200/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 267/2020   Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης (251/2020 ΑΟΕ), επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΚΡΙΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

Με την 251/2020 απόφαση η Οικονομικής Επιτροπής προέβει στον ορισμό δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος Κριεζή Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατοίκου Ψαρίου, για την επίτευξη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με το Δήμο Σικυωνίων, ως αποζημίωση των υλικών ζημιών που υπέστη το όχημά του, σε δημοτική οδό με σοβαρές φθορές.

Με την από 17/09/2020 γνωμοδότησή της, η ορισθείσας δικηγόρος αναφέρει ότι « …….κρίνεται δυνατή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε………………….».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 7913/26.08.2020 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • την 251/2020 (ΩΜΝΟΩ1Θ-ΙΡΗ) απόφαση ΟΕ
  • την από 17/09/2020 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του ΚΡΙΕΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν της από 17.09.2020 γνωμοδότησης της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, Γεωργούλια Κωνσταντίνας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.

 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα Λεπτών (478,30€) σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» του εγκριθέντα Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email