20/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

20/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ, (ΚΛΗΣΗ 62/13.01.2020)

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ, (ΚΛΗΣΗ 62/13.01.2020).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. ΚΛ62/13.01.2020 Κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία καλείται ο Δήμος μας σε συνεδρίαση στις 5/03/2020 σε συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής του ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ κατά του Δήμου Σικυωνίων και κατά της από 01.06.2018 απόφασης πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα (διαφορές του ν. 1406/1983), μετά την αριθμ. 25/04.06.2019 ματαίωσης δικασίμου της 6/06/2019.

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Βρέντα Παναγιώτας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αριθμ. ΚΛ62/13.01.2020 Κλήση,
  • την 35/1331/13.02.2020 (9ΜΗΚΩ1Θ-584) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Δικηγόρο,  Βρέντα Παναγιώτα, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 κατά τη συζήτηση, ασκηθείσας προσφυγής  του ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατόπιν της αριθμ. ΚΛ62/13.01.2020 Κλήσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 184,76 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email