201/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24ης/09.08.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 201/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σικυωνίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9338/09.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Λέγγας Μάρκος.    
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ.      

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 9092/09.08.2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                    Κιάτο  09-08-2021

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθμ. Πρωτ. 9092

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

Προς:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 2. κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
 3. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Κοινοποίηση:

1. Γενικό Γραμματέα

2. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

3.Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

4.Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: :Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

 

Με το υπ΄αριθ.56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» που εκδόθηκε σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου”  (ΦΕΚ 3352/Β/26-7-2021).

Τις ανάγκες των Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας. Η  οικονομική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και μέχρι 112 ώρες απασχόληση ημερησίως για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
         Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΙΑΤΟ     ΥΕ   Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής

Σ    απασχόλησης

Πλήρους

απασχόλησης

    Διδακτικό έτος

2021-2022

17 10
 1. Ο κ.Δήμαρχος πρέπει να συγκροτήσει με απόφασή του τριμελή επιτροπή – ομάδα εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού.
 2. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών πρέπει να εκδόσει σχετική βεβαίωση για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

 

Βλάσιος B. Γεωργίου

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (Α’197), όπως ισχύει,
 • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

 

Β. Εγκρίνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και μέχρι 112 ώρες απασχόληση ημερησίως για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης & αριθμού ατόμων σύμφωνα με το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα .

 

 

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής – ομάδα εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού.

 

Δ. Κοινοποιούμε την παρούσα  στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  για τις δικές τις ενέργειες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021  Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 3352/Β/26-7-2021).

 

Ε. Διαβιβάζουμε την παρούσα  στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  και παρακαλούμε για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021  Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 3352/Β/26-7-2021) και το υπ΄αριθ.56982/30-7-2021 έγγραφο ΥΠΕΣ .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email