200/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

15η/7 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

αρ. απόφασης

 

200/2022

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού

μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 7η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8362/6.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 670/3.6.22 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού που ακολουθεί,

Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει νέο αίτημα για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 42119/15-07-2020. Το Πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και έχει διάρκεια (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του δωδεκάμηνου απασχόλησης. Προτείνεται ο Δήμος μας να προχωρήσει στην πρόσληψη 1 ανέργου – ωφελούμενου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου

καθώς κρίνετε απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το από 02/06/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας, προκειμένου να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη των αποδοχών, όπως υπολογίστηκαν στο από 02/06/2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείο Μισθοδοσίας, βάσει του ΦΕΚ 2855/Β’/13-07-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114 όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την υποβολή του Δήμου Σικυωνίων στον ΟΑΕΔ νέου αιτήματος  χρηματοδότησης για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020 , για την πρόσληψη  (1) άνεργου ειδικότητας ΠΕ-υπάλληλο γραφείου, πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους (12) μήνες.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος.

Δ. Τροποποιεί ως κάτωθι τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους 2022, για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών .

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                            Κ.Α. 06.00.4319.004 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων» ποσό  9.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση και το μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων το ποσό των (9.000,00 + 8.043,88) 17.043,88€ και συγκεκριμένα:

 

 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Στον Κ.Α. 02.10.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές μακροχρόνια ανέργων επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.»   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 13.704,00€  προερχόμενο από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.10.6054.003 με τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μακροχρόνια ανέργων επιδοτούμενων από τον Ο.Α.Ε.Δ.»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 3.339,88€  προερχόμενο από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ιδίους πόρους.

 

Ε. Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

 

ΣΤ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 7.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email