201/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 201/2018

Περίληψη : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 12η Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5792/08.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Ζάρκος Δημήτριος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Λαλιώτης Γεώργιος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Γεώργας Χρήστος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Απόντα
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                 ΑΔΑ: 7ΖΗΘΟΚΣ8-ΞΚ0

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

«Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 12ης 8-5 -2018 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αριθμός Απόφασης 41/2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017»

Στο Κιάτο σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄στο Γραφείο του Νομικού Προσώπου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 294/3-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζάρκος Δημήτριος                                Πρόεδρος

2. Αλεξόπουλος Βασίλειος                     Αντ/δρος

3. Δομετίου Βασίλειος                            Μέλος

4. Πετροπούλου Χρυσάνθη                        »

5. Καραούζος Γιώργος                                  »

6. Σπηλιώτη Όλγα                                         »

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαρχάνης Κων/νος                         Μέλος

2. Νανόπουλος Βασίλειος                     »

3. Φίλντιση- Λούτα Μαρίτα                »

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών την έκθεση διαχείρισης του ΔΣ του νομικού προσώπου η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ΜΗΚΩΝΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2017 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ν.Π.Δ.Δ. Τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν σε χαμηλά πλαίσια, με συνέπεια την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ..

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 439.683,35. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 761,09 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 13.425,49 τα συνολικά έσοδα του ΝΠΔΔ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 453.869,93.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής :

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

72.05.24.00 Λοιπές εισφορές

€ 9.835,00

74.00.11.00 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν1828/89)

€ 336.844,36

74.01.12.00 Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

€ 92.856,99

76.00.11.00 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες

€ 147,00

81.01.13.00 Διάφορα έκτακτα έσοδα

€ 761,09

82.01.01.11 Έκτακτα γενικά έσοδα

€ 13.425,49

  ΣΥΝΟΛΟ € 453.869,93

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 299.605,83 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 6.075,62 μας δίνει το ποσό των €293.530,21. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ανήλθαν στο ποσό των € 128.402,50 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 2.603,84 μας δίνει το ποσό των € 125.798,66. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, και χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των € 428.008,33. Τα ανόργανα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, ανήλθαν στο ποσό των € 17,01. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού € 453.869,93 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού € 428.025,34 αποτελεί τα κέρδη της χρήσεως 2017, που ανέρχεται σε € 25.844,58.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής :

Κωδικός Περιγραφή Σύνολο

25

Αναλώσιμα υλικά € 29.034,21

26

Ανταλλακτικά μηχανημάτων € 3.997,98
60

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

€ 277.851,92

61

Παροχές τρίτων € 20.912,60

62

Διάφορα έξοδα € 18.739,53

64

Τόκοι και συναφή έξοδα € 68.792,63
66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

€ 8.679,46

82.00

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 17,01
  ΣΥΝΟΛΟ € 428.025,34

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 122.825,26 και, αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 116.660,27 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 6.164,99.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των € 12.193,12, ενώ το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των € 101.921,02. Το σύνολο των εισπράξεων του Ν.Π.Δ.Δ. του έτους 2017 € 766.202,51 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού € 78.709,22 ήτοι συνολικό ποσό € 844.911,73, μείον τις πληρωμές του έτους 2017, € 746.942,22μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2017 που ανέρχονται στο ποσό των € 97.969,51.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομική πορεία του Ν.Π.Δ.Δ. όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017 και την παραπάνω ανάλυση είναι καλή με θετικές προοπτικές.

Κιάτο,08/05/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤ/ΔΟΣ -ΔΣ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          ΜΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ                ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΜΕΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΟΛΓΑ                                   ΜΕΛΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ αφού έλαβαν υπόψη την παραπάνω εισήγηση και μετά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν τον ισολογισμό καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εκθέσεις ελέγχου και τις αντίστοιχες καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

ακριβές απόσπασμα

8/05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 519/2016 (ΩΣ91Ω1Θ-9Λ9) απόφαση ΔΣ (προϋπολογισμός 2017)
  • την 16525/03.02.2017 (ΩΝ4ΠΟΡ1Φ-3Ρ7) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ
  • την 41/2018 (7ΖΗΘΟΚΣ8-ΞΚ0) απόφαση του ΝΠΔΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει ως έχει την 41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2017 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 201/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email