20/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8   /   04   –   10  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 3ον «Περί αιτήματος του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου για το αυτοκίνητό του, στη θέση «Αρκούδα» στην Κτηματική Περιφέρεια Μουλκίου επί αγροτικής οδού.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    4ην   Οκτωβρίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12676/29-09-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)1.- Αντώνιος  Κατσιμπούλας           (Μέλος)

2.- Νικόλαος   Σκαρμούτσος   (Αντιπρόεδρος)               2.- Σταμάτιος      Γκούμας               (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης  (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Μυττάς   (Μέλος)

 

 

 

                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1.- Αργύριος  Στριφτόμπολας  Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας.

2.- Χρήστος   Μαγκλάσης  Πρόεδρος Κοινότητας Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού

3.-Γεώργιος   Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

 

—————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το   3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί αιτήματος του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου για το αυτοκίνητό του, στη θέση «Αρκούδα» στην Κτηματική Περιφέρεια Μουλκίου επί αγροτικής οδού» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλλε  το  υπ’ αριθ. 11051/07-09-2021  σχετικό  έγγραφό της,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης προκειμένου να λάβουμε απόφαση της επιτροπής,  για το αίτημα  του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου για το αυτοκίνητό του, στη θέση «Αρκούδα» στην Κτηματική Περιφέρεια Μουλκίου επί αγροτικής οδού

Ακολούθως,    ο  Πρόεδρος  εξέθεσε ότι  ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μουλκίου με το  υπ’ αριθ. 12431 / 27-09-2021  σχετικό έγγραφό του  συναινεί  για την χορήγηση  στον κ. Κωνσταντίνο Μάλλιο &  Συνεργάτες , για  την  χορήγηση  άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υφιστάμενο κτίριο- συνεδριακό κέντρο, στη θέση Αρκούδα της  κοινότητας Μουλκίου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 11051/07-09-021 σχετικό  έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου

μας.

3.-    Το  υπ’ αριθ. 12431/27-09-2021 σχετικό έγγραφο του προέδρου της Κοινότητας Μουλκίου.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  για τη χορήγηση στον κ. Μάλλιο Κωνσταντίνο (νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.) έγκριση για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του (στο οποίο υφίσταται εγκατάσταση με χρήση “ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”) στη θέση «Αρκούδα» στην κτηματική περιφέρεια Μουλκίου, επί αγροτικής οδού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό κλίμακας 1:500 που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός κος Μαρίνης Θεόδωρος, (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
  2. Η θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων εκεί που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της αγροτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
  3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος.
  4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
  5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
  6. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας.
  7. Σε περίπτωση κατακευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
  8. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ) ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
  9. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
  10. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ) και Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5  άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     20  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  04-10-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Σταματόπουλος   Σπυρίδων

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email