200/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 200/2017

Περίληψη : Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) της     Δ.Ε. Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος  
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) της   Δ.Ε. Σικυωνίων», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24-5-2017 Εισήγηση του Τμήματος Οικονομικού η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                          Κιάτο 24 Μαΐου 2017

Τμήμα: Οικονομικό

Ταμειακή Υπηρεσία

Η υπάλληλος: Π. Λίγκα

ΠΡΟΣ :

κον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:   Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π Δ.Ε Σικυωνίων    

            Στους καταλόγους του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) που βεβαιώθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, υπάρχουν χρεώσεις ακινήτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς κάποια οικόπεδα έχουν πωληθεί, έχουν καλύψει την επιτρεπόμενη δόμηση, είχαν δηλωθεί εσφαλμένα από τους ιδιοκτήτες τους, κτίσματα έχουν ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδουν το Τ.Α.Π. μέσω λογαριασμών Δ.Ε.Η, είτε υπάρχει διπλοεγγραφή κλπ.

            Για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων η προσκόμιση του εντύπου Ε9, συμβόλαια μεταβίβασης, λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η μεταβολή των στοιχείων των ακινήτων.

            Κατόπιν τούτου και αφού έγινε η επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή των πιο κάτω οφειλών όπως δείχνει η συνημμένη κατάσταση.

Συν.: Κατάσταση διαγραφών

Η Δημοτική Ταμίας                                Η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ταμείου  

   Παναγιώτα Λίγκα                                                         Χαρίκλεια Λούτα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 24/5/2017 Εισήγηση του Τμήματος Οικονομικού
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

           Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Διαγραφή οφειλών από καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίωντου Δήμου μας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εισήγηση και την συνημμένη ονομαστική κατάσταση, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 200/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email