20/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2ης/28.01.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 20/2021   θέμα 1ο

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» συνολικού π/υ 1.399.454,79€

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη  28η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 789/28.01.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5. Σώκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Σωτηρόπουλος Ι.      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης και κάλεσε την Επιτροπή                                ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 20/01/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 20/01/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

9573/28.09.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007382744 2020-09-28

 

3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ».

 

Σχετ:       (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9573/28.09.2020 διακήρυξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 241/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΤΟ8Ω1Θ-ΚΘΜ) περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 398/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΒΓΓΩ1Θ-ΡΝ0) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 85/07-01-2021 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 472/19.01.2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 20η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 15241/15.12.2020 (01/01)

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
386353/15.12.2020 (01/01)

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

4373/01.10.2020 (01/01)

(ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

295749/01.20.2020 (01/01)

(ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

295773/1.10.2020 (01/01)

(ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ)

295752/01.10.2020 (01/01)

(ΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

5329/08.12.2020 (01/01)

(ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

382594/10.12.2020 (01/01)

(ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

380717/09.12.2020 (01/01)

(ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ)

380541/09.12.2020 (01/01)

(ΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 69485183/12.10.2020 &

70137326/31.12.2020 &

69559207/20.10.2020 &

70094362/23.12.2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 353036/27.05.2020

1062343/18.11.2020

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 936778/16.12.2020 &

81469/15.06.2020

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

  107379/23.06.2020 & 526861/17.12.2020

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 
ΝΑΙ 274592/07.09.2020

(ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)

ΝΑΙ 785620/10.09.2020

«HELLASOD Α.Ε.»

ΝΑΙ 1120466/30.11.2020

«HELLASOD Α.Ε.»

ΝΑΙ 64079/09.06.2020

(ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ)

ΝΑΙ 546650/23.12.2020

(ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ)

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 209/01.10.2020 ΕΦΚΑ
420/19.10.2020
226/29.10.2020
487/18.11.2020
259/01.12.2020
292/21.12.2020
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. Α.2 του άρ. 22] ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Δ. 13.01.2021 ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Δ. 13.01.2021 ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
6/04.01.2021 Πρωτοδικείο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
7/04.01.2021 Πρωτοδικείο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
9/04.01.2021 Πρωτοδικείο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8/04.01.2021 Πρωτοδικείο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1346434.1935640/14.12.2020

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
1361322.1957716/07.01.2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Δ. 13.01.2021

 

ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μη έκδοση απόφασης αποκλεισμού ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Δ. 13.01.2021

 

ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 31016/51274/28.12.2020 & 14300/51274/29.06.2020

(ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)

Τ.Ε.Ε.
664/06.07.2020 & 21/11.01.2021

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

63/101452/15.01.2021 & 16000/101452/17.07.2020

(ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ)

53/08.01.2020 & 972/28.12.2020

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ΝΑΙ Β1139Α/17.07.2020 & Β96Α/13.01.2021 (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ) ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Β1138Α/17.07.2020 & Β95Α/13.01.2021 (ΤΣΙΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1361322.1957716/07.01.2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Στοιχεία  μετόχων και αριθμός μετοχών ΝΑΙ Ακριβές αντίγραφο του βιβλίου μετόχων 23.10.2020 HELLASOD Α.Ε.
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020 & Δ15/24777/22.12.2017

(ελήφθη υπόψη το 282/12.01.2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ και το ΦΕΚ 256/Α’/23.12.2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020 & Δ15/24777/22.12.2017

(ελήφθη υπόψη το 282/12.01.2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ και το ΦΕΚ 256/Α’/23.12.2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021 & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Δ. 13.01.2021 ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρ. 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020 & Δ15/24777/22.12.2017

(ελήφθη υπόψη το 282/12.01.2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ και το ΦΕΚ 256/Α’/23.12.2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –          ΤΟ ΑΠΟ 10.04.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Ε.

–          Η ΑΠΟ 14.07.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 11.10.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 02.11.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 15.03.2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 23.10.2019 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
1109245.1621288/16.06.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πιστοποιητικά περί τροποποιήσεων καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1490/19.04.2017

855187/19.07.2017

1066490/13.10.2017

1081642/06.11.2017

1156111/16.03.2018

1832343/24.10.2019

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1361322.1957716/07.01.2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1346434.1935641/14.12.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1361322.1957725/05.01.2021 & 1251727.1817756/26.10.2020 & 1361322.1957721/07.01.2021 & 1251727.1817755/26.10.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94/21.10.2020 HELLASOD Α.Ε.
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Περί εθνικού λόγου αποκλεισμού ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Περί γνησιότητας φωτοαντιγράφων ΝΑΙ Υ.Δ. 15.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Δ. 13.01.2021 ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στην κοινοπραξία των οικονομικών φορέων με επωνυμίες: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «HELLASOD Α.Ε.» με μέση έκπτωση 43,78 %.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. Πέππας Ευθύμιος 2.  Μαστοράκος Λεωνίδας
ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών

 

 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

3. Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

4. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

   
5. Βυτινιώτης Γεώργιος

Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.Πελοποννήσου

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 1/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV: 45212224-2) π/υ (1.128.592,57€ + 270.862.22 ΦΠΑ 24%) 399.454,79€
 • την 97/2019 (6Ε3ΜΩ1Θ-ΓΚ7) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη του έργου μετά των τεύχων δημοπράτησης.
 • Την 163/2019 (Ψ3ΧΦΩ1Θ-ΤΣΗ) απόφαση ΔΣ σύμφωνη γνώμη υποβολής αιτήματος στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 600.000,00€ και ταυτόχρονη δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού των 799.454,79€ από ιδίους πόρους.
 • Την 91647/20.12.2019 (6Ρ2846ΜΤΛ6-ΖΦΑ) Απόφαση ΥΠΕΣ περί Ένταξης της Πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με ποσό χρηματοδότησης 600.000,00€.
 • την 380/2019 (ΩΤ60Ω1Θ-ΦΨ3) απόφαση ΔΣ αποδοχή της ως άνω χρηματοδότησης,
 • Την 226/2020 (6ΙΞΖΩ1Θ-ΔΜΜ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & π/υ
 • Την 195/2020 (6534Ω1Θ-ΠΩ9) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 226/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Τον ΚΑ 61.7326.003 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» για το έτος 2020 ποσού 1.065.585,65€ και για το έτος 2021 ποσού 333.869,14€ το οποίο θα εγγραφεί κατά την κατάρτιση του π/υ έτους 2021 και αναλυτικά:
 • ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ = 000,00€
 • Έκτακτη επιχορ. ΥΠΕΣ COVID-19= 352,60€
 • ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 = 500,00€
 • ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =    000,00€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 496,61€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=   937,00€
 • ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ=            299,44€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021= 869,14€ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)
 • το 20REQ007291468 2020-09-10 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 340/8856/10.09.2020 (9ΓΕΩΩ1Θ-ΛΦ6)(20REQ007293867 2020-09-10) ΑΑΥ.
 • την 241/2020 (6ΤΟ8Ω1Θ-ΚΘΜ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 9573/28.09.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007382744 2020-09-28,
 • την 9574/28.09.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007382832 2020-09-28,
 • την 9575/28.09.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6Θ3ΧΩ1Θ-ΑΣΠ,
 • το από 1ο/30.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • την 326/2020 (6ΛΜΙΩ1Θ-606) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ » με μέση έκπτωση 47,66 %.
 • Το υπ’ αριθμ. 12173/24.11.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Την υπ’ αριθμ. 12654/07.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 • Το από 2ο/09.12.2020 πρακτικό της αρμόδια επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 398/2020 (9ΒΓΓΩ1Θ-ΡΝ0) απόφαση ΟΕ η οποία απορρίπτει την προσφορά της «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ » και κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 43,78%.
 • Το από 3ο/20.01.2021 πρακτικό της αρμόδια επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

Β. Εγκρίνει το 3ο/20.01.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV: 45212224-2) της αρ. 1/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.128.592,57€ + 270.862.22 ΦΠΑ 24%) 1.399.454,79€.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα Κ/ΞΙΑ «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» & «HELLASOD A.E με μέση έκπτωση 43,78% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των (634.514,34+152.283,44 ΦΠΑ 24%) 786.797,78€

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.01.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email