20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

20/2023

  Αποδοχή (ΙΙ) της με αρ. πρωτ. 90260/23-12-2022 Απόφασης του Αν.  Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή ποσού για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/02/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 90260/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΖΕ46ΜΤΛ6-Λ06) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  με θέμα «Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022», που κατανέμει στο Δήμο μας το ποσό των 14.600,00€ από το Χρηματικό υπόλοιπο του τηρουμένου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται το ποσό των 14.600,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022» που κατανέμει στο Δήμο μας από το Χρηματικό υπόλοιπο του τηρουμένου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως μεταβιβάστηκε στο Δήμο μας και με την με αρίθμ. 139887/29-12-2022 Αναγγελία Πίστωσης  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας το ανωτέρω ποσό και με το με αρίθμ. 56Ε/30-12-2022 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου εισπράχθηκε  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31-12-2022.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 81.598,17  – 50.460,00)  31.138,17€  μειώνουμε κατά  14.600,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.538,17 € (31.138,17 – 14.600,00) ως εξής:
1.                  Στον Κ.Α. 02.15.6474.009 με   τίτλο «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»,  πίστωση ποσού 7.300,00€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.300,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους με το ποσό των 6.000,00€ και από επιχορήγηση Υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με το ποσό των 7.300,00€
2.                  Στον Κ.Α. 02.15.6474.004 με   τίτλο «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα»,  πίστωση ποσού 7.300,00€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.300,00 €  προερχόμενο από ιδίους πόρους με το ποσό των 6.000,00€ και από επιχορήγηση Υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με το ποσό των 7.300,00€

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email