200/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/29-9-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  200/2020

Περίληψη: Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2020 -2021 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9523/25-9-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος  
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Μαστοράκης Δημήτριος  
17.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

 

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

2.  Χουσελάς  Ευάγγελος

 

3. Ρουμπέκας Γεώργιος

 
  4. Συριάνος Κων/νος 5. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 6. Γαλάνης Βασίλειος  
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1 Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  
  4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

13 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

14. Σκούπας Α. (Μποζικών) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 1Ο

Στο 1Ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2020 -2021 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από  16-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα  Κοιν. Προστασίας , Παιδείας & Πολιτισμού  του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                       Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2020

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                       Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                              

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                   ΠΡΟΣ

 1. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

 

                                                                                           ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2020 – 2021 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Σχετ.:     1. Η αρ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9B2MΩ1Θ-ΧΔ4).

 1. 2. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/27.8.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ

3615/τΒ/31-8-2020).

 1. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484368/15354/1169/8-9-2020 έγγραφο της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020 Απόφαση Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 461/τΒ/14-02-2020) περί Έγκρισης Οργανωτικού

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους.

 

Με την αριθ. 137/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2020-2021 και ορίστηκε η υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κα Γκαβάγια Γεωργία ως αρμόδια για την επιμέλεια, σύνταξη και υποβολή του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν όλων των απαραίτητων ενεργειών, το αίτημα του Δήμου μας εγκρίθηκε και για την τρέχουσα χρονιά (7η συνεχή χρονιά).

Με το (3) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού πιστοποιήθηκε ο Δήμος μας ως φορέας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και για το 2020-2019. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι «Παιδί και Αθλητισμός» (3 τμήματα) και «Άσκηση Ενηλίκων» (3 τμήματα).

Με την (2) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

 • Την έγκριση υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021.
 • Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (4 σχετ.), διάρκειας έως 8 μηνών.

Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάστασης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

                                                                                                  Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                                                                                                           

                                                                                   Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

                                                                                                            Γεωργία Γκαβάγια

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος  έθεσε προς ψηφοφορία την πρότασή του, πρόσληψη μόνιμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την από 16-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού τμήμα Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
 • την αριθ. 137/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. ΝανόπουλουΒασιλείου – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Κατά  Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Βασ. Νανόπουλου, Μ. Λέγγα, Δ. Παπαγεωργίου, Α. Κατσιμπούλα, Π. Μπακόλια και Δ. Μαστοράκη (οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Β. Νανόπουλου).       

 

Α.  Α π ο δ έ χ ε τ α ι,   την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2020-2021 .

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την προκήρυξη μιας (1) θέσης  ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  ανταποδοτικού χαρακτήρα, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους)  διάρκειας οκτώ(8) μηνών,  για την υλοποίηση τoυ εν λόγω προγράμματος.

 

Γ.  Ο ρ ί ζ ε ι, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο υπεύθυνο του προγράμματος και  πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής,  (με δυο (2) υπαλλήλους που  θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου),  έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 200/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email