201/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/30.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 201/2019    

Θέμα: Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- μέρους της                    αρ. 28/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», σύμφωνα με τις διατάξεις της §2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11446/26.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Ρουμπέκας Γεώργιος
3.     Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- μέρους της αρ. 28/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων», σύμφωνα με τις διατάξεις της §2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την έκδοση της ΚΥΑ 437726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β’/8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού…» η οποία προβλέπει την χορήγηση ΜΑΠ και κατά συνέπεια γάλακτος και σε χρήστες Η/Υ.

Έχουν γίνει αρμοδίως ερωτήματα από πολλές Υπηρεσίες του Δημοσίου όπως επίσης και από τον Δήμο μας (αριθ. πρωτ.: 9080/07-08-2019) για να αποσαφηνιστεί ο παραπάνω όρος και μέχρι την σύνταξη της αριθ. 28/2019 μελέτης της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, αυτό δεν έχει γίνει.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί ανέφικτη η σύνταξη προϋπολογισμού και λόγω της καθυστέρησης που δημιουργήθηκε (που δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου μας) και της λήξης της προηγούμενης σύμβασης από 21-09-2019, η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

 

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις καθώς και οι απαιτούμενες δεσμεύσεις πιστώσεων στο προϋπολογισμό των ΝΠ, δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση η εκτέλεση της προμήθειας για τις ανάγκες τους, παρά μόνο αυτών των υπηρεσιών του Δήμου .

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 • των διατάξεων του άρθρου 72 §1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 της §2γ του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 § 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 § του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη του Δήμου μας, λόγω μεγάλης καθυστέρησης και λήξης της υπάρχουσας σύμβασης την 21/09/2019.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμ. 28/2019 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας συνολικού προϋπολογισμού € 59.144,36 (με ΦΠΑ 13%) (CPV 15511000-3).
 • το από ΔΥ/16.09.2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ005565829 2019-09-16.
 • την υπ’ αριθμ. 413/11007/16.09.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου μας, αποφασίστηκε η έγκριση των δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων με ΑΔΑ:62ΥΛΩ1Θ-ΔΨ5 & ΑΔΑΜ:19REQ005568796 2019-09-17
 • την αρ. πρωτ. 11210/20-09-2019 πρόσκληση υποβολής προσφορά του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).
 • την από 23-09-2019 προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»

 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με τα οποία δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β. σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
 • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
 • τις διατάξεις της §2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147),
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης μέρους της αρ. 28/2019 μελέτης (1ος τμηματικός Π/Υ) με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της §2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 28/2019 μελέτης της ανωτέρω προμήθειας, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: 15511000-3, συνολικού προϋπολογισμού € 59.144,36 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%).

 

Γ. Αναθέτει απευθείας -λόγω κατεπείγοντος- τον 1ο τμηματικό Π/Υ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 28/2019 μελέτης της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις §2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου  Τ.Κ. 20131 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ, με Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27410-83535, αναλυτικά ως εξής:

  1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α/Α Υλικό Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μον (€) Δαπάνη (€)
1 Γάλα φρέσκο σε συσκευασία του 1 lt Τεμ. 33.000 1,04 34.320,00
2 Γάλα υψηλής παστερίωσης

(μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt

Τεμ. 3.411 1,25 4.263,75
  ΣΥΝΟΛΟ 38.583,75
  Φ.Π.Α. (13%) 5.015,89
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 43.599,64

 

Δ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε (1) έτος από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, με δικαίωμα παράτασης για μία φορά μέχρι και τρείς μήνες.

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 28/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων με ΚΑ 20.6063.003, 30.6063.003, 35.6063.003 & 70.6063.003 και τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email