιώτης

                                                                                                      4.- Καππαή – Καλπαξή     Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Κιάτο 15-05-2013

                                                  Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                        Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                              

                                          

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 18/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOYΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/13-05-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   18/2013

                                  

Περίληψη: « Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ν. Κορινθίας για

                       διάθεση αιθουσών διδασκαλίας στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για την διενέργεια εξετάσεων ξένων γλωσσών.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Μαϊου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα

και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 24/09-05-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                1.- Eλένη                 Παπαθανασίου

2 .- Κων/νος         Κελλάρης                                                     2.- Αναστάσιος         Λεονάρδος  

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                  3.-Γεώργιος             Κουκουμέλης

4.- Παναγιώτης     Μεγαρίτης                                                   4.- Εκπρόσωπος       Mαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  

5.- Ελένη             Καππαή   Καλπαξή

                                                   

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ν. Κορινθίας, με το από 25-04-2013 έγγραφό του, μας γνωρίζει πως προκειμένου να διεξαχθούν στο Κιάτο οι εξετάσεις PTE το Σάββατο 25/05/2013 να τους παραχωρήσουμε στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου (4) αίθουσες με (20) θρανία, (1) αίθουσα με (21) θρανία, για τις γραπτές εξετάσεις και (3) αίθουσες για τις προφορικές εξετάσεις.

   Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι βάσει της υπ’ αριθ. Δ4/1171/19-12.1984 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ, οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση αιθουσών είναι οι εξής:

Α)   Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.

Β)   Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

Γ)   Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα    

     εξυπηρετηθεί.

Δ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων-εξετάσεων.

Ωστόσο ο Πρόεδρος πρότεινε πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις-εξετάσεις κ.λ.π. αναβαθμίζουν την Πόλη μας και πρέπει να ενθαρρύνουμε τέτοιες   πρωτοβουλίες και να είμαστε αρωγή σε αυτούς τους διοργανωτές, όπως το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, διότι έχουμε επισκέψεις από γονείς και παιδιά διαφόρων πόλεων και χωριών, με αποτέλεσμα να δουλέψουν όλα τα καταστήματα της πόλεως του Κιάτου, ιδιαιτέρως αυτή την εποχή της κρίσης, για το λόγο αυτό, προτείνω όπως παραχωρήσουμε τις αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, για το σκοπό που προαναφέρθηκε.

    

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ν. Κορινθίας, μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας με (20) θρανία, μία(1) αίθουσα διδασκαλίας με (21) θρανία, για τις γραπτές εξετάσεις και τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας για προφορικές εξετάσεις στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθ. 37 στο Κιάτο, για το Σάββατο 25ην Μαϊου 2013, όπου θα χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Κορινθίας (Νοταρά 43 Κόρινθος), με τους κάτωθι όρους.

Α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

Β) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του Συλλόγου Ιδιοκτητών

   Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Κορινθίας  

Γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Δ) Συνεννόηση με την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα για τα περαιτέρω στο τηλ. 27420 – 22592 & 21484

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Κελλάρης                     Κων/νος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης                  Αλέξιος

                                                                                                      3.- Μεγαρίτης                  Παναγιώτης

                                                                                                       4.- Καππαή – Καλπαξή     Ελένη

                                                                                                      

                                                                                                      

 

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Κιάτο 15-05-2013

                                                  Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                  

                                                                        Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                                               

                                              

                                            

                            

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 11/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/20-03-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 11/2013

Περίληψη: «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, για την κατανομή στα Σχολεία των

                   μισθωμάτων που προέρχονται από τα κυλικεία.»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ηνΜαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 17/19-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,   Λαλιώτης Γεώργιος.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, για την κατανομή στα Σχολεία των μισθωμάτων που προέρχονται από τα κυλικεία» εξέθεσε ότι πρέπει με απόφασή μας:

   Nα εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για τη μεταφορά των χρημάτων από τα μισθώματα των κυλικείων από το λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Κιάτου, με αριθμό λογαριασμού 5526 054704 691 στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων:

Α) 1ον Γυμνάσιο Κιάτου

Β) Γυμνάσιο-Λύκειο Γκούρας

Γ) 1ον ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ-2ον ΓΕΛ Κιάτου

Δ) 1ον Λύκειο Κιάτου

Ε) 2ον Γυμνάσιο- Εσπερινό Κιάτου

Και κάλεσε το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα προκειμένου να μη λήξουν οι ημερομηνίες και

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπου είναι υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων):

Όπως μεταφέρει τα μισθώματα που προέρχονται από τα κυλικεία στο λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς στο Υποκατάστημα Κιάτου, με αριθμό λογαριασμού 5526 054704 691, στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α) 1ον Γυμνάσιο Κιάτου

Β) Γυμνάσιο-Λύκειο Γκούρας

Γ) 1ον ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ-2ον ΓΕΛ Κιάτου

Δ) 1ον Λύκειο Κιάτου

Ε) 2ον Γυμνάσιο- Εσπερινό Κιάτου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Κιάτο 21-03-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                       

                                                            Ζάρκος   Δημήτριος

      

                    

                                                

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 13/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/20-03-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   13/2013

                                  

Περίληψη: «Περί κατανομής πίστωσης στο Γυμνάσιο –Λύκειο Γκούρας, Γυμνασίο Κρυονερίου και 1ον ΕΠΑΛ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ-2ον ΓΕΛ Κιάτου»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ηνΜαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 17/19-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                  1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,   Λαλιώτης Γεώργιος.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ον θέμα της  

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κατανομής πίστωσης στο Γυμνάσιο –Λύκειο Γκούρας, Γυμνάσιο Κρυονερίου και 1ον ΕΠΑΛ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ-2ον ΓΕΛ Κιάτου» ανέφερε στα μέλη ότι:

1.- Είναι άμεσης προτεραιότητας το Γυμνάσιο-Λύκειο Γκούρας και το Γυμνάσιο Κρυονερίου να ενισχυθούν με το ποσό των 2000€ και 1000€ αντίστοιχα προκειμένου να εφοδιαστούν με πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

2.- Η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, με το υπ’ αριθ. 3538/19-03-2013 έγγραφό της, με θέμα «Χορηγία για την υλοποίηση της έκθεσης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας» μας ζητάει χορηγία για την πραγματοποίηση της έκθεσης με τίτλο: «Η Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Κορινθία: Δρόμοι και Προοπτικές», που θα γίνει στο 1ον ΕΠΑΛ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ-2ον ΓΕΛ Κιάτου.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την κατανομή στο εν λόγω σχολείο και
  2. Το έγγραφο με αριθ. 3538/19-03-2013 της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα προκειμένου να μη λήξουν οι ημερομηνίες και

2.-Τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 2000€ στο Γυμνάσιο–Λύκειο Γκούρας, 1000€ στο Γυμνάσιο Κρυονερίου προκειμένου να γίνει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης και 700€ στο 1ον ΕΠΑΛ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ-2ον ΓΕΛ Κιάτου προκειμένου να καλύψει μέρος των εξόδων για να συμμετάσχει στην έκθεση με τίτλο «Η Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Κορινθία: Δρόμοι και Προοπτικές».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2013 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Κιάτο 21-03-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                       

                                                            Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 12/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/20-03-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   12/2013

Περίληψη: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για το έτος 2013 και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής»

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 17/19-03-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης      Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                      3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,   Λαλιώτης Γεώργιος.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

   O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε, ότι το ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» συστάθηκε ως γνωστόν το έτος 2011, και δεν διαθέτει υλικό γραφικής ύλης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Γραφείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Κιάτο και ειδικότερα στο Δημαρχείο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2, για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκρότηση της εν λόγο Σχολικής Επιτροπής και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).

Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.

Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα προκειμένου να μη λήξουν οι ημερομηνίες.

2. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας ειδών γραφικής ύλης.

3. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος   τον κ. Παναγιώτη Μεγαρίτη

       β. Τακτικό Μέλος την κ. Παπαθανασίου Ελένη και  

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Βυτινιώτη       Αλέξιο.

4. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στην κ. Ελένη Αναστασοπούλου, με έδρα το Κιάτο, οδός Σικυώνως 2 με ΑΦΜ   034631764   Δ. Ο. Υ. Κιάτου.

5. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια της παραπάνω γραφικής ύλης, όπου θα έχει ισχύει για όλο το έτος 2013.

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

7. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Κιάτο 21-03-2013

                                            Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                            Ζάρκος  Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 10/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/20-03-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   10/2013

                                  

Περίληψη: «Περί συζητήσεως πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το έτος 2013»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 17/19-03-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6– ήτοι:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                  1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,   Λαλιώτης Γεώργιος.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της  

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το έτος 2013» ανέφερε στα μέλη τα εξής:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης με το έγγραφό της με αριθ. πρωτ.10717/1358/12-3-2013 μας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΕΔΦΝ-Ο1Ζ η αριθμ. 8920/6-3-2013 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013».

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ τ. Α 159/2012): Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010 & 2011, 2011 & 2012 και 2012 & 2013 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013 & 2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii) Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013 & 2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ΄ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής θα καλυφθούν με συμβάσεις που θα καταρτιστούν από τους ίδιους τους δήμους. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει η πρόβλεψη των αναγκών αυτών στον φετινό προγραμματισμό προσλήψεων.

Η Σχολική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 33/2012 απόφασή της, αποφάσισε ομοφώνως και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων έργου, για τον καθορισμό σχολικών μονάδων, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2012-2013.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Την υπ’ αριθ. 8920/6-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.
  2. Το άρθρο 6 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ τ. Α 159/2012)
  3. Την υπ’ αριθμ. 33/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
  4. To υπ’ αριθ. 10717/1358/12-03-2013 έγγραφο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα προκειμένου να μη λήξουν οι ημερομηνίες και

2.- Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου και την απασχόληση αναδόχων, για τον καθαρισμό  

     σχολικών μονάδων, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2013 ως εξής:

A/A

ΣΧΟΛΙΚΟ             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

1

1ΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ

2

2

1ΟΝ ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 2ΟΝ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ

1

3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1

4

1ΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ

1

5

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

6

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      5.-Παπαθανασίου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Oρισμό διαχειριστή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ- 1ου ΣΕΚ -2ου ΓΕΛ Κιάτου.

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)

Κιάτο 08-03-2013
Αρ. πρωτ : 14
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX :
e-mail :
Γ. Γεννηματά 2
20200-Κιάτο
Γ. Λαλιώτης
27420-20308
27420-23562
d-sikyon@otenet.gr
Προς: 1.- Τον Διευθυντή της Τράπεζας
Πειραιώς Κιάτου
Εθνικής Αντίστασης και Αράτου
20200 ΚΙΑΤΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.- Τον κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη
Διευθυντή του ΕΠΑ.Σ Κιάτου
Περιοχή Αγίου Νικολάου
20200 KΙΑΤΟ

2.- Τον κ. Σιετή Ευάγγελο
Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ Κιάτου
Περιοχή Αγίου Νικολάου
202-00 ΚΙΑΤΟ

Θέμα: Oρισμό διαχειριστή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ-
1ου ΣΕΚ -2ου ΓΕΛ Κιάτου.

Κύριε Προϊστάμενε:

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 8/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορά τον ορισμό διαχειριστή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ-1ου ΣΕΚ -2ου ΓΕΛ Κιάτου και παρακαλούμε για τις δικέ σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 9/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/28-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   9/2013

                                  

Περίληψη: «Περί κατανομής πίστωσης ποσού 1000,00 € στο Γυμνάσιο Κρυονερίου»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 13/22-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                  

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,   Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της  

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περίκατανομής πίστωσης ποσού 1000,00 € στο Γυμνάσιο Κρυονερίου » ανέφερε στα μέλη ότι είναι άμεσης προτεραιότητας το γυμνάσιο να ενισχυθεί με το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να εφοδιαστεί με πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτή την εποχή.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την κατανομή στο εν λόγω σχολείο.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1000,00€ στο Γυμνάσιο Κρυονερίου προκειμένου να γίνει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1-03-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 8/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/18-02-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   8/2013

                                  

Περίληψη: « Ορισμός διαχειριστή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-1ου ΣΕΚ- 2ου ΓΕΛ Κιάτου για το έτος 2013.»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 8/15-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,   Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός διαχειριστή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του Σχολικού συγκροτήματος για το έτος 2013», ανέφερε ότι το παρόν θέμα θεωρείται έκτακτο για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Ακολούθως ο πρόεδρος είπε ότι το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-1ου ΣΕΚ2ου ΓΕΛ Κιάτου, μας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 84/07-02-2013 έγγραφό του, όπου μας γνωρίζει πως σε συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή στις 01-02-2013 από τους Διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, για τον ορισμό διαχειριστή του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Σχολικού Συγκροτήματος για το έτος 2013, αποφάσισαν ομόφωνα και προτείνουν στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον κ. Ευάγγελο Σιετή Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου, ως διαχειριστή του Σχολικού Συγκροτήματος για το έτος 2013.

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το υπ’ αριθμ. 84/7-02-2013 έγγραφο του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-1ου ΣΕΚ2ου ΓΕΛ Κιάτου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα το εν λόγω συγκρότημα και

2.- Ανακαλεί την από 13-10-2011 εξουσιοδότησή μας, με την οποία είχαμε εξουσιοδοτήσει το Διευθυντή του ΕΠΑΣ Κιάτου κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη του Αναστασίου και της Πηνελόπης, με Α.Δ.Τ ΑΙ 785530 να λαμβάνει χρήματα από το Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5526054791291 που έχει το 1ο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ-1ο ΣΕΚ2ο ΓΕΛ Κιάτου και παύει οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο λογαριασμό στον ανωτέρω.

3.-Ορίζει ως διαχειριστή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-1ου ΣΕΚ2ου ΓΕΛ Κιάτου με αριθμό λογαριασμού 5526054791291, για το έτος 2013 τον κ. Ευάγγελο Σιετή του Αθανασίου και της Βασιλικής, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου, γεννηθείς στη Λυκοποριά Κορινθίας την 11-08-1955 με Α.Δ.Τ ΑΑ 416451 εκδοθείσα την 06-07-2005 από το Α.Τ. Ξυλοκάστρου από την 6ην Μαρτίου 2013 έως και την 31ην Δεκεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                    2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19-02-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 7/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   7/2013

                                  

Περίληψη: «Περί προμήθειας ενός πολυμηχανήματος στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας 307,50 €.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 4/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος        Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προμήθειαπολυμηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Γυμνασίου και Λυκείου Γκούραςκαι συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της», ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Γυμνασίου και Λυκείου Γκούραςκαι έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).

Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.

Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αν

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας ενός πολυμηχανήματος για το Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας

2) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ως

   εξής:

1. Τακτικό Μέλος   τον κ. Μεγαρίτη   Παναγιώτη

     2. Τακτικό Μέλος τον κ Αλέξιο Βυτινιώτη και

     3. Τακτικό Μέλος την κ. Ελένη Παπαθανασίου

3) Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας στην COPYTRON (Θ. Κλάδης- Β. Μανίκας Ο.Ε) με έδρα την Πάτρα οδός Κορίνθου 55 με ΑΦΜ 082598708, Δ. Ο. Υ. Α΄ Πατρών έναντι ποσού ( 307,50 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 23%

4).Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την παραπάνω προμήθεια του πολυμηχανήματος.

5). Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια, και την υπογραφή της σύμβασης με την προαναφερόμενη εταιρεία και

6.) Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                            

                                                            

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07-02-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 6/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   6/2013

                                  

Περίληψη: «Περί εξουσιοδοτήσεως της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας, αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. ( Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) καθώς και δημιουργία (άνοιγμα) νέου λογαριασμού, με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 4/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                    2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας, αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. ( Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) καθώς και δημιουργία (άνοιγμα) νέου λογαριασμού, με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών», έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθ.: 145/2-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: Άρθρο 3 «Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής που αναφέρει ότι με τις εν θέματι διατάξεις συμπληρώθηκε το δεύτερο άρθρο του ν. 3845/2010 (Α΄65), προστιθεμένων μετά την παράγραφο 1β, των παραγράφων 1.γ, 1.δ και 1.ε. Στο πλαίσιο των εν λόγω τροποποιήσεων επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι διατάξεις της παραγράφου 1.δ, σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα: Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετών αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (παρ.1.β. του ιδίου άρθρου) από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

  1. Ως προς τα φυσικά πρόσωπα : Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός Ε.Α.Π. θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) «Απιστία σχετική με την Υπηρεσία», 259ΠΚ «Παράβαση καθήκοντος» και 261 ΠΚ «Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή».
  2. Ως προς τα νομικά πρόσωπα (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών) και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ε.Α.Π. επιβάλλεται αναστολή καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ΄ αριθμ. 2/37345/0004 (ΦΕΚ Β’ 784) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα ανωτέρω έχουν καταστεί υποχρεωτικά για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών ήδη από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Πέραν των λοιπών δε κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί ευθύνης δημοσίων υπολόγων, με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζονται ειδικές κυρώσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα ν.π.δ.δ. αυτών καθώς και για τους υπαλλήλους τους (Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταμειακών Υπηρεσιών, εκκαθαριστές και γενικά κάθε υπάλληλο που εμπλέκεται στην ανωτέρω παράβαση) και τους αιρετούς που εμπλέκονται στη μη νόμιμη πληρωμή (εκτός Ε.Α.Π.) των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του συνόλου του προσωπικού τους. Ενόψει των προβλέψεων της παραγράφου 1.γ. της ανωτέρω Π.Ν.Π. επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρέωση διενέργειας της πληρωμής των αποδοχών όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, καθώς και των αντιμισθιών των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά από την Ε.Α.Π., άλλως θα θεωρούνται άκυρα στο σύνολό τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι είναι απαραίτητο το άνοιγμα νέου λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπου ο Δήμος τηρεί τα χρηματικά διαθέσιμα και έτσι θα διευκολύνεται η ομαλή διακίνηση χρημάτων για την πληρωμή δαπανών λόγω ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη:

Την εισήγηση του Προέδρου.

Το αριθ. Πρωτ : 145/2-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1) Εγκρίνει το άνοιγμα νέου Λογαριασμού όψεως στο όνομα ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Ν.Π.Δ.Δ. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπου το Ν.Π.Δ.Δ τηρεί τα χρηματικά διαθέσιμα και έτσι θα διευκολύνεται η ομαλή διακίνηση χρημάτων για την πληρωμή των δαπανών , σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ : 145/2-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής

2)Εξουσιοδοτεί την τακτική υπάλληλο (Δημοτική ταμία ) του Δήμου μας Λίγκα Παναγιώτα του Θωμά κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού με βαθμό Δ΄ για το άνοιγμα του νέου τραπεζικού λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και τη διαχείρισή του, καθώς επίσης και τη διαχείριση του υπ’αριθ. 5526.054704.691 Τραπεζικού λογαριασμού   και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα την αναπληρώνει η κ. Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού με βαθμό Δ΄ τακτική υπάλληλος του Δήμου μας (αναπληρώτρια Δημοτική Ταμίας) και

3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων   κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010 και Α.Φ.Μ. 073696206 για τυχόν περαιτέρω ενέργειες: όπως (εξουσιοδοτεί την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΄΄ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.΄΄ και τον διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλαμάνας αρ.2 151 25 Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα και βάσει του Ν.3845/2010 να εντέλλεται για λογαριασμό του Οργανισμού χρεοπιστώσεις του λογαριασμού καταθέσεων στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                            

                        

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 0702-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 5/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   5/2013

                                  

Περίληψη: «Περί κατανομής πίστωσης ποσού 500,00 € στο Γυμνάσιο Κρυονερίου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 4/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                     3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                  

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ον θέμα της  

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περίκατανομής πίστωσης ποσού 500,00 € στο Γυμνάσιο Κρυονερίου » έθεσε στα μέλη ότι το γυμνάσιο πρέπει να ενισχυθεί με το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να πραγματοποιήσει μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών στο συγκεκριμένο σχολείο.

                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 500,00€ στο Γυμνάσιο Κρυονερίου προκειμένου να πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                      4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07-02-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 4/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   4/2013

                                  

Περίληψη: «Περί ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου του συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Γκούρας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 4/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης       Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                      3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου του συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Γκούρας» εξέθεσε ότι:

Στην παρ.27 της υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 του ΦΕΚ 1003//30-05-2008 τ.Β΄ κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση από πέντε μέλη με τα αναπληρωματικά τους ως εξής :

α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας των Σχολικών Κυλικείων, ορίζονται από το άρθρο 28 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 του ΦΕΚ 1003/30.05.2008. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Σχολικό Συμβούλιο Γυμνασίου και Λυκείου Γκούρας, με το υπ’ αριθμ. 228/30-11-2012 έγγραφό του, μας ζητεί να ανασυγκροτήσουμε την Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Γκούρας, αφού με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφασή μας είχαμε προβεί στην αρχική συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής και ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στους Διευθυντές- Καθηγητές και μαθητές πρέπει με απόφαση μας να προβούμε στην ανασυγκρότηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1.- Το άρθρο 28 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 του ΦΕΚ 1003/30.05.2008

2.-Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

3.-Την υπ’ αριθ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των   Σχολικών

     Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

4.- Την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και

5.- Το υπ’ αριθμ. 228/30-11-2012 έγγραφο του Γενικού Γυμνασίου και Λυκείου Γκούρας

Κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε και είδε όλα τα ανωτέρω

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τη νέα Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου του συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Γκούρας αποτελούμενη από τους:

1.- Η Ασημακοπούλου Αναστασία, τακτικό μέλος του   σχολείου   ως   Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον

     Χρυσάιδο Ιωάννη.

2 .- Ο Αλεξανδρόπουλος Παντελής, ως τακτικό μέλος του συλλόγου γονέων με αναπληρωματικό μέλος τον

       Καλύβα Απόστολο.

3.- Ο Λεονάρδος Αναστάσιος, ως τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωματικό

     μέλος την Καππαή – Καλπαξή Ελένη.

4.- Η Κυδώνη Αγγελική, ως τακτικό μέλος του συλλόγου καθηγητών με αναπληρωματικό μέλος

       τον Βενεκά Κων/νο .

5.- Η Ρούντη Γεωργία, τακτικό μέλος της μαθητικής Κοινότητας με αναπληρωματικό μέλος τον

     Νίκα   Χρήστο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2013 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                       3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                       5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                            

                                                           

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07-02-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                               

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 3/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/06-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   3/2013

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, για παραχώρηση αιθουσών πολλαπλών χρήσεων του συγκροτήματος των σχολείων της περιοχής Αγίου Νικολάου Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6ην Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 4/01-02-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης      Ζάρκος     (Πρόεδρος)                                   1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

2.-Αναστάσιος   Λεονάρδος                                                     2.- Ελένη Καππαή Καλπαξή

3.- Αλέξιος         Βυτινιώτης                                                    3.- Γεώργιος Κουκουμέλης

4.-Κων/νος         Κελλάρης                                                

5.-Παναγιώτης   Μεγαρίτης

6.-Eλένη             Παπαθανασίου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας για παραχώρηση αιθουσών πολλαπλών χρήσεων του συγκροτήματος των σχολείων της περιοχής Αγίου Νικολάου Κιάτου» εξέθεσε ότι: η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας με το υπ’ αριθ. 204/11-01-2013 έγγραφό της μας γνωρίζει όπως της διαθέσουμε προκειμένου να φιλοξενηθεί η 1η Έκθεση Δημιουργιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του συγκροτήματος των σχολείων της περιοχής Αγ. Νικολάου για πέντε μέρες (από 2/4/2013 έως και 6/4/2013).

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι βάσει της υπ’ αριθ. Δ4/1171/19-12.1984 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ, οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση αιθουσών είναι οι εξής:

Α)   Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.

Β)   Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

Γ)   Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα    

     εξυπηρετηθεί.

Δ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά.

   Η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την υπ’ αριθμ Δ4/1171/19-12.1984 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ καθώς και το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του συγκροτήματος των σχολείων της περιοχής Αγ. Νικολάου για πέντε μέρες από 2/4/2013 έως και 6/4/2013 στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, κατόπιν συνεννόησης με τους Διευθυντές των σχολείων της περιοχής Αγ. Νικολάου, με τους κάτωθι όρους:

Α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.

Β) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του κ. Γέρου Παναγιώτη.  

Γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά των εκδηλώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2013 και υπογράφεται ως έπεται.

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδος       Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης       Αλέξιος

                                                                                                      3.- Κελλάρης         Κων/νος

                                                                                                       4.- Μεγαρίτης       Παναγιώτης

                                                                                                      5.-Παπαθανασίου Ελένη

                                                                                            

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07-02-2013

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email